Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1129 · Visa register
Förordning (1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1975-12-11
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:452
Upphävd: 1987-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning tillämpas på expeditioner som framställs och expedieras av centralnämnden för fastighetsdata. Förordningens bestämmelser om avgift gäller inte expeditioner som framställs och expedieras enligt särskilda bestämmelser om rätt för centralnämnden för fastighetsdata att inom sitt verksamhetsområde bedriva avgiftsbelagd verksamhet. Förordning (1984:921). 2 § Hos myndighet som fastställer expeditionsavgift enligt denna förordning skall ett exemplar av vardera förordningen och expeditionskungörelsen (1964:618) hållas tillgängliga för allmänheten. Avgifter 3 § Expeditionsavgift erlägges till staten för de expeditioner och med de belopp som anges i en vid denna förordning fogad avgiftslista (Bilaga). Avgiften fastställes av den myndighet som beslutar att expeditionen skall utfärdas. 4 § Bestämmelserna i 8 § expeditionskungörelsen (1964:618) om frihet från expeditionsavgift gäller i tillämpliga delar i fråga om avgift enligt denna förordning. Den som har rätt att erhålla expedition utan avgift äger endast om särskilda skäl föreligger rätt att avgiftsfritt utfå mer än ett exemplar av denna. Lag (1982:465). Lösningsskyldighet m.m. 5 § Bestämmelserna i expeditionskungörelsen (1964:618) om lösningsskyldighet, expeditions form och tillhandahållande, uppbörd och redovisning samt besvär m.m. gäller i tillämpliga delar i fråga om expedition enligt denna förordning med de undantag som följer av 6 §. 6 § Avgift tas ut mot postförskott. Centralnämnden för fastighetsdata får i fråga om statliga myndigheter medge undantag härifrån. Beställare får inte avkrävas betalning i förskott. Centralnämnden för fastighetsdata skall så snart som möjligt och senast på femtonde dagen efter uppbördsmånadens utgång sätta in de under månaden influtna avgifterna på statsverkets checkräkning i riksbanken. Betalas avgiften inte inom tre veckor efter det att centralnämnden för fastighetsdata avsänt postförsändelsen, skall nämnden skriftligen erinra den som skall lösa expeditionen om hans skyldighet. Om avgiften inte betalas inom den tid som föreskrivs i 22 § expeditionskungörelsen (1964:618), skall den tas ut genom utmätning. Centralnämnden för fastighetsdata skall överlämna expeditionen och övriga handlingar till inskrivningsmyndigheten. Förordning (1984:921). Bilaga Avgiftslista Expeditioner Kr. Avskrift, med eller utan vidimation, varje sida 4 Ljuskopia eller kopia av annat slag, med eller utan vidimation, varje sida 3 Bevis om beslut varigenom ansökan om lagfart eller om inskrivning av tomträtt har bifallits eller förklarats vilande (inskrivningsbevis) 450 Bevis om inskrivningsmyndighets beslut a) i form av pantbrev eller vilandebevis, om ärendet gäller utsträckning, nedsättning eller relaxation 450 b) i form av pantbrev eller vilandebevis i andra fall 200 c) i form av inskrivningsbevis, om beslutet angår inskrivning av servitut eller annan nyttjanderätt än tomträtt samt rätt till elektrisk kraft och ansökan beviljas eller vilandeförklaras, för varje inskrivning 200 d) om inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken 450 e) i annat fall, för varje inskrivningsbevis 200 Avgift utgår inte för bevis om a) uppskov till senare inskrivningsdag, b) rättelse av oriktig införing i inskrivningsregistret, c) dödning av inteckning eller annan inskrivning, d) avförande av inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken. Vid utbyte utgår avgift för varje pantbrev eller vilandebevis som sättes i stället för annan handling Bevis om anteckning om innehav, för varje pantbrev eller annan inteckningshandling 25 Bevis om vilandeförklarad ansökan om inskrivning av avtal om ändring i tomträtts innehåll 25 Bevis om anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 450 Bevis om annan anteckning i inskrivningsregistret 25 Fastighetsbevis 150 Gravationsbevis 150 Gemensamt gravationsbevis som avser a) högst fem fastigheter 150 b) fler än fem fastigheter, för varje fastighet därutöver 25 Utfärdas av tekniska skäl i ett ärende flera bevis av samma slag, utgår avgift endast för ett bevis. Förordning (1986:800).