Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:326 · Visa register
Cirkulär (1975:326) om praktiktjänstgöring hos statsmyndighet
Departement: Civildepartementet PP
Utfärdad: 1975-05-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:519
Upphävd: 1989-07-01
Praktiktjänstgöring är från arbetsmarknads- och utbildningssynpunkter av väsentlig betydelse för de personer som till följd av studier, hemarbete eller annan orsak icke har vunnit inträde på arbetsmarknaden. Sådan tjänstgöring kan underlätta det blivande yrkesvalet och ge en säkrare grund vid valet av framtida studieväg. Den kontakt med arbetslivet som praktiktjänstgöringen ger kan fördjupa intresset för fortsatta studier och för det verksamhetsområde inom vilket praktiken fullgöres. Att en studerande får använda de teoretiska kunskaperna i praktisk arbete kan ge ökad insikt i fråga om studiernas betydelse för framtida yrkesverksamhet. Även icke studerande kan behöva praktik för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Praktik kan också vara ett komplement till tidigare praktiska eller teoretiska kunskaper. Tjänstgöringen på en arbetsplats kan vidare vara till nytta genom den erfarenhet som den ger i frågor om arbetsorganisation och sociala relationer på arbetsplatsen. För statliga myndigheter kan praktiktjänstgöring vara ett led i den långsiktiga rekryteringsplaneringen och ge bättre förutsättningar för en effektiv framtida arbetsinsats av den som fullgjort praktiken. Mot bakgrund härav föreskriver regeringen följande. 1. Med myndighet avses i det följande dels domstol, dels förvaltnings myndighet under regeringen. 2. Myndighet skall med beaktande av efterfrågan på praktikplatser sträva efter att bereda praktiksökande anställning. Härvid får den ökade arbetsbelastning som praktikverksamheten kan medföra för anställda hos myndigheten vägas mot fördelarna från samhällssynpunkt av praktiktjänstgöring och värdet för myndigheten av praktikantens arbetsinsats. 3. Myndighet skall upprätta plan för praktikverksamheten inom myndig heten. 4. Arbetsuppgifterna för praktikant skall såvitt möjligt utformas med hänsyn till dennes förutsättningar och studieinriktning. 5. Studerande, som söker praktik och för vilken praktiktjänstgöringen ingår som ett obligatoriskt led i utbildningen, bör anställas med förtur framför annan praktiksökande med likvärdiga meriter. 6. Myndighet skall under hela praktiktjänstgöringen ge praktikant handledning genom introduktion och fortlöpande arbetsledning. 7. Frågan om tilldelning av medel för att tillgodose behovet av praktikplatser skall behandlas i myndighets anslagsframställning. 8. Myndighet skall i god tid före beräknad tidpunkt för anställning av praktikant anmäla till arbetsförmedlingen att möjlighet finns till praktik. Sådan anmälan sker genom att plan enligt 3 överlämnas eller på annat sätt varom myndigheten och arbetsförmedlingen kommer överens. Anställning av praktikant skall ske i samråd med arbetsförmedlingen. 9. Statens arbetsmarknadsnämnd biträder myndigheterna i frågor om praktiktjänstgöring. Det åligger nämnden att hålla sig underrättad om utvecklingen i fråga om utbudet av praktikplatser vid de statliga myndigheterna. Myndighet skall lämna nämnden de uppgifter om planerade och genomförda praktikåtgärder vid myndigheten som nämnden begär. Förordning (1979:586).