Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:928 · Visa register
Förordning (1975:928) om handläggning av partrederiärenden
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1975-10-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:1223
1 § Ett partrederiärende är ett ärende med anledning av en anmälan till Transportstyrelsen enligt 5 kap. 1 § första stycket sjölagen (1994:1009) om partrederiavtal eller enligt 5 kap. 14 § tredje stycket samma lag om en andelsövergång i ett partrederi. Om behandlingen av partrederiärenden gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om något annat inte följer av denna förordning. Förordning (2008:1223). 2 § Partrederiärende skall om möjligt handläggas den dag anmälan kommer Transportstyrelsen tillhanda. Förordning (2008:1223). 3 § Anmälan om partrederiavtal göres skriftligen av samtliga redare eller av huvudredaren. Anmälningen skall innehålla uppgift om 1. samtliga redares och huvudredarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress, 2. den ort där rederiets verksamhet huvudsakligen drives, om den är annan än huvudredarens hemvist, 3. fartyg eller fartygsbygge, som avtalet avser, med uppgifter för dess identifiering, 4. fartygets hemort eller, om det är under byggnad, byggnadsorten, 5. storleken av varje redares andel i fartyget eller fartygsbygget. Anmälan om partrederiavtal kan göras genom att avtalet ges in med tillägg, om det behövs, av uppgifter som föreskrives i andra stycket. 4 § Anmälan om andelsövergång i partrederi göres skriftligen av den förutvarande redaren. Anmälningen skall innehålla uppgift om 1. den förutvarande redarens namn och postadress, 2. den nye redarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress, 3. det fartyg eller fartygsbygge, som andelsövergången avser, med uppgifter för dess identifiering, 4. fartygets hemort eller, om det är under byggnad, byggnadsorten, 5. tiden för andelsövergången samt förvärvets omfattning och art, 6. den ort där rederiets verksamhet huvudsakligen drives, om den är annan än huvudredarens hemvist. Anmälan om andelsövergång kan göras genom att fångeshandling ges in med tillägg, om det behövs, av uppgifter som föreskrives i andra stycket. 5 § Rederiavtal eller fångeshandling, som ges in, skall vara åtföljd av en avskrift, eljest kan Transportstyrelsen vid behov låta göra sådan på sökandens bekostnad. Framgår ej av anmälan i partrederiärende att förhållande som avses i 5 kap. 1 eller 14 § sjölagen (1994:1009) föreligger eller innehåller anmälningen ej uppgift som föreskrives i 3 § andra stycket eller 4 § andra stycket denna förordning, skall sökanden föreläggas att avhjälpa bristen. Efterkommes icke föreläggandet, kan anmälningen förklaras förfallen. Erinran härom skall intagas i föreläggandet. Förklaras anmälan förfallen, skall Transportstyrelsen genast skriftligen underrätta sökanden om beslutet och skälen därför. Förordning (2008:1223). 6 § Anmälan om partrederiavtal och andelsövergång kungöres i Post- och Inrikes Tidningar, om fartyget är oregistrerat. Kungörelsen skall innehålla de uppgifter som föreskrives i 3 § andra stycket eller 4 § andra stycket samt uppgift om den dag anmälningen gjordes. Sökanden skall betala kostnaderna för kungörelsen. Förordning (1977:837). 7 § Över partrederiärenden föres dagbok på blankett enligt formulär som fastställes av Transportstyrelsen. Ärendena tages upp i dagboken efter hand som de förekommer till handläggning och numreras i löpande följd för kalenderår. På varje handling anges vilken dag den kommit in samt dagboksnummer. För varje dag då ärende förekommer skall den som fattat beslut i ärendet med sitt namn bestyrka vad som förts in i dagboken. Anteckning i dagboken får ej strykas över eller ändras, sedan expedition i ärende lämmnats ut. När felskrivning i dagboken rättas, skall rättelsen bestyrkas av den som fattat beslut härom. Förordning (2008:1223). 8 § I partrederiärende utfärdar Transportstyrelsen bevis om att anmälan gjorts och, i förekommande fall, att kungörelse utfärdats. Beviset utfärdas på blankett enligt formulär som fastställes av Transportstyrelsen. Uppgift ur dagboken lämnas i form av utdrag. Förordning (2008:1223). 9 § Handlingar i partrederiärende, vilka icke återlämnas med bevis enligt 8 §, skall förvaras i akt. 10 § Har upphävts genom förordning (2001:808).