Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:63 · Visa register
Förordning (1975:63) med instruktion för statens tjänstepensionsnämnd
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1975-03-18
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:247
Upphävd: 1988-06-01
1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § första stycket 2 samt 15, 16 och 18 §§, tillämpas på statens tjänstepensionsnämnd. Med chefen förstås vid tillämpning av stadgan nämndens ordförande. Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av statens arbetsgivarsverk. Förordning (1986:1269). 2 § Nämnden utövar i den omfattning regeringen eller, såvitt avser tjänsteman hos riksdagen eller dess myndigheter, riksdagens förvaltningsstyrelse bestämmer de befogenheter som tillkommer arbetsgivaren enligt statligt pensionsavtal. Förordning (1975:427). 3 § Nämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen för viss tid. För varje ledamot förordnar regeringen personlig ersättare. Tre ledamöter, dock ej ordföranden, och ersättare för dem förordnas efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och Tjänstemännens centralorganisations statstjänstemannasektion. 4 § Hos nämnden finns ett kansli. Hos nämnden tjänstgör personal som är anställd hos statens arbetsgivarverk. Arbetsgivarverkets chef beslutar efter samråd med nämndens ordförande vilka som skall tjänstgöra hos nämnden. Förordning (1986:1269). Ärendenas handläggning m.m. 5 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. 6 § Ärende avgöres av nämnden i plenum. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna åt ordföranden att avgöra sådant ärende eller sådan grupp av ärenden som ej bör prövas av nämnden i plenum. 7 § I pleniärende är nämnden beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt fyra eller sex andra ledamöter, av vilka halva antalet är sådana ledamöter som sägs i 3 § tredje stycket, är närvarande. 8 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 6 § andra meningen får avgöras utan föredragning. Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende. Förordning (1975:427). 9 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lagfarna ledamöter. I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1269). 10 § Ordföranden eller den han förordnar får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. 11 § Nämnden får bereda den som förväntas kunna lämna upplysning i ärende tillfälle att närvara vid sammanträde med nämnden. Nämnden får tillerkänna honom skälig ersättning för inställelsekostnader. 12 § Underrättelse om nämndens beslut lämnas till 1. statens arbetsgivarverk eller, såvitt rör tjänsteman hos riksdagen eller dess myndigheter, riksdagens förvaltningskontor, 2. statens löne- och pensionsverk, 3. den myndighet som för tjänstematrikel för den arbetstagare som beslutet angår. Förordning (1986:1269). 13 § Regeringen meddelar särskilda bestämmelser om ersättning till ledamot och ersättare i nämnden. Överklagande 14 § Nämndens beslut i fråga som avses i 2 § får inte överklagas. Andra beslut av nämnden får överklagas hos regeringen. Förordning (1986:1269). Övriga bestämmelser 15 § Såvitt gäller tjänsteman hos avtalsverket som tjänstgör på heltid hos nämnden beslutar nämnden i fråga om arbetsuppgifter, arbetstidens förläggning, ledighet och tjänsteresor. Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) fullgöres av nämnden i fråga om sådan tjänsteman som sägs i första stycket. Förordning (1986:1269). 16 § har upphävts genom förordning (1986:1269).