Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:150 · Visa register
Förordning (1975:150) med verkställighetsföreskrifter till lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1975-04-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 1988:473
Övrigt: Bilagan inte med här.
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:12
Upphävd: 1996-05-30 överg.best.
Upprättande, förvaltning och fördelning av begränsningsfond 1 § Den som önskar upprätta begränsningsfond enligt 6 § lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss skall hos rätten göra skriftlig ansökan därom samt lämna uppgift om 1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort, 2. fartygets dräktighet beräknad enligt 1 § nämnda lag, 3. fartygsägarens namn och adress, 4. namn och adress på den som har meddelat försäkring eller ställt säkerhet för fartygsägarens ansvarighet och 5. namn och adress på samtliga kända sakägare. Sökanden skall tillställa rätten avskrift av sådant certifikat för fartyget som avses i 12 eller 13 § nämnda lag samt handling som styrker den uppgift rörande fartygets dräktighet som avses i första stycket. 2 § Bestämmelserna i 2--6 §§ förordningen (1985:68) om begränsningsfond skall tillämpas i fråga om en sådan begränsningsfond som upprättas enligt 6 § lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss. Om en sådan dom som anges i 4 § nämnda förordning har meddelats i en främmande stat som har tillträtt den i Bryssel den 29 november 1969 avslutade konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (konventionsstat), skall även avskrift av beslut om verkställighet enligt 19 § lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss ges in. Förordning (1985:69). Försäkring eller annan säkerhet för svenskt fartyg 3 § Fråga om godkännande av försäkring eller säkerhet som avses i 12 § första stycket lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss prövas av försäkringsinspektionen. Certifikat som avses i 12 § tredje stycket nämnda lag utfärdas av inspektionen. Förordning (1985:69). 4 § Ansökan om certifikat göres hos försäkringsinspektionen på formulär som fastställes av inspektionen. Förordning (1985:69). 5 § Har ansvarighet för fartyg, som ej äges av staten, täckts av försäkring, skall vid ansökan om certifikat fogas intyg av försäkringsgivaren av vilket framgår att 1. försäkringen täcker den ansvarighet som avses i 12 § första stycket lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss, 2. försäkringen under certifikatets giltighetstid icke kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag skriftligt meddelande om tiden för försäkringens upphörande inkom till försäkringsinspektionen med mindre certifikatet har tillställts inspektionen eller nytt certifikat har utfärdats. Intyg som avses i första stycket skall vara avfattat på svenska eller engelska. Förordning (1985:69). 6 § Har ägaren täckt sin ansvarighet med annan säkerhet än försäkring, skall 5 § första stycket 2 och andra stycket tillämpas. Förordning (1985:69). 7 § Certifikat skall avfattas på formulär som fogats vid denna förordning, såvitt avser fartyg som äges av staten på formulär 1 och såvitt avser annat svenskt fartyg på formulär 2. Utfärdat certifikat översändes av försäkringsinspektionen till fartygets ägare. Förordning (1985:69). Försäkring eller annan säkerhet för utländskt fartyg 8 § För utländskt fartyg, som är registrerat i konventionsstat och ej äges av främmande stat, skall certifikat som avses i 13 § andra stycket första punktern lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss vara utfärdat eller bestyrkt av behörig myndighet i registreringsstaten. Certifikatet, som skall vara avfattat på engelska eller franska eller innehålla översättning till ett av dessa språk, skall innehålla uppgifter motsvarande dem som anges i det vid denna förordning fogade formulär 2. Förordning (1985:69). 9 § För utländskt fartyg, som ej är registrerat i konventionsstat och ej äges av främmande stat, skall certifikat som avses i 13 § andra stycket första punkten lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss vara utfärdat av försäkringsinspektionen. Ansökan om certifikat för sådant fartyg göres hos försäkringsinspektionen senast trettio dagar innan fartyget kan förväntas komma till svensk hamn eller annan inom svenskt sjöterritorium belägen tilläggsplats. Ansökan, som skall vara avfattad på svenska eller engelska, skall innehålla uppgift om 1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort, 2. fartygsägarens namn och den ort där hans huvudsakliga verksamhet bedrives, 3. om fartygets ansvarighet ej är täckt av försäkring, arten av den säkerhet som har ställts för ansvarigheten, och 4. beträffande försäkringsgivare eller annan som har ställt säkerhet hans namn och den ort där hans huvudsakliga verksamhet bedrives samt den ort där försäkringen har utfärdats eller säkerheten ställts. Har ägarens ansvarighet täckts av försäkring, skall vid ansökningen fogas intyg av försäkringsgivaren av vilket framgår att 1. försäkringen täcker den ansvarighet som avses i 13 § första stycket lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss, 2. försäkringen under certifikatets giltighetstid icke kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag skriftligt meddelande om tiden för försäkringens upphörande inkom till försäkringsinspektionen med mindre certifikatet har tillställts inspektionen eller nytt certifikat har utfärdats. Intyg som avses i andra stycket skall vara avfattat på svenska eller engelska. Förordning (1985:69). 10 § Har ägaren täckt sin ansvarighet med annan säkerhet än försäkring, skall 9 § andra stycket 2 och tredje stycket tillämpas. Förordning (1985:69). 11 § Finner försäkringsinspektionen i fråga om fartyg som avses i 9 § försäkringen eller säkerheten betryggande, skall certifikat utfärdas på formulär som fastställes av inspektionen. Utfärdat certifikat översändes av inspektionen till fartygets ägare. Förordning (1985:69). 12 § Försäkringsinspektionen får förordna att certifikat utfärdat i annan konventionsstat för fartyg som avses i 9 § skall jämställas med certifikat utfärdat av inspektionen enligt 11 §. Förordning (1985:69). 13 § För fartyg som äges av främmande stat skall certifikat som avses i 13 § andra stycket andra punkten lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss vara utfärdat av behörig myndighet i den staten. Förordning (1985:69). Övriga bestämmelser 14 § Försäkringsinspektionen skall tillställa sjöfartsverket avskrift av certifikat som utfärdas för svenskt fartyg. Förordning (1985:69). 15 § Har sådan anmälan om upphörande av giltighet för försäkring eller annan säkerhet som avses i 5 § första stycket 2 eller 9 § andra stycket 2 inkommit till försäkringsinspektionen, skall inspektionen omgående underrätta sjöfartsverket härom. Förordning (1985:69). 16 § Sjöfartsverket utövar i samarbete med tullverket och kustbevakningen kontroll av att den skyldighet att taga och vidmakthålla försäkring eller ställa säkerhet som föreskrives i lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss fullgöres och att certifikat medföres ombord på fartyg enligt 12 eller 13 § nämnda lag. Förordning (1988:473). 17 § Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas såvitt avser 3--13 §§ av försäkringsinspektionen och såvitt avser kontroll enligt 16 § av sjöfartsverket efter samråd med tullverket och kustbevakningen. Förordning (1988:473). 18 § Talan mot beslut av försäkringsinspektionen enligt denna förordning föres hos regeringen genom besvär. Förordning (1985:69). Övergångsbestämmelser 1975:150 Denna förordning träder i kraft den 19 juni 1975. Ansökan om certifikat får dock prövas och certifikat utfärdas även dessförinnan.