Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1012 · Visa register
Förordning (1975:1012) med instruktion för Stängselnämnden
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1975-11-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:965
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1334
Upphävd: 2009-01-01
1 § Stängselnämnden prövar frågor enligt 13 § lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. 2 § Om stängselnämndens sammansättning och om förordnande av nämndens ledamöter och ersättare för dessa finns bestämmelser i 14 § lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. 3 § I mån av behov får stängselnämnden anlita sekreterare eller annat biträde. 4 § Fråga som avses i 1 § tas upp av stängselnämnden efter skriftlig framställning av kommunen eller järnvägens innehavare. 5 § Stängselnämnden bereder parterna tillfälle att yttra sig över yrkanden som framställes hos nämnden och utredning som åberopas i ärendet. Om det behövs håller nämnden förhandling med parterna. 6 § Stängselnämnden får hålla syn, införskaffa särskild utredning och i övrigt inhämta de upplysningar som behövs. 7 § Ärende hos stängselnämnden avgöres vid sammanträde med nämnden efter föredragning av ordföranden. 8 § Stängselnämnden sammanträder på plats och tid som ordföranden bestämmer. 9 § Nämnden är beslutför endast när den är fulltalig. Beslut som inte innebär att ett ärende enligt 1 § slutligt avgörs får dock fattas av ordföranden ensam. Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Ordföranden säger dock sin mening först. Förordning (1986:1074). 10 § I ärenden hos nämnden förs protokoll när sammanträde eller syn hålls eller när nämnden i annat fall finner att protokoll behövs. I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1074). 11 § Stängselnämndens beslut som innebär avgörande av saken sättes upp särskilt. I beslutet skall anges de skäl på vilka det grundas. Beslut som avses i första stycket tillställes parterna genom nämndens försorg. 12 § Kostnaderna för stängselnämndens verksamhet bestrides från det under sjätte huvudtiteln uppförda anslaget Kommittéer m.m. efter utbetalningsbesked från nämndens ordförande eller ersättaren för denne. 13 § Ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av förordningen meddelas av stängselnämnden. 14 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Stängselnämnden: 4 § om ledningens ansvar, 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och 29 § om ärendeförteckning. Förordning (2007:965).