Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:421 · Visa register
Förordning (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion
Departement: Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad: 1975-06-05
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:739
Upphävd: 1991-07-01
1 § Vid ansökan som avses i denna paragraf skall sökanden erlägga ansökningsavgift. Avgiften utgör för ansökan om kronor 1. tillstånd enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet vad gäller verksamhet som avses i 1 § andra stycket 2 samma lag utom sådana tillstånd som avses under 5 7 000 2. tillstånd enligt 5 § lagen om kärnteknisk verk- samhet vad gäller verksamhet som avses i 1 § andra stycket 1 samma lag för: anläggning för framställning av reaktorbränsle 36 000 anläggning för hantering, lagring eller slutlig förvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall 150 000 3. typcertifikat för emballage för transport av bestrålat bränsle från kärnkraftverk 70 000 4. kolliprototypcertifikat jämte övriga intyg utom sådana som avses under 6 3 000 5. transporttillstånd 3 000 6. intyg enligt 39 § atomansvarighetslagen (1968:45) 300 Avgiften erläggs när ansökningen ges in till inspektionen. Förordning (1988:105). 2 § Den som söker tillstånd eller godkännande som avses i 1 § första stycket, 1, 2 eller 3 skall ersätta inspektionen dess kostnader för tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller för typgodkännande i den mån de överstiger ansökningsavgiften. Förordning (1984:16). 3 § För kostnad för tillsyn enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet utgår från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd enligt 5 § den lagen har meddelats följande avgifter per kalenderkvartal: kronor 1. för kärnkraftsreaktor 785 000 2. för anläggning för framställning av reaktorbränsle för kärnkraftsreaktorer 80 000 3. för forskningsstation med försöksreaktorer 80 000 4. för anläggning för hantering, lagring eller slutlig förvaring av använt kärnbränsle vilken inte utgör del av annan avgiftspliktig anläggning 185 000 5. för anläggning för hantering, lagring eller slutlig förvaring av annat kärnavfall än använt kärnbränsle vilken inte utgör del av annan avgiftspliktig anläggning 70 000 Förordning (1990:240). 4 § För åtgärd av statens kärnkraftinspektion, som ej är avgiftsbelagd enligt expeditionskungörelsen (1964:618) och för vilken avgift ej utgår enligt 3 eller 5 §, får inspektionen ta ut ersättning per timme för nedlagt arbete med: Ersättning för timme, kronor för tjänsteman i lönegrad N27--N32 310 för tjänsteman i lönegrad N18--N26 260 för tjänsteman i lönegrad N10--N17 220 Inspektionens kostnader för anlitande av konsult skall, i den mån konsultarbetet kan hänföras till viss anläggning, ersättas av vederbörande anläggningsinnehavare. Förordning (1988:105). 5 § För sådan kontroll av atområbränsle och särskilt klyvbart material som följer av Sveriges internationella åtaganden utgår särskild avgift till statens kärnkraftinspektion. Avgiften utgår per kalenderkvartal och utgör för kronor 1. anläggning vari framställs kärnbränsle för kärnkraftsreaktorer 325 000 2. forskningsstation med försöksreaktorer 115 000 3. kärnkraftsreaktor 185 000 Avgift enligt första stycket 3 utgår från och med det kalenderkvartal som följer efter det att kärnbränsle för reaktorn mottagits av dess innehavare. Förordning (1990:240). 6 § Avgift enligt 3, 5 eller 8 § erlägges efter anmodan i förskott för varje kalenderkvartal. Förordning (1978:686). 7 § Om synnerliga skäl föreligger, får inspektionen bestämma avgiften eller ersättningen till lägre belopp än som följer av 1--5 eller 8 §. Förordning (1984:16). 8 § Den som har tillstånd enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor skall till statens kärnkraftinspektion erlägga avgift för forskning och utveckling angående säkerheten vid sådan anläggning. Avgiften utgör för varje kalenderkvartal 975 000 kronor och utgår för varje reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd lämnats för reaktorn. Förordning (1984:16). 9 § Avgiftsplikten enligt 3, 5 eller 8 § upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att anläggningen efter därom till inspektionen gjord anmälan tas ur drift. 10 § Talan mot inspektionens beslut enligt denna förordning föres hos regeringen genom besvär.