Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:372 · Visa register
Kartsekretessförordning (1975:372)
Departement: Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad: 1975-05-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:677
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1745
Upphävd: 1994-10-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller 1. framställning inom statens lantmäteriverk och sjöfartsverket av handling som innefattar kartmaterial eller genom fotografering eller annan registrering från luftfarkost erhållet material (flygbildmaterial) och 2. meddelande av godkännande för spridning och tillstånd till utförsel av vissa kartor och flygbilder. Förordning (1981:1101). 2 § Vid tillämpningen av denna förordning skall statens lantmäteriverk och sjöfartsverket samråda med Försvarsmakten i de fall militärassistenten inom respektive verk påfordrar det. Är vederbörande verk och Försvarsmakten av olika mening skall ärendet underställas regeringen. Förordning (1994:677). Framställning av handling 3 § Statens lantmäteriverk och sjöfartsverket skall se till att inom respektive verk upprättad handling som innefattar kart- eller flygbildmaterial ej innehåller nedan i 4 och 5 §§ angivna uppgifter eller annan uppgift, vars offentliggörande kan vara till men för rikets säkerhet. I fråga om kartor över vissa skärgårdsområden finns dessutom särskilda bestämmelser. 4 § I handling som avses i 3 § första stycket får följande anläggningar ej återges, nämligen 1. anläggningar, som är avsedda att skydda mot vapenverkan eller att tjäna som hinder eller enbart utgöra uppställningsplatser för vapen eller för det militära försvarets eller civilförsvarets telemateriel, med undantag för skyddsrum åt civilbefolkningen och enstaka mindre anläggningar av ringa betydelse för totalförsvaret; 2. fast uppställda vapen samt det militära försvarets och civilförsvarets fast uppställda telemateriel; 3. krigsförtöjningsplatser; 4. anläggningar för lagring av mineralolja eller omformarstationer för järnvägsdrift jämte reservuppställningsplatser för dessa, vilka anläggningar är byggda i berg eller försedda med skydd mot spräng- och/eller vapenverkan, samt till sådana anläggningar hörande, ovan jord belägna anordningar; 5. transformatorer vilka är placerade i berg eller i bergnisch samt till dem hörande, ovan jord belägna anordningar; 6. teleanläggningar, vägar, järnvägar, kraftledningar och andra förbindelser, som enbart är anlagda för och direkt kan röja befintligheten av och platsen för ovan under 1-5 nämnda anläggningar. Förordning (1994:677). 5 § I handling, som avses i 3 § första stycket får följande anläggningar ej betecknas med symbol eller påskrift på sådant sätt att anläggningens funktion inom och betydelse för totalförsvaret röjes, nämligen 1. för det militära försvaret eller civilförsvaret avsedda förråd, dock ej övningsmaterielförråd; 2. civilförsvarets ledningscentraler, radioanläggningar och uppehållsplatser för enheter; 3. det militära försvarets forsknings- och försöksanläggningar; 4. varv; 5. krigsankarplatser och krigslossningsplatser; 6. flygfält; 7. luftförsvarsgruppcentraler; 8. industribyggnader avsedda för tillverkning av väsentlig betydelse för totalförsvaret; 9. mineraloljedepåer och omformarstationer för järnvägsdrift jämte reservuppställningsplatser för dessa; 10. transformatorer; 11. kraftledningar och teleanläggningar. Förordning (1994:677). 6 § Bestämmelsen i 3 § första stycket utgör ej hinder för statens lantmäteriverk att genom fotografering eller annan registrering från luftfarkost avbilda anläggning som avses i 4 §. Även i övrigt får, utan hinder av 3 § första stycket, sådan anläggning som avses i 4 § återges, om det är nödvändigt med hänsyn till sjö- eller luftfarten. Anläggning som återges med stöd av andra stycket får ej betecknas med symbol eller påskrift på sådant sätt att anläggningens funktion inom eller betydelse för totalförsvaret röjes. 7 § Om tillämpningen av 3-5 §§ och 6 § tredje stycket skulle omöjliggöra eller avsevärt försvåra handlingens användning för avsett ändamål får undantag göras från bestämmelserna. 8 § Uppgifter och upplysningar som statens lantmäteriverk och sjöfartsverket behöver för tillämpningen av 4 och 5 §§ lämnas i enlighet med av Försvarsmakten meddelade anvisningar av den eller de myndigheter som på grund av sin befattning med ifrågavarande anläggning har kännedom om denna, dess funktion inom och betydelse för totalförsvaret. Förordning (1994:677). 9 § har upphävts genom förordning (1981:1101). 10 § har upphävts genom förordning (1981:1101). 11 § har upphävts genom förordning (1981:1101). 12 § har upphävts genom förordning (1977:1108). 13 § har upphävts genom förordning (1981:1101). 14 § har upphävts genom förordning (1981:1101). Godkännande för spridning och tillstånd till utförsel av vissa kartor och flygbilder 15 § Godkännande för spridning och tillstånd till utförsel av karta och flygbild enligt lagen (1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor och enligt lagen (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder skall meddelas om kartan eller flygbilden utformats i enlighet med 3-5 §§. Spridningsgodkännande och utförseltillstånd får beträffande karta eller flygbild som utformats i strid mot 3-5 §§ meddelas endast om det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att karta eller flygbild blir tillgänglig.