Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:988 · Visa register
Lag (1974:988) om avsättning till särskild investeringsfond
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1974-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:1326
Författningen har upphävts genom: SFS1986:486
Upphävd: 1991-01-01
1 § Aktiebolag, ekonomisk förening och sparbank som huvudsakligen driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk skall göra avsättning till särskild investeringsfond enligt bestämmelserna i denna lag. Företag, som avses i första stycket, får vid beräkning av nettointäkt av rörelse eller jordbruksfastighet enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt göra avdrag för belopp, som avsättes till särskild investeringsfond. Avdraget göres vid inkomstberäkningen för den förvärvskälla, till vilken företagets huvudsakliga verksamhet hänför sig. Denna lag gäller icke företag, som år 1976 första gången taxeras för inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. (Jämför 1970:770 ö.b.) 2 § Avsättning till särskild investeringsfond skall göras med belopp, som motsvarar femton procent av den företagets årsvinst som hänför sig till beskattningsår för vilket taxering i första instans sker år 1975 eller, om företaget då icke skall taxeras för inkomst, år 1976. Årsvinsten beräknas enligt andra stycket av anvisningarna till 3 § förordningen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning. Sålunda beräknad årsvinst skall ökas med belopp, som tagits i anspråk för av- eller nedskrivningar eller koncernbidrag utöver vad som kan godtas vid inkomsttaxeringen. Understiger årsvinsten efter nyssnämnda justering 1 000 000 kronor, behöver avsättning till särskild investeringsfond icke ske. Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader, skall vid tillämpning av första stycket årsvinsten jämkas med hänsyn härtill. Skall företaget taxeras för två beskattningsår, sammanlägges årsvinsten för de båda beskattningsåren varefter den jämkas med hänsyn till de båda beskattningsårens sammanlagda längd. 3 § Företaget skall med angivande av firma och postadress inbetala medel, som enligt denna lag skall avsättas till särskild investeringsfond, till riksbankskontor. Medlen insättes på ett särskilt räntelöst konto (särskilt investeringskonto). Medlen anses inbetalda den dag de kommit riksbanken tillhanda. 4 § Företaget skall senast den dag då det enligt 34 § taxeringslagen (1956:623) senast skall avlämna allmän självdeklaration för beskattningsåret inbetala minst hälften av det belopp som enligt denna lag skall avsättas till särskild investeringsfond. Återstående belopp skall inbetalas senast den 30 juni 1975. På detta belopp skall företaget erlägga ränta enligt 5 § första stycket. Räntan skall inbetalas till riksbanken senast den 30 juni 1975. Skall företaget ej taxeras år 1975, är företaget skyldigt att göra preliminär inbetalning till riksbanken med belopp, som motsvarar femton procent av den årsvinst, beräknad enligt 2 §, som hänför sig till det eller de beskattningsår varför taxering skett år 1974. Av detta belopp skall minst hälften inbetalas senast den 31 mars 1975. Återstående belopp skall inbetalas senast den 30 juni 1975. På sistnämnda belopp skall företaget erlägga ränta enligt 5 § första stycket. Räntan skall inbetalas till riksbanken senast den 30 juni 1975. Finner företaget, vid avlämnandet av sin allmänna självdeklaration till 1976 års taxering, att avsättning till särskild investeringsfond på grund av bestämmelserna i denna lag skall ske med större belopp än vad som preliminärt inbetalats, skall företaget inbetala vad som fattas senast den dag då deklarationen skall avlämnas. Företaget skall senast den dag då det först skall göra inbetalning enligt första eller andra stycket till länsstyrelsen i det län där företaget skall taxeras till statlig inkomstskatt lämna skriftlig uppgift om den beräkning som ligger till grund för inbetalningen. Uppgift lämnas på blankett enligt formulär som riksskatteverket fastställer. Bestämmelserna i 50 § taxeringslagen (1956:623) om självdeklaration äger motsvarande tillämpning på uppgift som här avses. Länsstyrelsen fastställer så snart det kan ske storleken av det belopp varmed inbetalning skall göras. Meddelas icke beslut innefattande sådan fastställelse inom två år efter utgången av det kalenderår då inbetalningen skolat ske, anses skyldigheten att göra inbetalning fastställd i enlighet med uppgift, som företaget lämnat enligt tredje stycket. Är det belopp som företaget inbetalat till särskilt investeringskonto eller i ränta enligt 5 § första stycket för lågt beräknat med hänsyn till bestämmelserna i 2 §, förelägger länsstyrelsen så snart det kan ske företaget att inom den tid länsstyrelsen bestämmer inbetala det belopp som fattas. Är det belopp som företaget inbetalat till särskilt investeringskonto eller i ränta enligt 5 § första stycket för högt, och föreligger ej anledning till antagande att ökad inbetalningsskyldighet skall uppkomma för företaget till följd av ändring av företagets taxering, förordnar länsstyrelsen om återbetalning av överskjutande belopp. Lag (1975:24). 5 § Ränta som avses i 4 § första eller andra stycket utgår med två procent. På belopp, som skall inbetalas enligt 4 § femte stycket, skall företaget erlägga ränta för år räknat med tolv procent från och med månaden efter den då inbetalning skolat ske enligt 4 § första eller andra stycket till och med den månad då inbetalning skall ske enligt länsstyrelsens beslut, dock ej i något fall för längre tid än två år. Räntan skall inbetalas inom den tid som anges i länsstyrelsens beslut. Ränta enligt första och andra styckena tillfaller statsverket. Ränta enligt första stycket anses inbetalad den dag då den kommit riksbanken tillhanda. På belopp, som återbetalas enligt 4 § femte stycket, utgår ränta för år räknat med sju procent från och med månaden efter den då inbetalning skett till och med den månad då förordnande om återbetalning meddelades. Ränta utgår dock ej för tid före april månad 1975. Har beslut, som föranlett ränta enligt första eller andra stycket, ändrats på sådant sätt att ränta icke skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägre belopp om ändringsbeslutet beaktats vid ränteberäkningen, skall ny beräkning av ränta göras och för mycket påförd ränta återbetalas. Lag (1975:24). 6 § Riksbanken lämnar företaget bevis om inbetalning till särskilt investeringskonto samt inbetalning av ränta enligt 5 § första stycket. Vidare skall riksbanken lämna uppgift om inbetalningen till länsstyrelsen och statens industriverk. I fråga om sådan uppgift äger bestämmelserna i 7 § förordningen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning motsvarande tillämpning. Uppgiften skall innehålla upplysning om tidpunkten för inbetalningen. Hos riksbankens huvudkontor i Stockholm föres register över samtliga särskilda investeringskonton. Lag (1983:667). 7 § Regeringen eller, efter regeringens förordnande, statens industriverk får efter ansökan medge att medel, som inbetalats till särskilt investeringskonto, under tid och under de villkor i övrigt som därvid bestämmes får tagas i anspråk för ändamål som avses i 11 och 14 §§ förordningen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning samt för anskaffning av råvaror liksom anskaffning eller tillverkning av hel- och halvfabrikat. Ansökningen skall vara åtföljd av yttrande från arbetstagarsidans ledamöter i det sökande företagets företagsnämnd. Beslut att medel, som inbetalats till särskilt investeringskonto, får tagas i anspråk tillställes företaget, länsskattemyndigheten och riksbanken. Efter framställning av företaget skall riksbanken utbetala belopp i enlighet med beslutet från företagets särskilda investeringsfond. Vid utbetalning skall tidigare gjord inbetalning tas i anspråk före senare gjord inbetalning. Sedan fem år förflutit från den dag då inbetalning till särskilt investeringskonto skett äger företaget efter uppsägning hos riksbanken utfå vad som återstår på kontot av denna inbetalning. Om utbetalning enligt andra och tredje styckena underrättar riksbanken statens industriverk och länsskattemyndigheten. Lag (1986:1326). 8 § Har medel, som avsatts till särskild investeringsfond, enligt medgivande tagits i anspråk för ändamål som avses i 11 och 14 §§ förordningen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning, utgör medlen icke skattepliktig inkomst för företaget. Å andra sidan får utgifter, till den del de bestritts med sådana medel, vid taxeringen icke avdragas såsom driftkostnad. Har medlen använts för att anskaffa tillgång för stadigvarande bruk, får vid beräkning av värdeminskningsavdrag såsom anskaffningskostnad för tillgången anses endast den del av kostnaden som icke täckts av vad som sålunda tagits i anspråk. Har medlen enligt medgivande tagits i anspråk för anskaffning av råvaror eller för anskaffning eller tillverkning av hel- eller halvfabrikat, utgör medlen skattepliktig inkomst för företaget, men å andra sidan skall vid tillämpningen av 41 § kommunalskattelagen (1928:370) och anvisningarna till nämnda paragraf den del av nu avsedda slag av tillgångar för vilka anskaffningskostnaderna täckts av de ianspråktagna medlen icke medräknas vid värdesättningen av tillgångarna. Utbetalas belopp, som avsatts till särskild investeringsfond, enligt 7 § tredje stycket, skall beloppet omedelbart tagas upp som skattepliktig intäkt i den förvärvskälla vari fondavsättningen gjorts. 9 § Har aktiebolag i direkt ägo aktier motsvarande mer än nio tiondelar av aktiekapitalet i ett eller flera aktiebolag, kan regeringen eller, efter regeringens förordnande, statens industriverk medge att särskild investeringsfond hos ett av bolagen vid tillämpningen av denna lag helt eller delvis övertages av ett annat av bolagen. Därvid anses fondens medel avsatta i det övertagande bolaget på tid då det överlåtande bolaget avsatte medlen. Har beslut om övertagande av särskild investeringsfond meddelats, skall den myndighet som meddelat beslutet lämna underrättelse härom till länsskattemyndigheten och riksbanken. Efter framställning av det överlåtande bolaget skall riksbanken överföra medel som innestår på särskilt investeringskonto för bolaget till ett motsvarande konto för det övertagande bolaget. Därvid skall tidigare av det överlåtande bolaget gjord inbetalning tas i anspråk före senare gjord inbetalning. Om överförandet skall riksbanken underrätta de bolag varom fråga är samt länsskattemyndigheten och statens industriverk. Lag (1986:1326). 10 § Medel, som utbetalats från särskilt investeringskonto i enlighet med medgivande, skall företaget återbetala till riksbanken i den mån medlen icke använts enligt medgivandet eller därmed förenat villkor. Statens industriverk meddelar beslut om återbetalning och den tid inom vilken återbetalning skall ske. Beslutet tillställes, förutom företaget, länsskattemyndigheten och riksbanken. För det beskattningsår, varunder beslut om återbetalning meddelas, skall till beskattning upptas ett belopp motsvarande en tiondel av vad som enligt beslutet skall återbetalas. Föreligger synnerliga skäl, får regeringen medge befrielse från denna beskattningsåtgärd. Lag (1986:1326). 11 § Betalar företag icke belopp inom tid eller på sätt som föreskrives i denna lag, skall länsstyrelsen besluta om indrivning enligt de bestämmelser som gäller vid indrivning av skatt enligt uppbördsförordningen (1953:272). Restavgift enligt 58 § 1 mom. förordningen utgår på beloppet, varvid 58 § 2 mom. samma förordning äger motsvarande tillämpning. 12 § Mot beslut av länsstyrelsen enligt denna lag som icke rör anstånd med inbetalning föres talan hos kammarrätten genom besvär. Besvärshandlingen skall vara inkommen inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Mot kammarrättens beslut får talan icke föras. Har talan förts mot länsstyrelsens beslut, får länsstyrelsen, efter hörande av skattechefen, medge anstånd med inbetalningen helt eller delvis. Mot länsstyrelsens beslut i fråga om anstånd får talan icke föras. Talan mot statens industriverks beslut enligt denna lag föres hos regeringen genom besvär. Är beslut om återbetalning enligt 10 § andra stycket föremål för regeringens prövning, skall statens industriverk medge anstånd med återbetalningen. Lag (1983:667). 13 § Föreligger synnerliga skäl, får regeringen medge befrielse helt eller delvis från skyldighet att göra avsättning till särskild investeringsfond eller att göra preliminär inbetalning. Regeringen får även medge att inbetalning som avses i denna lag får göras vid senare tidpunkt. I samband med medgivande i sistnämnda hänseende skall ränta enligt 5 § första stycket utgå för tid som regeringen bestämmer. Lag (1975:24). 14 § Har företag i samband med skyldighet att göra avsättning till särskild investeringsfond eller inbetalning till särskilt investeringskonto vidtagit åtgärd, som kan antagas ha tillkommit i syfte att undgå eller få lindring i denna skyldighet, fastställer länsstyrelsen det belopp varmed inbetalning skall ske som om åtgärden ej vidtager. 15 § Har skriftlig uppgift icke lämnats enligt 4 § andra stycket, skall företaget anmanas att avge sådan uppgift. I anmaning får vite föreläggas. I fråga om fullgörande av skyldighet att avge uppgift äger 47 § taxeringsförordningen (1956:623) motsvarande tillämpning. Lämnas ej uppgift eller kan det belopp varmed inbetalning skall göras icke tillförlitligen beräknas med ledning av uppgiften, uppskattar länsstyrelsen inbetalningen till skäligt belopp. 16 § Den som till ledning för myndighets beslut i fråga om inbetalning enligt denna lag avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder att sådan inbetalning sker med för lågt belopp dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som med avsikt att inbetalning skall ske med för lågt belopp underlåter att avge handling och därigenom föranleder att för låg inbetalning sker. I ringa fall dömes ej till ansvar enligt första stycket. Ansvar enligt första stycket inträder ej för den som frivilligt vidtager åtgärd, som leder till att inbetalningen kan ske med rätt belopp. 17 § Företag, som gjort avsättning till särskild investeringsfond eller övertagit sådan fond, är pliktigt att lämna sådana uppgifter som anges i 25 § förordningen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning. Beträffande sådana uppgifter äger 26 och 27 §§ nämnda förordning motsvarande tillämpning. 18 § Hos statens industriverk och länsskattemyndighet skall föras register över särskilda investeringsfonder. Lag (1986:1326). Övergångsbestämmelser 1974:988 Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Är årsvinst, varav avsättning till särskild investeringsfond skall ske enligt denna lag, hänförlig till räkenskapsår som avslutats före den 1 november 1974, får avsättningen i stället ske i räkenskaperna för det närmast påföljande räkenskapsåret. Inbetalning skall dock även i sådant fall ske enligt 4 §. 1986:486 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1990, nämligen 1. lagen (1974:325) om avsättning till arbetsmiljöfond, 2. lagen (1974:988) om avsättning till särskild investeringsfond, 3. lagen (1974:989) om insättning på investeringskonto för skog. Belopp som enligt nämnda lagar avsatts eller för vilket uppskov med taxeringen erhållits skall vid 1989 års taxering tas upp som intäkt i den förvärvskälla där avdraget för avsättningen gjorts eller till vilken uppskovet hänför sig. Taxeras inte den skattskyldige vid 1989 års taxering på grund av förlängt räkenskapsår skall beloppet i stället tas upp som intäkt vid 1990 års taxering.