Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1386 · Visa register
Lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1975-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:767
Författningen har upphävts genom: SFS 2005:552
Upphävd: 2006-01-01
1 § Aktiebolagslagen (1975:1385) och denna lag träder i kraft, såvitt avser 15 § andra stycket och 23 § denna lag, en vecka efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1977. 2 § Genom aktiebolagslagen (1975:1385) upphäves 1. lagen (1944:705) om aktiebolag, 2. lagen (1944:706) angående införande av nya lagen om aktiebolag, 3. lagen (1973:302) om konvertibla skuldebrev m.m. 3 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i aktiebolagslagen (1975:1385) eller denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 4 § För bolag som registrerats före den 1 januari 1977 gäller aktiebolagslagen (1975:1385) med nedan angivna undantag. Att särskilda bestämmelser övergångsvis gäller för aktiebolag som bildats före den 6 juni 1973 följer av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag. 5 § Om ej bolagsordningen anger vilken tid bolagets räkenskapsår skall omfatta, skall kalenderåret vara räkenskapsår. 6 § Före utgången av juni 1977 skall full betalning erläggas för aktie som tecknats i samband med bolagets bildande. Senast vid utgången av juli 1977 skall bolaget anmäla hur stor del av aktiekapitalet som blivit till fullo betald. Anmälningen skall bestyrkas av auktoriserad eller godkänd revisor. Har ej före utgången av juli 1977 anmälts att full betalning erlagts för aktier med ett sammanlagt nominellt belopp som motsvarar det i bolagsordningen angivna aktiekapitalet eller uppgår till minimikapitalet, skall registreringsmyndigheten anmäla förhållandet till rätten som förordnar att bolaget skall träda i likvidation. Beslut om likvidation meddelas dock ej, om det under ärendets handläggning i tingsrätten styrkes att aktiekapitalet eller minimikapitalet har inbetalats. 7 § Innehåller bolagsordningen sådan bestämmelse om rätt till teckning eller erhållande av nya aktier som avses i 9 § 1 mom. tredje stycket andra meningen lagen (1944:705) om aktiebolag, skall bestämmelserna anses gälla även beträffande aktier som ges ut utöver tidigare föreskrivet maximikapital. 8 § Finnes i bolag aktier vilkas röstvärde överstiger tio gånger röstvärdet för samtliga aktier av annat slag, får bolaget ge ut aktier med de röstvärden som tillkommer redan utgivna aktier. 9 § Äldre bestämmelser om verkan av att aktiebrev ställts till innehavaren gäller fortfarande i fråga om aktiebrev utfärdat för aktie som har getts ut före utgången av år 1976. Den som innehar aktiebrev och enligt bolagets påskrift därpå är införd såsom ägare i aktieboken är, utan hinder av att införingen skett före utgången av år 1976, likställd med den som enligt 13 § andra stycket lagen (1936:81) om skuldebrev förmodas äga rätt att göra skuldebrevet gällande, om förvärv från honom sker efter nämnda tidpunkt. 10 § Registrering och verkställande av bolagsstämmobeslut, som fattats före utgången av år 1976, samt talan mot sådant bolagsstämmobeslut sker enligt lagen (1944:705) om aktiebolag eller lagen (1973:302) om konvertibla skuldebrev m.m., om annat ej följer av 6 eller 23 §. 11 § Har styrelsen före utgången av år 1976 beslutat om nyemission, skall nyemissionen ske enligt lagen (1944:705) om aktiebolag. 12 § Bestämmelserna i 4 kap. 17 § aktiebolagslagen (1975:1385) äger tillämpning även på fondaktie som utgivits före den 1 januari 1977. Anmaning får dock ske tidigast efter utgången av år 1978. 13 § Har före utgången av år 1976 åtgärd vidtagits för verkställighet av nedsättning av aktiekapitalet enligt 65 § lagen (1944:705) om aktiebolag, får nedsättning verkställas och registreras enligt nämnda lag. 14 § Styrelseledamot och verkställande direktör, som tillträtt före utgången av år 1976, skall anmäla sitt aktieinnehav enligt 8 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385) snarast efter nämnda tidpunkt. 15 § Bestämmelserna i 8 kap. 1 §, 10 kap. 3 § första, andra och fjärde styckena samt 10 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas från och med första ordinarie bolagsstämma som hålles efter lagens ikraftträdande. Intill dess tillämpas i stället motsvarande äldre bestämmelser. Beslut enligt 10 kap. 3 § tredje stycket nämnda lag får meddelas före den 1 januari 1977. Innehåller bolagsordningen bestämmelse om föranmälan för deltagande i bolagsstämma, får sådan betämmelse tillämpas intill dess beslut om bestämmelsens upphörande eller ändring till överensstämmelse med 9 kap. 1 § tredje stycket aktiebolagslagen har blivit registrerat. Vad som sagts nu gäller dock endast om bolagsstämman hålls före utgången av år 1977. Lag (1976:993). 16 § Årsredovisning och koncernredovisning skall efter utgången av år 1976 upprättas enligt aktiebolagslagen (1975:1385). För räkenskapsår som börjat löpa före denna tidpunkt får sådan redovisning dock upprättas enligt lagen (1944:705) om aktiebolag. I koncernredovisning behöver ej medtagas koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsår som påbörjats före utgången av år 1976. 17 § Om det i 11 kap. 8 § första stycket 6 aktiebolagslagen (1975:1385) angivna anskaffningsvärdet för tillgång, som förvärvats före den 1 januari 1977, ej kan utrönas med hjälp av bolagets bevarade räkenskaper, skall som anskaffningsvärde redovisas, beträffande byggnad det vid 1965 års allmänna fastighetstaxering åsatta taxeringsvärdet (byggnadsvärdet) ökat med förbättringskostnader under tiden efter utgången av år 1964, samt beträffande annan tillgång det belopp vartill anskaffningsvärdet skäligen kan uppskattas. I not till balansräkningen skall anges om anskaffningsvärdet uppskattats enligt första stycket. 18 § Finnes skuldregleringsfond, skall denna överföras till reservfonden eller nedsättas. Nedsättning får ske årligen med högst en femtedel av det belopp varmed summan av aktiekapitalet, reservfonden och skuldregleringsfonden överstiger skulderna enligt balansräkningen. När fem räkenskapsår förflutit efter den 1 januari 1977, skall skuldregleringsfonden helt överföras till reservfonden. Beräkningen av skulderna enligt första stycket sker enligt äldre bestämmelser. 19 § Likvidation genomföres enligt lagen (1944:705) om aktiebolag, om likvidator utsetts före utgången av år 1976. Bestämmelserna i 13 kap. 13 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385) gäller även medel som innehållits i likvidation där likvidator utsetts före utgången av år 1947. Den i nämnda lagrum angivna tidsfristen på fem år räknas i sådant fall från den 1 januari 1977. 20 § Har enligt 136 eller 174-176 § lagen (1944:705) om aktiebolag inlösen av aktier påkallats före utgången av år 1976, gäller betämmelserna i nämnda lag beträffande inlösen. 21 § Innehåller bolagsordningen förbehåll som avsågs i 52 § första stycket lagen (1910:88 s.1) om aktiebolag gäller förbehållet även om det avviker från 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385). Om tillämpningen av föreskrift i bolagsordningen rörande lösens belopp skulle bereda någon otillbörlig fördel, kan jämkning dock ske. Lag (1992:1239). 22 § Föreskrives i bolagsordningen att ändring av denna skall ske enligt den lag som gällde vid föreskriftens tillkomst, kan föreskriften ändras genom beslut av bolagsstämma med den majoritet som anges i 9 kap. 30 § aktiebolagslagen (1975:1385). Lag (1998:767). 23 § Efter utgången av år 1975 kan belut om ändring i bolagsordningen till överensstämmelse med aktiebolagslagen (1975:1385) fattas enligt 9 kap. 14 eller 15 § nämnda lag. I beslutet skall anges att det gäller från och med den 1 januari 1977. 24 § Om bolagsordning efter utgången av år 1976 strider mot aktiebolagslagen (1975:1385), skall styrelsen utan dröjsmål framlägga förslag till bolagsstämman om ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med lagen. 25 § Har bolagsstämma enligt 1 § lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering före utgången av år 1976 belsutat att nämnda lag skall vara tillämplig på bolaget, anses bolaget vara avstämningsbolag, även om förbehåll därom ej intagits i bolagsordningen. Betämmelserna i 24 § äger motsvarande tillämpning. Övergångsbestämmelser 1992:1239 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 2. Förbehåll i bolagsordning om bundna aktier upphör att gälla den 1 januari 1993.