Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1427 · Visa register
Förordning (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1975-12-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:23
Övrigt: För text i bilagorna, se den tryckta texten
Författningen har upphävts genom: SFS 2020:44
Det mellan Sverige och Brasilien den 25 april 1975 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt ett till avtalet fogat protokoll, vilkas innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning, skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Vid tillämpningen av avtalet och protokollet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2. Övergångsbestämmelser 1975:1427 1. Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 2. Genom förordningen upphäves kungörelsen (1967:163) om tillämpning av avtal den 17 september 1965 mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. 3. Förordningen tillämpas, såvitt avser skatt som innehålles vid källan, på belopp som betalas eller överföres efter utgången av år 1975 och, såvitt avser andra inkomstskatter, på inkomst som uppbäres efter utgången av år 1975. 4. Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande, såvitt avser skatt som innehålles vid källan, i fråga om belopp som betalas eller överföres före utgången av år 1975 och, såvitt avser andra inkomstskatter, i fråga om inkomst som har uppburits före utgången av år 1975. Den upphävda kungörelsen gäller vidare, såvitt avser svensk förmögenhetsskatt, vid taxering år 1976 och tidigare år samt eftertaxering för år 1976 och tidigare år. 1986:23 Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. Bilaga 2 B. Särskilda anvisningar till art. 10 (jfr punkt 1 i protokollet) 2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Brasilien och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Brasilien, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena. Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 23 punkt 2 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 23 punkt 2 finns i 7 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på aktie eller annan andel till vilken utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för brasiliansk skatt på utdelningen. Den sålunda beräknade skatten nedsätts enligt art. 23 punkt 1 genom avräkning av brasiliansk skatt på utdelningen. I fråga om utdelning som betalas eller överförs under åren 1976--1978 får brasiliansk skatt på utdelningen inte överstiga 25 % av utdelningens bruttobelopp (art. 10 punkterna 2 och 6). Beträffande utdelning som betalas eller överförs år 1979 eller senare år gäller enligt art. 10 punkt 2, med den tidsbegränsning som kan följa av bestämmelserna i punkt 1 i protokollet, att den brasilianska skatten inte får överstiga 25 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a, 15 % av utdelningens bruttobelopp. Den i punkt 1 i protokollet nämnda tidsperioden om tio år har förlängts med tio år räknat från den 1 januari 1986. I fråga om avräkning i vissa fall av brasiliansk skatt med högre belopp än som erlagts (art. 23 punkt 3 samt punkt 1 i protokollet) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23. 4. När bolag med hemvist i Sverige uppbär vinst från fast driftställe i Brasilien, vilken underkastats brasiliansk skatt i enlighet med bestämmelserna i art. 10 punkt 5, beräknas svensk skatt på vinstens bruttobelopp utan avdrag för brasiliansk skatt. Den svenska skatten nedsätts enligt art. 23 punkt 1 genom avräkning av brasiliansk skatt på vinsten. I fråga om vinst som betalas eller överförs under åren 1976--1978 får brasiliansk skatt uttas efter de skattesatser som gäller enligt brasiliansk lagstiftning (art. 10 punkt 6). Beträffande vinst som betalas eller överförs år 1979 eller senare år gäller enligt art. 10 punkt 5, med den tidsbegränsning som kan följa av bestämmelserna i punkt 1 i protokollet, att den brasilianska skatten inte får överstiga 15 % av det fasta driftställets vinst, beräknad efter avdrag för den brasilianska bolagsskatt som hänför sig till vinsten. Den i punkt 1 i protokollet nämnda tidsperioden om tio år har förlängts med tio år räknat från den 1 januari 1986. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23. 5. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Brasilien och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Sverige, gäller följande. I fråga om utdelning som betalas under åren 1976--1978 uttas kupongskatt med 25 % (art.10 punkterna 2 och 6). Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får enligt art. 10 punkterna 2 och 6 inte överstiga 25 % av utdelningens bruttobelopp. Beträffande utdelning som betalas eller överförs år 1979 eller senare år gäller enligt art. 10 punkt 2, med den tidsbegränsning som kan följa av bestämmelserna i punkt 1 i protokollet, att kupongskatten respektive den statliga inkomstskatten inte får överstiga 25 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a, 15 % av utdelningens bruttobelopp. Den i punkt 1 i protokollet nämnda tidsperioden om tio år har förlängts med tio år räknat från den 1 januari 1986. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning görs i skattelängden. Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser. Om den utdelningsberättigade har fast driftställe i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället, tillämpas art. 7. I sådant fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning. till art. 11 (jfr punkt 1 i protokollet) 1. Ränta som utbetalas från Brasilien till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige beskattas här. Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Brasilien, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp utan avdrag för brasiliansk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader m. m. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 23 punkt 1 genom avräkning av brasiliansk skatt, som uttagits enligt art. 11 punkt 2. Denna skatt får, med den tidsbegränsning som kan följa av bestämmelserna i punkt 1 i protokollet, inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 11 punkt 2 a, 25 % av räntans bruttobelopp. Begränsningen till 15 % gäller dock inte i fall som avses i art. 11 punkt 6. Den i punkt 1 i protokollet nämnda tidsperioden om tio år har förlängts med tio år räknat från den 1 januari 1986. Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Brasilien, tillämpas art. 7. Brasiliansk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 1. I fråga om avräkning i vissa fall av brasiliansk skatt med högre belopp än som erlagts (art. 23 punkt 3 samt punkt 1 i protokollet) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23. till art. 12 (jfr punkt 1 i protokollet) 1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 3 gäller följande. Royalty, som utbetalas från Brasilien till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Brasilien, beräknas svensk skatt på royaltyn på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn. Avdrag medges dock inte för brasiliansk skatt på royaltyn. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 23 punkt 1 genom avräkning av brasiliansk skatt som uttagits enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt får, med den tidsbegränsning som kan följa av bestämmelserna i punkt 1 i protokollet, inte överstiga 15 % eller, beträffande sådan royalty som avses i art. 12 punkt 2 a, 25 % av royaltyns bruttobelopp. Den i punkt 1 i protokollet nämnda tidsperioden om tio år har förlängts med tio år räknat från den 1 januari 1986. Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Brasilien, tillämpas art. 7. Brasiliansk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 1. I fråga om avräkning i vissa fall av brasiliansk skatt med högre belopp än som erlagts (art. 23 punkt 3 samt punkt 1 i protokollet) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23. Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Brasilien, beskattas i Sverige enligt 28 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 § 1 mom. och 3 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 5 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. 12 punkt 2 inte överstiga 15 % eller, beträffande sådan royalty som avses i art. 12 punkt 2 a, 25 % av royaltyns bruttobelopp, dock med den tidsbegränsning som kan följa av bestämmelserna i punkt 1 i protokollet. Den i punkt 1 i protokollet nämnda tidsperioden om tio år har förlängts med tio år räknat från den 1 januari 1986. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke. Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga och kommunala inkomstskatten som royaltyn -- efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn -- utgör av inkomsttagarens sammanräknade inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnden skall i deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna andelen av den statliga respektive kommunala inkomstskatten samt ange att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 15 % eller i förekommande fall 25 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet i förhållande till hur stor andel den statliga respektive kommunala inkomstskatten utgör av den sammanlagda skatten på royaltyn. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning om den särskilda debiteringen görs i skattelängden. till art. 23 2. Inkomst från Brasilien, som uppbärs av person med hemvist i Sverige, medtas vid taxering i Sverige med undantag för inkomst som anges i anvisningspunkten 3 nedan och utdelning i vissa fall från bolag i Brasilien. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Svensk skatt på inkomsten nedsätts genom avräkning enligt art. 23 punkterna 1 och 3. Svensk inkomstskatt beräknas på inkomsten på vanligt sätt. Avdrag medges dock inte för brasiliansk skatt som omfattas av avtalet. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 23 punkt 1 ett belopp motsvarande den brasilianska skatt som påförts inkomsten. Beträffande storleken av brasiliansk skatt på utdelning, vinst från fast driftställe, ränta och royalty hänvisas till anvisningspunkterna 2 och 4 till art. 10, anvisningspunkten 1 till art. 11 och anvisningspunkten 1 till art. 12. I fråga om brasiliansk skatt på inkomst av rörelse som bedrivits i Brasilien iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7. Beträffande brasiliansk skatt på utdelning, ränta och royalty skall enligt art. 23 punkt 3 avräkning från svensk skatt ske med belopp som överstiger den brasilianska skatt som uttagits enligt art. 10, 11 eller 12. Denna skyldighet kan dock komma att upphöra på grund av bestämmelserna i punkt 1 i protokollet. Den i punkt 1 i protokollet nämnda tidsperioden om tio år har förlängts med tio år räknat från den 1 januari 1986. Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten upptas till beskattning, i förekommande fall förete bevis eller annan utredning om den brasilianska skatt som påförts inkomsten. Avräkning av brasiliansk inkomstskatt enligt art. 23 punkterna 1 och 3 får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Brasilien belöpa så stor andel av statlig inkomstskatt som utgår på grund av lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt som inkomsten -- efter avdrag för kostnader -- utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Brasilien till så stor andel som inkomsten -- efter avdrag för kostnader -- utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Brasilien. Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår på grund av lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt. Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska kronor av den brasilianska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden. Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fast egendom i Brasilien med ett belopp motsvarande 10 000 kronor. På inkomsten antas ha erlagts skatt i Brasilien med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 1 000 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor i hemortskommunen med ett belopp av 165 000 kronor vid den statliga taxeringen och 150 000 kronor vid den kommunala taxeringen. Vidare antas att allmänna avdrag uppgår till 7 000 kronor. Den till statlig och kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 000 + 165 000 -- 7 000 =) 167 000 resp. (9 000 + 150 000 -- 7 000 =) 152 000 kronor. I deklarationen antecknas: "Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Brasilien skall ske med 1 500 9000 kronor, dock högst med summan av 174000 av hela den statliga 9000 inkomstskatten och 159000 av hela den kommunala inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår på grund av lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt." Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket lagen om statlig inkomstskatt bli tillämpliga. Förordning (1986:23).