Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1157 · Visa register
Förordning (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1975-12-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:81
1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om ersättning från den allmänna försäkringen för sådana kostnader för läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m. som avses i - 3 kap. 4 b § fjärde stycket och 8 a § femte stycket, 7 kap. 3 b § femte stycket och 16 kap. 1 och 2 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring, - 11 § tredje stycket lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag, samt - 14 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Förordningen avser även ersättning från den allmänna försäkringen för kostnader för läkarundersökningar och läkarutlåtanden som föranleds av bestämmelserna i 22 kap. 5 § andra stycket lagen om allmän försäkring. Förordning (2003:427). 2 § Beträffande läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m. som avses i 3 kap. 8 a § femte stycket och 7 kap. 3 b § femte stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller att ersättning betalas 1. för patientavgift enligt förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m., 2. med belopp motsvarande den enskildes egenavgift vid resor som ersätts enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor, 3. med skäligt belopp för andra resor och övriga kostnader. Ersättning betalas inte för avgift enligt 17 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende sjukhusvård, eller motsvarande avgift. Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av första stycket 3. Förordning (2017:81). 3 § Har upphävts genom förordning (1984:909). 4 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om ersättning för läkarutlåtande som ombesörjs av annan än sjukvårdshuvudman. Förordning (2004:884). 5 § Har upphävts genom förordning (1991:1322) Övergångsbestämmelser 1991:1322 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om läkarundersökningar och läkarutlåtanden som har ombesörjts före ikraftträdandet. 1995:1052 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. I fråga om läkarundersökningar och läkarutlåtanden m. m. som har ombesörjts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.