Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:490 · Visa register
Lag (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1975-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:786
1 § Enligt de närmare föreskrifter regeringen beslutar får Sveriges export- och investeringsråd 1. planera och leda handelssekreterarnas verksamhet, 2. besluta om handelssekreterares anställnings- och arbetsvillkor, i den mån dessa inte bestäms genom avtal eller det enligt särskilda bestämmelser är en myndighet som har beslutanderätt, dock inte i frågor om tillsättning av eller skiljande från tjänst, eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, 3. besluta om statliga bidrag till språkutbildning med inriktning på affärsspråk. Vid utövande av en befogenhet som rådet har enligt första stycket, ska rådet i sak tillämpa de föreskrifter som skulle gälla för en statlig förvaltningsmyndighet i motsvarande fall. Lag (2012:536). 2 § Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas vid handläggning av ärenden hos Sveriges export- och investeringsråd enligt 1 §. Beslut i sådana ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av – lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, – lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, – andra föreskrifter. Lag (2018:786). 3 § Vad någon i samband med Sveriges export- och investeringsråds befattning med handelssekreterares verksamhet eller på grund av uppdrag hos rådet har fått veta om enskilda företags eller sammanslutningars affärs- eller driftförhållanden får han eller hon inte obehörigen yppa eller utnyttja. Lag (2012:536). Övergångsbestämmelser 1986:1172 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter. 2012:536 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. 2. För sådant som någon har erfarit med anledning av Sveriges exportråds verksamhet gäller dock 3 § i sin äldre lydelse.