Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:992 · Visa register
Lag (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt
Departement: Finansdepartementet S6
Utfärdad: 1974-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:331
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:881
Upphävd: 1995-01-01 överg.best.
1 § Skatt enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt utgår på bränsle, som användes för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, efter en skattesats som svarar mot 15 procent av den skattesats som enligt lagen gäller för ifrågavarande bränsle. Detsamma gäller skatt enligt lagen (1990:582) om koldioxidskatt på sådant bränsle som avses i 1 § första stycket nämnda lag. Lag (1992:882). 2 § Beskattningsmyndigheten får på ansökan medge att skatt enligt lagen (1990:582) om koldioxidskatt tas ut på sådant bränsle som avses i 1 § första stycket nämnda lag och som förbrukas vid industriell tillverkning med sådant belopp att skatten för den som bedriver den industriella tillverkningen inte överstiger 1,2 % av de tillverkade produkternas försäljningsvärde fritt fabrik. Lag (1993:480). 2 a § har upphävts genom lag (1992:881). 3 § har upphävts genom lagen (1992:881). 4 § har upphävts genom lag (1988:528). 5 § Har, på grund av oriktig uppgift från sökanden eller på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, ett felaktigt belopp fastställts med tillämpning av 2 § eller av beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, är sökanden skyldig att till staten inbetala vad han på detta sätt oriktigt har erhållit. En åtgärd i syfte att ta ut ett oriktigt erhållet belopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet har fastställts. Lag (1992:881). Övergångsbestämmelser 1988:528 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter om återbetalning av skatt gäller fortfarande i fråga om elektrisk kraft som har förbrukats i en elektrisk panna före den 1 juli 1988. 1992:881 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet. 3. Fastän lagen upphör vid utgången av år 1994 skall den tillämpas efter denna tid i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1995. 4. Bestämmelserna i 5 § skall dock gälla till utgången av år 2000. Lag (1994:331). 5. Bestämmelserna i 1 § skall dock gälla till utgången av år 1995. Lag (1994:331)