Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:946 · Visa register
Bostadsfinansieringsförordning (1974:946)
Departement: Bostadsdepartementet
Utfärdad: 1974-12-13
Ändring införd: t.o.m. 1995:908
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1932
Upphävd: 1992-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Till främjande av bostadsbyggandet får stöd lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning i form av bostadslån och räntebidrag. Förordningen är endast tillämplig på ansökningar om lån och bidrag som kommit in till kommunen före den 1 november 1986. Förordning (1986:695). 2 § Bostadslån får lämnas för ny- eller ombyggnad av hus till den del huset i färdigt skick innehåller fullvärdiga bostäder för permanent bruk och självständigt boende (utrymmen för bostadsändamål) eller utrymmen för annat ändamål (lokaler) som kan anses fylla ett normalt behov av boendeservice i ett bostadsområde och som i huvudsak är avsedda för dem som bor i området. Vid nybyggnad får lånet avse även andra lokaler i huset, dock endast om de är av ringa omfattning eller om det finns särskilda skäl. Det självständiga boendet skall vara garanterat genom hyresavtal av normalt slag, om bostaden inte ägs eller upplåts med bostadsrätt. Bostadslån för ombyggnad får avse följande åtgärder: 1. Åtgärder genom vilka utrymmen i huset ställs i ordning för bostadsändamål eller till sådana lokaler som avses i första stycket första meningen. 2. Åtgärder i eller i anslutning till huset som medför en väsentlig förbättring av husets tekniska eller funktionella kvalitet eller av boendemiljön. 3. Underhållsåtgärder, om åtgärderna är direkt föranledda av sådana åtgärder som avses i 1 eller 2. 4. Reparations- och energisparåtgärder beträffande flerfamiljshus och sådana småhus som upplåts med bostadsrätt eller som hyrs ut under sådana förhållanden att låntagarens intäkt av fastigheten vid beräkning av inkomstskatt skall bestämmas på annat sätt än enligt 24 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370), dock endast om åtgärderna skäligen bör samordnas med sådana åtgärder som avses i 1--3. 5. Åtgärder för en förbättrad avfallshantering, om åtgärderna är nödvändiga för att huset skall uppfylla de krav som gäller enligt 82 a § första stycket byggnadsstadgan (1959:612). 6. Grundförstärkningsåtgärder. 7. Standardhöjande åtgärder för vilka bidrag har beviljats enligt förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag. Tillbyggnad av småhus räknas som ombyggnad. Tillbyggnad av flerfamiljshus räknas som nybyggnad, om tillbyggnaden medför en väsentlig ökning av husets bruksarea och annars som ombyggnad. Utrymmen med anordningar för värme, varmvatten eller tvätt räknas som utrymmen för bostadsändamål. Med fullvärdiga bostäder avses vid tillämpningen av denna förordning bostäder i vilka alla primära bostadsfunktioner är tillgodosedda och som uppfyller gällande krav i fråga om utrymmes- och utrustningsstandard. Bostäder som i första hand är avsedda för äldre, handikappade eller långtidssjuka skall dessutom vara så väl integrerade i bebyggelsen att de boende får tillgång till normal boendeservice och förutsättningar för delaktighet och gemenskap med andra. Mindre avsteg från kravet på viss utrymmes- och utrustningsstandard får göras i fråga om kollektiva boendeformer samt vid ombyggnad, om avsteget beror på byggnadstekniska förutsättningar eller liknande omständigheter i det enskilda fallet. Avser ombyggnaden bostäder för äldre, handikappade eller långtidssjuka får avsteg även göras från kravet på integrering av sådana bostäder i bebyggelsen, dock endast om ett kvarboende vid en samlad bedömning av olika boendehänsyn kan anses motiverat. Skollokaler räknas som lokaler för boendeservice enligt första stycket endast om 1. lokalerna med hänsyn till belägenhet och samordning med andra lokaler utgör en integrerad del av en anläggning för boendeservice, 2. lokalerna är utformade så att de ger möjlighet till ett samutnyttjande som är till påtaglig nytta för dem som bor i området samt 3. andelen lokaler i skolan som uppfyller kraven enligt 1 och 2 är betydande. Förordning (1986:695). 2 a § I fråga om bostadslån som avser energisparåtgärder tillämpas, utöver bestämmelserna i denna förordning, även bestämmelserna i 9--12 §§ förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus. Förordning (1983:1019). 3 § Låne- och bidragsverksamheten utövas av plan- och bostadsverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna. Organ för kommuns låneförmedling och annan verksamhet som sammanhänger därmed (förmedlingsorgan) är kommunens styrelse, om ej kommunen beslutat att verksamheten skall utövas av annat kommunalt organ. I ärende enligt denna förordning, vari kommun ej är sökande, får beslut som innebär avvikelse från förmedlingsorganets yttrande i ärendet meddelas endast om särskilda skäl föreligger. I 12--14 §§ finns särskilda bestämmelser om beaktande av förmedlingsorganets yttrande i vissa fall. Förordning (1988:301). 4 § En- och tvåfamiljshus, friliggande eller sammanbyggda till radhus eller kedjehus, kallas i denna förordning småhus. Övriga hus kallas flerfamiljshus. 5 § har upphävts genom förordning (1986:695). Förutsättningar för lån 6 § Bostadslån för ny- eller ombyggnad beviljas endast om kommunen, landstingskommunen eller ett aktiebolag, som helt ägs av kommunen eller landstingskommunen och vars verksamhet uteslutande består i att förvärva eller förvalta mark, har till lånesökanden för genomförande av byggnadsföretaget överlåtit marken, upplåtit den med tomträtt eller överlåtit tomträtt till marken (markvillkoret). Första stycket gäller ej i följande fall: 1. Om lånet avser ett sådant småhus som skall bebos av sökanden och förvärvet av marken eller tomträtten ej är förenat med villkor, varigenom sökandens upphandling av material av byggnadsarbeten binds till en viss byggintressent. 2. Om sökanden har ägt marken eller innehaft den med tomträtt sedan den 1 november 1974 eller, i fråga om mark i områden med samlad äldre bebyggelse, sedan den 8 februari 1983. Dessutom krävs att ansökan om bostadslån ges in före den 1 juli 1985. 3. Om lånet i huvudsak omfattar sådana åtgärder för vilka bidrag har beviljats enligt förordningen (1975:129) om bidrag av statsmedel till förbättring av boendemiljöer. Är förutsättningarna enligt första stycket eller andra stycket 2 uppfyllda endast för en del av marken, gäller första stycket inte för den återstående delen, om dess areal är ringa. Första stycket gäller inte heller i fråga om följande förvärv av mark eller tomträtt, i fall där hinder mot bostadslån på grund av första eller andra stycket inte hade förelegat om marken eller tomträtten varit i den förre ägarens hand: 1. Förvärv på exekutiv auktion. 2. Förvärv genom arv, gåva, testamente eller bodelning. 3. Förvärv genom fusion. 4. En bostadsrättsförenings förvärv, om förvärvet sker från den riksorganisation som föreningen tillhör. Detsamma gäller om förvärvet sker från en medlem av organisationen eller från en förening inom organisationens ram. 5. En bostadsrättsförenings förvärv i andra fall än som anges i 4, om säljaren har förvärvat marken av kommunen samt föreningen vid tiden för sitt förvärv har en sådan kommunal insyn som anges i 26 § första stycket 3 och 4 och föreningen i övrigt uppfyller de förutsättningar som anges i samma stycke. 6. Förvärv som med hänsyn till parternas inbördes förhållande bör jämställas med fusionsförvärv. Om förmedlingsorganet för särskilt fall medger det, får bostadslån lämnas utan hinder av första stycket. Förordning (1983:1019). 7 § Bostadslån för nybyggnad lämnas under förutsättning att det kan antas föreligga ett varaktigt behov av de bostäder och lokaler som avses med lånet. I fråga om småhus som skall bebos av låntagaren, skall denna förutsättning anses uppfylld, om kommunen åtar sig ansvar enligt 19 § för förlust på lånet. Om bostadslånet för nybyggnad avser småhus, som upplåts med bostadsrätt eller som är avsedda att säljas till dem som skall bebo husen, gäller som ytterligare förutsättning att det till skydd för husägaren finns 1. en betryggande garanti för att huset uppförs och färdigställs i enlighet med vad den som skall uppföra huset har åtagit sig i avtal (produktionsgaranti) samt 2. en betryggande utfästelse att avhjälpa väsentliga skador på huset vilka består i eller är en följd av fel eller brister i konstruktion, utförande eller material. Utfästelsen skall gälla under tiden från den i köpe- eller entreprenadavtalet angivna garantitidens utgång till dess att tio år förflutit från dagen för slutbesiktningen. I fråga om bostadslån för nybyggnad av småhus avsedda att säljas till dem som skall bebo husen gäller dessutom som förutsättning att köparen tillförsäkras ett med hänsyn till allmänna konsumentintressen tillfredsställande skydd i avtalsförhållandet med säljaren. Tredje stycket tillämpas även i fråga om bostadslån för nybyggnad av småhus som skall bebos av lånesökanden, om huset uppförs på total- eller generalentreprenad. Förordning (1986:288). 3. andelen lokaler i skolan som uppfyller kraven enligt 1 och 2 är betydande. 8 § Bostadslån för ombyggnad lämnas, om inte annat följer av 8 a eller 9 §, under förutsättning att 1. huset är äldre än 30 år och inte har genomgått en mera genomgripande ombyggnad under de senaste 30 åren, räknat från det att ansökan om lån ges in, 2. åtgärderna inte är av endast ringa omfattning, 3. kostnaden för åtgärderna är skälig med hänsyn till arbetenas art och omfattning och husets återstående användningstid, 4. husets kvaliteter tas till vara i skälig omfattning. Om lånet avser åtgärder för att förbättra bostadslägenheter gäller som ytterligare förutsättning att lägenheternas standard efter åtgärderna inte överstiger normal standard i nyproducerade lägenheter. Bostadslån lämnas inte för åtgärder enligt 2 § andra stycket 3 eller 4 om det för samma åtgärder tidigare har beviljats bostadslån som inte har slutbetalats eller räntebidrag enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus och bidrag fortfarande betalas ut. Bostadslån för underhålls- och reparationsåtgärder lämnas endast om de är förenade med energisparåtgärder som skäligen bör komma till stånd samtidigt. Förordning (1986:695). 8 a § I fråga om bostadshus beträffande vilka kommunen vid förlust har rätt till ersättning av statsmedel enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) eller motsvarande äldre bestämmelser, lämnas bostadslån för ombyggnad endast om kommunen och företaget medger att länsbostadsnämnden får besluta att statens ersättningsskyldighet upphör för sådana förluster som uppkommer efter det att de åtgärder som avses med lånet har utförts. Första stycket gäller inte om lånet avser enbart åtgärder som anges i 2 § andra stycket 5--7. Förordning (1986:695). 9 § Bostadslån för standardhöjande åtgärder, för vilka bidrag har beviljats enligt förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag, lämnas utan prövning av förutsättningarna i 8 §. Bestämmelsen i 8 § första stycket 1 gäller inte om lånet avser 1. åtgärder som behövs för att bostadslägenheterna i huset skall uppnå lägsta godtagbara standard enligt 2 b § bostadssaneringslagen (1973:531), 2. åtgärder som behövs på grund av de sociala förhållandena i bostadsområdet eller åtgärder i ett område där det finns betydande svårigheter att få avsättning för bostadslägenheter, 3. åtgärder som innebär att bostadslägenheter byggs om till sådana lokaler som avses i 2 § första stycket första meningen eller att lokaler samt ålderdomshem, sjukhem eller liknande institutioner byggs om till fullvärdiga bostäder, 4. installation av hiss i flerfamiljshus eller åtgärder för en förbättrad avfallshantering eller 5. sådan ändring av småhus som innebär att husets primära bruksarea ökar. Regeringen kan för särskilt fall medge att bostadslån får lämnas utan hinder av 8 § första stycket 1. Förordning (1986:288). 9 a § Bostadslån lämnas under förutsättning att huset ansluts till en befintlig fjärrvärmeanläggning eller annan kollektiv värmeanläggning eller till ett befintligt gasnät avsett för distribution av naturgas, om sådan anslutning är möjlig och det inte finns särskilda skäl mot anslutningen. Förordning (1981:1274). 10 § har upphävts genom förordning (1986:695). 11 § Bostadslån för nybyggnad av annat hus än småhus som skall bebos av lånesökanden utgår endast om byggnadsarbetena upphandlas genom infordrande av anbud och genom prövning och antagande av anbud utan föregående förhandling med anbudsgivare. 12 § Bostadslån utgår ej, om lånesökanden vid upphandling enligt 11 § har antagit anbud som är påtagligt sämre än annat anbud och detta innebär att anbudsgivaren otillbörligt gynnas. Har förmedlingsorganet avstyrkt låneansökningen på grund av bestämmelserna i första stycket, utgår lån endast om särskilda skäl föreligger. Har förmedlingsorganet tillstyrkt låneansökningen, skall länsbostadsnämnden pröva om hinder mot lån föreligger på grund av bestämmelserna i första stycket, om sådan prövning begärts av anbudsgivare, vars anbud ej antagits, eller när anledning därtill eljest finns. Föreligger särskilda skäl att frångå förmedlingsorganets bedömning, skall låneansökningen avslås. 13 § Utan hinder av att upphandling sker på annat sätt än som anges i 11 § får lån lämnas under förutsättning att 1. upphandlingen kan antas vara minst lika fördelaktig, 2. upphandlingen även i övrigt är lämplig. Förmedlingsorganets bedömning i fråga enligt första stycket 2 får inte frångås. Förordning (1983:521). 14 § Bestämmelserna i 11--13 §§ gäller ej beträffande bostadslån för sådan nybyggnad som skall utföras av ägaren till marken eller tomträttshavaren (egenregibygge). Lån som avser egenregibygge av annat hus än småhus som skall bebos av lånesökanden lämnas endast om 1. kostnaderna för bygget bedöms inte överstiga kostnadsnivån vid sådana upphandlingar som annars krävs för att lån skall lämnas, 2. egenregibygge med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet kan anses vara en lämplig produktionsform. Förmedlingsorganets bedömning i fråga enligt första stycket 2 får inte frångås. Förordning (1983:521). 15 § Bostadslån lämnas ej om 1. låntagaren kan antas sakna förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som följer med lånet eller att förvalta huset tillfredsställande, 2. de hyror och årsavgifter som behövs för att täcka de årliga kostnaderna för fastigheten beräknas bli så höga att det finns en påtaglig risk för förlust eller 3. den beräknade kostnaden för byggnadsföretaget väsentligt överstiger pantvärdet enligt 32 § eller kostnaden för likvärdiga företag som har upphandlats så som anges i 11 §. Om låneunderlaget beräknas enligt 11 b § förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån, skall vad som anges i första stycket 3 om pantvärde i stället avse summan av de belopp som beräknas enligt 2--11 a samt 12 och 21 §§ nämnda förordning. Första stycket 3 gäller inte i fråga om bostadslån för småhus, om lånebeslut meddelas enligt 56 §. Förordning (1986:201). 16 § har upphävts genom förordning (1982:641). 16 a § har upphävts genom förordning (1983:521). 17 § Bostadslån för nybyggnad av småhus lämnas, om inte annat följer av andra stycket, endast under förutsättning att husets bruksarea inte överstiger 180 kvadratmeter för ett enfamiljshus eller för någon av lägenheterna i ett tvåfamiljshus. Därvid skall dock i fråga om utrymmen som är belägna i källare endast hälften av utrymmets area beaktas. Större hus än som anges i första stycket får godtas om lånesökanden behöver särskilt stor bostad på grund av att han har stort hushåll eller om det annars finns särskilda skäl. Bostadslånen för ombyggnad av småhus, som medför att husets bruksarea ökar, lämnas endast om huset efter ombyggnaden inte blir större än vad som kan godtas enligt första eller andra stycket. Förordning (1983:1019). 18 § Bostadslån till kommuner, landstingskommuner, samfällighetsföreningar eller sådana församlingar eller kyrkliga samfälligheter som avses i församlingslagen (1988:180) lämnas utan säkerhet. För bostadslån till andra låntagare skall ställas säkerhet i form av panträtt i fastigheten eller tomträtten enligt 33 och 34 §§ eller borgen som för egen skuld av kommunen eller landstingskommunen. Om kommunen eller landstingskommunen har gått i borgen för bostadslån, skall låntagaren förbinda sig att ej upplåta panträtt med sådan förmånsrätt som anges i 33 § första stycket för annat ändamål än lån för sådana kostnader för byggnadsföretaget som överstiger pantvärdet till det belopp, som länsbostadsnämnden godkänner eller för sådana förbättringar av fastigheten som ökar dess värde. Att kommunal borgen är en förutsättning för lån i vissa fall framgår av 25 § andra stycket. Förordning (1990:920). 19 § Bostadslån för småhus som skall bebos av låntagaren lämnas endast om kommunen har åtagit sig att, om förlust uppkommer på lånet, svara för förlusten intill ett belopp som motsvarar 40 procent av låneskulden vid förlusttillfället. Förordning (1986:288). 20 § Om byggnadsarbetena har påbörjats när låneansökningen prövas, lämnas bostadslån endast om sökanden har haft beaktansvärda skäl för att påbörja arbetena. Om sökanden begär det, kan länsbostadsnämnden ge förhandsbesked huruvida det finns beaktansvärda skäl för påbörjande. Första stycket gäller inte, om lånet avser sådana åtgärder som anges i 9 § första stycket. Förordning (1986:288). 21 § Bostadslån för större fritidslokaler får lämnas endast om lokalen opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för upplåtelse åt varje inom orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksamhet. Förordning (1980:329). 22 § Bostadslån till ett allmännyttigt bostadsföretag får lämnas endast om företagets grundkapital uppgår till minst en procent av det fastighetskapital som företaget förvaltar. Förordning (1986:695). 23 § har upphävts genom förordning (1986:288). Lånets storlek 24 § Bostadslånets storlek bestäms på grundval av ett låneunderlag som länsbostadsnämnden fastställer. Vid nybyggnad skall låneunderlaget motsvara beräknade mark- och byggnadskostnader. Vid ombyggnad skall låneunderlaget avse kostnader för ombyggnaden. Avser lånet flerfamiljshus eller sådana småhus som anges i 2 § andra stycket 4 får dessutom markkostnader ingå i låneunderlaget, om 1. lånet inte enbart avser gårdssanering eller andra förbättringar av boendemiljön eller åtgärder enligt 2 § andra stycket 5--7 och 2. fastigheten eller tomträtten har förvärvats genom köp eller byte eller tomträtten har upplåtits till lånesökanden. Ytterligare bestämmelser om beräkning av låneunderlaget finns i förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. Förordning (1988:301). 25 § Bostadslån till kommun, allmännyttigt bostadsföretag, landstingskommun eller bostadsföretag, vari landstingskommun äger bestämmande inflytande och som arbetar utan enskilt vinstsyfte, utgår med 30 procent av låneunderlaget. Bostadslån till studentbostadsföretag utgår med 30 procent av låneunderlaget under förutsättning att 1. lånet avser ombyggnad av sådana hus som har uppförts eller byggts om med stöd av bostadslån enligt de bestämmelser som före den 1 juli 1974 gällde i fråga om lån till studentbostadsföretag, 2. kommunen utser minst en av ledamöterna i företagets styrelse och minst en av företagets revisorer samt suppleanter för dessa, 3. kommunen går i borgen för lånet som för egen skuld. Förordning (1986:695). 26 § Bostadslån till en bostadsrättsförening lämnas med 29 procent av låneunderlaget under förutsättning att 1. föreningen arbetar utan enskilt vinstsyfte, 2. från föreningens bildande mer än halva antalet ledamöter representerar bostadskooperativ riksorganisation eller förening som är ansluten till en sådan organisation eller, i annat fall, som är fristående i förhållande till byggintressenter, 3. minst en av kommunen utsedd ledamot och suppleant för denne ingår i styrelsen under tiden från föreningens bildande till dess att fem år har förflutit från utbetalningen av lånet, 4. kommunen under den tid som anges i 3 utser minst en revisor och suppleant för denne. Om föreningen har beviljats flera lån räknas tiden enligt första stycket 3 och 4 från utbetalningen av det först beviljade lånet. I fråga om föreningar som ansöker om bostadslån för ombyggnad är det tillräckligt om den kommunala insynen enligt första stycket 3 och 4 finns från och med den dag då låneansökan ges in till förmedlingsorganet. Enligt föreskrifter som plan- och bostadsverket meddelar får länsbostadsnämnden medge att kommunal insyn i föreningens verksamhet utövas på annat sätt än som anges i första stycket 3 och 4. Förordning (1988:301). 27 § har upphävts genom förordning (1988:301). 28 § I andra fall än de som avses i 25 och 26 §§ lämnas bostadslån med 25 procent av låneunderlaget. Om bostadslånet avser nybyggnad av ett småhus som skall bebos av lånesökanden och om den uppgivna produktionskostnaden är lägre än 95 procent av låneunderlaget, får lånet dock inte lämnas med ett högre belopp än som behövs för att lånet tillsammans med underliggande kredit skall motsvara den uppgivna produktionskostnaden. Förordning (1988:301). 29 § har upphävts genom förordning (1986:695). 29 a § Bestämmelserna i 25, 26 och 28 §§ tillämpas ej i fråga om bostadslån enligt 9 § första stycket. I sådana fall lämnas bostadslån med ett belopp som motsvarar låneunderlaget. Förordning (1988:301). 30 § Bostadslån för småhus får lämnas med större belopp än de som följer av 25, 26 och 28 §§ (fördjupas), om sökanden inte kan få underliggande kredit som uppgår till 70 procent av låneunderlaget. Lån för ombyggnad av flerfamiljshus får fördjupas, om låneunderlaget är högst 100 000 kronor. Sådan fördjupning får ske utan prövning av sökandens möjlighet att få underliggande kredit. Med underliggande kredit avses lån mot säkerhet av panträtt med bättre förmånsrätt än den som anges i 33 § första stycket eller andra jämförbara lån. Förordning (1988:301). 31 § Bostadslån för småhus får fördjupas med högst 70 procent av låneunderlaget. Fördjupning med mer än 10 procent får dock ske endast i den utsträckning som plan- och bostadsverket bestämmer. Avser lånet ombyggnad av småhus som skall bebos av låntagaren och som är beläget inom område, där det föreligger betydande svårigheter att få underliggande kredit, och har sökanden förvärvat huset genom köp eller byte tidigast fem år innan ansökan om lån givits in till förmedlingsorganet, får lånet fördjupas med mer än 70 procent av låneunderlaget, dock högst med så stort belopp att bostadslånet uppgår till 95 procent av pantvärdet i vad det ej överstiger 140 procent av låneunderlaget. Område som avses här bestämmes av plan- och bostadsverket. Lån för ombyggnad av flerfamiljshus får fördjupas med högst 70 procent av låneunderlaget. Förordning (1988:301). Pantvärde och inteckningssäkerhet 32 § Länsbostadsnämnden fastställer pantvärde för fastigheten eller huset. Närmare bestämmelser om beräkning av pantvärdet finns i förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. Förordning (1979:1019). 33 § Om säkerheten för bostadslånet utgörs av panträtt i fastigheten eller tomträtten, skall inteckningen täcka det beviljade lånebeloppet och ha ett sådant förmånsrättsläge att inteckningens nedre gräns ligger vid 70 procent av pantvärdet eller vid den lägre nivå som följer av att lånet har fördjupats. Om pantvärdet är högre än låneunderlaget får den nedre gränsen höjas i motsvarande mån. Om låntagaren till säkerhet för andra skulder har upplåtit panträtt i fastigheten eller tomträtten med bättre förmånsrätt än den som följer med en inteckning enligt första stycket, skall han pantsätta samma pantbrev i andra hand om ytterligare säkerhet för lånet behövs. Förordning (1986:759). 34 § Vid bedömningen av den förmånsrätt som följer med inteckning enligt 33 § första stycket skall hänsyn ej tas till sådan inteckning för vilken fastigheten svarar endast i andra hand, om säkerheten ändå är tillfredsställande. Låntagaren får inte för att skydda egen kapitalinsats upplåta panträtt med förmånsrätt före inteckning enligt 33 § första stycket, om det inte finns särskilda skäl. Förordning (1983:1019). Ränta, räntebidrag och amortering 35 § Bostadslån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Första stycket gäller även i fråga om lånebelopp varmed bostadslånet har fördjupats enligt 30 och 31 §§. Förordning (1987:251). 36 § Räntebidrag lämnas till kostnaden för ränta på den del av bostadslånet och av den underliggande krediten som belöper på låneunderlaget för bostäder, inbegripet sådana bostadsanknutna gemensamma utrymmen som omfattas av upplåtelseavtal för bostäderna. Följande avvikelser gäller dock: 1. Om bostadslånet avser ett enfamiljshus, lämnas inte räntebidrag för lån till sådana kostnader för byggnadsföretaget som överstiger den kostnad som kan beräknas om 2--11 a och 12 §§ förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån tillämpas och summan av beloppen enligt 4 och 5 §§ förordningen -- förutom de kostnader som anges nedan -- uppgår högst till kronor a) för enfamiljshus med 400 000 källare eller sluttningsvåning b) för enfamiljshus i övriga 340 000 fall Till de belopp som anges i a) och b) får läggas kostnader för anordningar för värme och varmvatten, engångsavgift för elektrisk energi, andra energisparåtgärder än sådana som kan krävas med stöd av 3 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10), sådana åtgärder i områden med äldre bebyggelse som beror på trång arbetsplats, förstärkning mot angränsande hus eller gata eller särskild utformning av hus med hänsyn till bebyggelsemiljön, sådant utförande av ytterväggar och yttertak som överstiger vad som godtas för enklaste utförande. I fråga om tvåfamiljshus tillämpas bestämmelserna i denna punkt på vardera lägenheten. Större belopp än som anges i denna punkt får godtas om särskilt stor bostad behövs på grund av att lånesökanden har stort hushåll eller om det annars finns särskilda skäl. 2. Avser bostadslånet ombyggnad av ett småhus som bebos av låntagaren och har det beviljats för andra åtgärder än sådana som anges i 2 § andra stycket 7, skall vid beräkning av räntebidraget endast beaktas den del av låneunderlaget som överstiger 25 000 kronor. 3. Räntebidrag till kostnaden för ränta på underliggande kredit lämnas endast om den som har beviljat krediten, enligt särskilt åtagande, debiterar låntagaren enbart den del av räntekostnaden för den underliggande krediten som inte täcks av räntebidraget (nettoavisering). 4. Kostnaden för ränta på bostadslån och på underliggande kredit skall beräknas enligt följande: a) Räntan skall bestämmas efter en räntesats som plan- och bostadsverket föreskriver med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av minst fem år. Om räntan för bostadslånet, respektive den underliggande krediten, enligt avtalade villkor ändras under bidragstiden, skall räntan från dagen för ändringen beräknas efter den räntesats som enligt verkets föreskrifter då gäller för nya lån. b) Räntesatsen enligt a) skall multipliceras med låneskulden minskad med en amortering som -- i fråga om bostadslånet beräknas efter en amorteringsplan som följer av 39 och 40 §§ och -- i fråga om den underliggande krediten beräknas efter en amorteringsplan som verket föreskriver med utgångspunkt från amorteringsvillkoren på den allmänna lånemarknaden för ett lån som amorteras årligen under en tid av 40 år, om det avser nybyggnad av ett egnahem, och 50 år i övriga fall av nybyggnad samt, i fråga om ombyggnad, en tid som är skälig med hänsyn till ombyggnadsåtgärdernas omfattning och varaktighet. c) Återbetalning utöver vad som följer av de avtalade amorteringsvillkoren skall dock beaktas när kostnaden för ränta beräknas. Om bostadslånet avser ombyggnad av flerfamiljshus eller sådana småhus som avses i 2 § andra stycket 4 och om kostnader för marken ej ingår i låneunderlaget enligt 24 § tredje stycket, lämnas räntebidrag även till kostnaden för ränta på återstående del av den underliggande krediten beräknad efter den räntesats som avses i första stycket 4 på den del krediten belöper på bostäder och ej överstiger belopp vartill markkostnaderna skulle ha beräknats, om de hade ingått i låneunderlaget. Vid beräkning av beloppet för markkostnader skall begränsningen i 14 § första stycket 2 förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån inte tillämpas. Om låntagaren innehar marken med tomträtt, skall beloppet minskas med det bidragsunderlag som avses i 37 § andra stycket andra meningen. Förordning (1989:570). 36 a § Räntebidrag enligt 36 § lämnas från dagen för utbetalningen av bostadslånet. Bidraget lämnas för den tid under vilken den enligt 36 § första stycket 4 beräknade räntekostnaden överstiger en garanterad ränta. Den garanterade räntan beräknas på det ursprungliga beloppet av de lånedelar som avses i 36 § efter den räntesats som skall tillämpas enligt 38 och 38 a §§. Om inte annat följer av andra stycket nedan, skall räntebidraget motsvara skillnaden mellan den enligt 36 § första stycket 4 beräknade räntekostnaden och den garanterade räntan. Om bostadslånet avser nybyggnad och om de lånedelar som avses i 36 § har beräknats på grundval av ett låneunderlag som överstiger 110 men inte 125 procent av det belopp för mark och byggnad som kan beräknas enligt 2--11 a samt 12 och 21 §§ förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån, skall räntebidrag till den enligt 36 § första stycket 4 beräknade kostnaden för ränta på de lånedelar som belöper på den överskjutande delen av låneunderlaget motsvara 30 procent av räntekostnaden. Sådant räntebidrag lämnas för samma tid som räntebidrag beräknat enligt första stycket. Förordning (1990:920). 37 § Räntebidrag får på begäran av låntagaren lämnas även till kostnaden för tomträttsavgäld om bostadslånet avser nybyggnad av småhus eller flerfamiljshus eller ombyggnad av flerfamiljshus. Räntebidrag enligt första stycket beräknas på grundval av det belopp med vilket låneunderlaget för bostäder har minskats med anledning av att marken innehas med tomträtt (bidragsunderlag). I sådana fall som avses i 36 § andra stycket sista meningen bestäms bidragsunderlaget till det belopp med vilket låneunderlaget skulle ha minskats, om markkostnader hade ingått i låneunderlaget enligt bestämmelserna i 24 § tredje stycket. Räntebidraget lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan produkten av dels bidragsunderlaget och den för tomträttsavgälden tillämpade räntesatsen, dels samma underlag och den enligt 38 och 38 a §§ bestämda garanterade räntesatsen. Om den för tomträttsavgälden tillämpade räntesatsen överstiger den som plan- och bostadsverket föreskriver enligt 36 § första stycket 4, skall räntebidraget beräknas efter sistnämnda räntesats. Förordning (1989:570). 38 § För det första året av lånetiden, räknat från dagen för lånets utbetalning, skall den garanterade räntesats gälla som anges i följande sammanställning. ______________________________________________________________________ Hustyp m. m. Räntesats procent _______________________________________________________________________ 1. Lånet avser ett småhus som ägs av en enskild person och som skall bebos av låntagaren 4,9 2. Lånet avser ett småhus i annat fall än som anges i 1 eller ett flerfamiljshus 3,4 _______________________________________________________________________ Den garanterade räntesatsen skall för varje följande år av lånetiden höjas med 0,50 procentenheter i sådana fall som avses under 1 i sammanställningen och med 0,25 procentenheter i övriga fall. Förordning (1990:920). 38 a § har upphävts genom förordning (1990:920). 38 b § Räntebidrag enligt 36--37 §§ lämnas inte för tid efter det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från husets eller ombyggnadens färdigställande. Förordning (1989:570). 39 § Amorteringstiden för bostadslånet är, om lånet avser 1. nybyggnad av småhus som skall bebos av låntagaren, 30 år, 2. nybyggnad i andra fall än som anges i 1, 35 år, 3. ombyggnad, det antal år som bestäms med hänsyn till husets återstående användningstid och den tid som de med stöd av lånet vidtagna åtgärderna kan nyttiggöras, dock högst 30 år, 4. förvärv, det antal år som motsvarar återstående amorteringstid för lånet för husets ny- eller ombyggnad. Amorteringstiden skall räknas från dagen för lånets utbetalning. Om lånet avser nybyggnad av annat hus än småhus som skall bebos av låntagaren, skall dock amorteringstiden räknas från dagen efter det att fem år har förflutit från utbetalningsdagen. Har bostadslån för ny- eller ombyggnad av småhus fördjupats med belopp som uppgår till mer än två procent av låneunderlaget, dock minst till 10 000 kronor, skall amorteringsvillkoren för den fördjupade lånedelen bestämmas med ledning av den allmänna lånemarknadens villkor för lån med motsvarande förmånsrätt. Förordning (1988:301). 40 § Ränta och amortering skall betalas i form av annuiteter, som beräknas efter åtta procents ränta och den för lånet fastställda amorteringstiden. Är den räntesats som har fastställts enligt 35 § högre än åtta procent, betalas jämte annuiteten en mot skillnaden svarande tilläggsränta. Är den fastställda räntesatsen lägre än åtta procent, minskas annuiteten med ett mot ränteskillnaden svarande belopp. Förordning (1988:301). 41 § har upphävts genom förordning (1985:457). 42 § Ränta och amortering skall betalas i efterskott högst fyra gånger per år. Närmare föreskrifter meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1989:570). 42 a § Om någon ändring av räntesatsen inträffar i fråga om tomträttsavgäld, för vilken räntebidrag utgår, skall låntagaren genast lämna länsbostadsnämnden uppgift om detta. Detsamma gäller andra ändringar av betydelse för rätten till räntebidrag. Förordning (1989:570). 42 b § har upphävts genom förordning (1986:695). 43 § Låntagaren är skyldig att godta de ändringar i fråga om räntebidrag som regeringen bestämmer. Förordning (1985:457). 43 a § har upphävts genom förordning (1983:1019). 44 § har upphävts genom förordning (1986:695). 45 § har upphävts genom förordning (1986:695). 46 § har upphävts genom förordning (1986:695). 47 § har upphävts genom förordning (1986:695). Förfarandet i låne- och bidragsärenden 48 § Frågor om bostadslån och räntebidrag prövas av länsbostadsnämnden. Ansökan ges in till förmedlingsorganet. Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete. Skall upphandling av byggnadsarbetena ske enligt bestämmelserna i 11 §, skall till ansökningen fogas redogörelse för avgivna anbud. Förordning (1984:297). 49 § Är ansökningshandlingarna ofullständiga eller på annat sätt bristfälliga, skall förmedlingsorganet bereda sökanden tillfälle att avhjälpa bristen. Förordning (1976:258). 50 § Förmedlingsorganet skall med eget yttrande och med uppgift i fråga om byggnadslov sända handlingarna i ärendet till länsbostadsnämnden. 51 § Har förmedlingsorganet avstyrkt låneansökningen i fall som avses i 12-14 §§, skall länsbostadsnämnden bereda lånesökanden tillfälle att avge yttrande. I fall som avses i 12 § tredje stycket skall länsbostadsnämnden bereda anbudsgivare, vars anbud ej antagits, tillfälle att begära prövning som där sägs. Förordning (1976:258). 52 § Om ansökan avser ny- eller ombyggnad, skall sökanden förbinda sig att 1. utföra byggnadsföretaget på den tid som länsbostadsnämnden be stämmer, 2. iaktta de föreskrifter om byggnadsföretagets utförande i övrigt som nämnden meddelar, 3. lämna nämnden en fullständig redovisning av kostnaderna för byggnadsföretaget om nämnden föreskriver det, 4. underkasta sig byggnadskontroll enligt 60 § och hålla byggnaden tillgänglig för besiktning enligt samma paragraf. Om ansökan avser ett nybyggnadsprojekt med minst tio bostadslägenheter, skall sökanden även förbinda sig att i god tid före färdigställandet lämna den information om bostäderna (bofakta) som de bostadssökande behöver. Bofakta skall utformas enligt grunder som fastställs av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:301). 53 § Avser länsbostadsnämnden att bevilja bostadslån för flerfamiljs hus eller sådant småhus som ej skall bebos av sökanden, skall nämnden meddela preliminärt beslut. I beslutet skall anges med vilket belopp samt under vilka förutsättningar och på vilka villkor lån, såvitt nämnden då bedömer, kan komma att beviljas slutligt. I fråga om lån 1. för gruppbygge av småhus som är avsedda att säljas till dem som skall bebo husen, 2. till bostadsrättsförening som ej uppfyller förutsättningen i 26 § första stycket 2, 3. i annat fall där särskilda skäl föreligger, skall preliminärt beslut dessutom innehålla uppgift om att lånet ej kommer att beviljas slutligt om kostnaden för det färdigställda byggnadsföretaget blir högre än den kostnad som beräknats i samband med det preliminära beslutet med de tillägg som nämnden kan godtaga med hänsyn till prishöjningar under byggnadstiden eller liknande omständigheter. Preliminärt beviljat lån för ombyggnad av flerfamiljshus får betalas ut i förskott om låneunderlaget är högst 100 000 kronor eller om lånet har beviljats för åtgärd som avses i 9 § första stycket och bidrag för åtgärden betalas ut i förskott. För utbetalning av förskott gäller i övrigt bestämmelserna i 56 § andra och tredje styckena i tillämpliga delar. Preliminärt beviljat lån får i annat fall än som avses i tredje stycket betalas ut i förskott enligt särskilda föreskrifter av regeringen. Förordning (1980:329). 54 § Sedan byggnadsföretag för vilket preliminärt lånebeslut meddelats har färdigställts, skall ansökan om slutligt beslut i låneärendet göras hos förmedlingsorganet senast den dag som länsbostadsnämnden bestämmer. Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete. Förmedlingsorganet skall sända ansökningen, intyg om besiktning enligt 60 § första stycket, eget yttrande och övriga handlingar i ärendet till nämnden. Förordning (1984:297). 55 § Slutligt beslut om bostadslån får meddelas endast om byggnadsföretaget utförts enligt föreskrifter i det preliminära beslutet och sökanden fått eller med säkerhet kan påräkna tillräcklig underliggande kredit med en ränta som är bunden för en tid av minst fem år i sänder och på sådana villkor i övrigt som plan- och bostadsverket kan föreskriva med hänsyn till villkoren på den allmänna lånemarknaden. Amorteringsfrihet för längre tid än två år får i fråga om underliggande kredit godtas endast om det finns särskilda skäl. Som underliggande kredit godtas endast lån från ett kreditaktiebolag eller från lands- eller stadshypoteksinstitutionerna. I slutligt beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet. Förordning (1988:301). 56 § När bostadslån beviljas för småhus som skall bebos av sökanden, meddelas endast ett beslut. I beslutet skall anges lånebelopp och villkor för lånet. Lån enligt första stycket får helt eller delvis betalas ut i förskott. Bestämmelserna i 18 § gäller även i fråga om förskott. Plan- och bostadsverket skall lämna förskottet till förmedlingsorganet som bestämmer hur det skall betalas ut. På förskott skall betalas ränta från utbetalningsdagen efter en räntesats som med två procentenheter överstiger den räntesats (bostadslåneränta) som regeringen fastställer för ett kalenderår i sänder. Förordning (1988:301). 57 § har upphävts genom förordning (1977:333). 58 § har upphävts genom förordning (1986:695). 59 § har upphävts genom förordning (1986:695). Byggnadskontroll 60 § Under byggnadstiden skall i den omfattning och på det sätt länsbostadsnämnden föreskriver utövas sådan kontroll över byggnadsföretagets utförande som betingas av bostadslånet. När företaget färdigställts, skall huset besiktigas genom förmedlingsorganets försorg. Kontroll och besiktning får utföras även av länsbostadsnämnden. Förordning (1986:695). 61 § Föreligger avsevärd brist i förmedlingsorganets besiktning enligt 60 §, kan länsbostadsnämnden låta utföra besiktning på kommunens bekostnad till dess bristen har avhjälpts. Förordning (1976:258). 62 § har upphävts genom förordning (1986:695). 63 § har upphävts genom förordning (1986:695). 64 § har upphävts genom förordning (1987:1267). 65 § har upphävts genom förordning (1987:1267). 66 § har upphävts genom förordning (1987:1267). Övriga bestämmelser 67 § Har förmedlingsorganet avgivit yttrande i fråga som avses i 12-14 §§, får förmedlingsorganet föra talan mot beslut som innebär att dess bedömning har frångåtts. 68 § Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos plan- och bostadsverket genom besvär. Plan- och bostadsverkets beslut får överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1988:301). 69 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av plan- och bostadsverket. Verket får även meddela föreskrifter för tillämpningen i ärenden om bostadslån av bestämmelserna om lägsta godtagbara standard i 2 b § första, andra och fjärde styckena bostadssaneringslagen (1973:531). Förordning (1988:301). Övergångsbestämmelser 1974:946 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1975, om ej annat följer av vad som sägs nedan. 2. Bestämmelserna i 14 § andra - fjärde styckena träder i kraft den 1 juli 1979. 3. Bestämmelserna i 11 - 13 §§, 14 § första stycket, 15 §, 48 § andra stycket, 51 § andra och tredje styckena samt 67 § träder i kraft den 1 juli 1975. 4. Under tiden den 1 januari - den 30 juni 1975 gäller 9 § bostadslånekungörelsen (1967:552) i stället för 15 § denna förordning. 5. Denna förordning skall tillämpas även i fall där lånebeslut som endast är preliminärt har meddelats enligt bostadslånekungörelsen (1967:552), om beslutet avser sådan ny- eller ombyggnad som färdigställes efter ikraftträdandet. Avser sådant beslut lån för nybyggnad av småhus, som skall bebos av låntagaren, tillämpas dock bestämmelserna i bostadslånekungörelsen om låntagaren begär det. 6. Har preliminärt lånebeslut meddelats enligt bostadslånekungörelsen (1967:552) och meddelas slutligt beslut enligt denna förordning, skall 13 § kungörelsen gälla i stället för 19 § förordningen. 7. Vid tillämpningen av denna förordning skall som allmännyttigt bostadsföretag anses även sådant företag som vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande är godkänt som allmännyttigt. 8. Bestämmelserna om räntebidrag i 36, 36 a och 38 b §§ tillämpas med de avvikelser som anges i det följande i fråga om sådant lån på vilket ränta och amortering betalas enligt 31 § första stycket eller 33 a §, i dess lydelse vid utgången av juni 1989, bostadslånekungörelsen (1967:552). Sådant räntebidrag utgår från och med den 1 juli 1975 efter särskild ansökan inom tid som bostadsstyrelsen bestämt. Räntebidrag lämnas inte för tid efter den 31 december 1983, om lånet avser ett småhus som bebos av låntagaren. För år 1991 skall den garanterade räntesats gälla som anges i följande sammanställning. _______________________________________________________________________ År för husets eller Garanterad räntesats (%) om lånet avser ombyggnadens ________________________________________ färdigställande Hus som ägs av en Hyreshus bostadsrättsförening _______________________________________________________________________ nybyggnad ombyggnad nybyggnad ombyggnad ________________________________________________________________________ 1969 eller tidigare 11,35 13,35 10,35 12,35 1970 11,15 13,15 10,15 12,15 1971 10,55 12,55 9,55 11,55 1972 10,25 12,25 9,25 11,25 1973 10,15 12,15 9,15 11,15 1974 10,05 12,05 9,05 11,05 ______________________________________________________________________ Den garanterade räntesatsen enligt tredje stycket skall med början år 1992 höjas den 1 januari varje år med 0,25 procentenheter. Låntagaren är skyldig att underkasta sig de ändringar av räntebidrag som regeringen beslutar. Förordning (1990:920). 9. har upphävts genom förordning (1989:570). 1975:489 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975. Bestämmelserna i 9 a § 2 skall dock ej tillämpas i ärende, vari beslut om lån meddelas före den 1 juli 1976. För tid därefter får beträffande lån för nybyggnad undantag göras från nämnda bestämmelser, om lån för del av det byggnadsföretag, vari huset ingår, har beviljats före den 1 juli 1976 och särskilda skäl föreligger. Lån enligt 9 § första stycket för utbyte av värmepanna eller oljebrännare utgår endast i fall där ansökan om lån inkommit till förmedlingsorganet senast den 30 maj 1975. Förordning (1975:959). 1975:959 Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Förordningen skall tillämpas även beträffande ärende, vari beslut som innebär tillämpning av 9 a § 2 har meddelats före ikraftträdandet. 1975:1144 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976. Den skall tillämpas även i ärende, vari preliminärt men ej slutligt lånebeslut har meddelats före ikraftträdandet. 1976:258 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1976. Bestämmelserna i 24 och 36--38 §§ i dessa paragrafers nya lydelse skall såvitt angår ombyggnad av flerfamiljshus tillämpas även i ärende, vari preliminärt lånebeslut har meddelats under tiden den 1 juli 1975--den 30 juni 1976, dock ej om bidrag för ombyggnaden utgår enligt kungörelsen (1973:538) om bidrag av statsmedel i vissa fall till ombyggnad av bostadslägenhet. Under tiden den 1 juli 1976--den 30 juni 1977 får, om särskilda skäl föreligger, undantag göras från den i 24 § första stycket angivna förutsättningen att lånesökanden förvärvat fastigheten eller tomträtten eller tomträtten upplåtits till honom efter den 1 november 1974. Äldre bestämmelser i 7 och 8 §§ skall tillämpas i fall där byggnadslov har sökts före den 1 juli 1976. 1977:333 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977. Bostadslån för ombyggnad som avses i 2 § andra stycket utgår ej, om arbetena var påbörjade den 1 april 1977. 28 § i sin nya lydelse tillämpas även i fall där preliminärt beslut om lån har meddelats före den 1 juli 1977 under förutsättning att låneansökningen har inkommit till förmedlingsorganet efter den 31 december 1976. 37 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas även i fall där beslut om bostadslån för småhus som skall bebos av låntagaren har meddelats under tiden den 1 juli 1976--den 30 juni 1977, om lånet ej har betalats ut före den 1 juli 1977. 42 a och 42 b §§ tillämpas ej i fråga om räntebidrag som avser räntekostnader för tid före den 1 juli 1977. Med den nu angivna begränsningen äger nämnda paragrafer motsvarande tillämpning på räntebidrag som utgår enligt punkterna 8 och 9 i övergångsbestämmelserna till bostadsfinansieringsförordningen (1974:946). Äldre bestämmelser om vinterbidrag äger fortsatt tillämpning i ärende, vari beslut om bostadslån har meddelats före den 1 juli 1977. 1977:340 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977. De nya bestämmelserna gäller även i ärende, vari preliminärt men ej slutligt lånebeslut har meddelats före den 1 juli 1977, och i ärende om övertagande av bostadslån som har beviljats med tillämpning av de äldre bestämmelserna. 1977:380 Denna förordning träder i kraft såvitt avser 38 § andra stycket den 1 januari 1980 och i övrigt den 1 juli 1978. Fråga om bostadslån i fall som avses i 9 § fjärde stycket prövas av regeringen, om ansökningen har kommit in till regeringen före den 1 juli 1978. 17 § i sin äldre lydelse tillämpas i fall där byggnadslov har sökts före den 1 januari 1980. De nya bestämmelserna i 26 § andra stycket första meningen skall tillämpas också i fråga om bostadsrättsförening som har beviljats bostadslån före ikraftträdandet eller som har beviljats lån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552) eller författning som anges under punkten 2 i övergångsbestämmelserna till nämnda kungörelse. Vid tillämpningen av 38 § andra stycket i sin nya lydelse skall i fråga om lån som har betalats ut före år 1979 det år av lånetiden som börjar under år 1980 anses omfatta även tiden från och med den 1 januari 1980. 40 och 41 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i fall där preliminärt men ej slutligt lånebeslut har meddelats före den 1 juli 1978. 1978:735 Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Förordningen tillämpas dock ej på byggnadsföretag för vilket byggnadslov har sökts före den 1 januari 1980. 1979:30 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1979. Bestämmelserna i 45 § i paragrafens nya lydelse skall tillämpas även i fråga om lån, beträffande vilket preliminärt beslut har meddelats före ikraftträdandet, om den som erhåller slutligt beslut har förvärvat fastigheten eller tomträtten efter den 31 december 1978 och sådant beslut meddelas efter utgången av juni 1979. 1979:423 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1979. De nya bestämmelserna i 33 § andra stycket tillämpas även i fråga om lån beträffande vilket preliminärt men ej slutligt lånebeslut har meddelats före den 1 juli 1979. I den omfattning bostadsstyrelsen föreskriver tillämpas de nya bestämmelserna även i fråga om annat lån som har beviljats enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) eller motsvarande äldre bestämmelser. I fråga om räntebidrag i det fall när bostadslånet avser ombyggnad av småhus skall, om lånet har beviljats på grundval av en ansökan som har kommit in till förmedlingsorganet före den 30 maj 1979 och låntagaren begär det, 36 § i sin äldre lydelse fortfarande tillämpas. 1979:1019 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser om räntebidrag gäller dock i ärenden, vari ansökan om lån kommit in till förmedlingsorganet före den 1 november 1979. 1980:329 Denna förordning träder i kraft såvitt avser 52 § andra stycket den 1 januari 1981 och i övrigt den 1 juli 1980. För tiden fram till den 31 december 1982 skall dock 52 § andra stycket tillämpas endast om kommunen begär det och om kommunen lämnar motsvarande information om det område där bostäderna är belägna. 45 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande när ansökan om övertagande avser ett småhus som har förvärvats före den 1 juli 1980. 1980:777 Denna förordning träder i kraft såvitt avser 36 § två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling och i övrigt den 15 december 1980. 58 § i sin äldre lydelse skall fortfarande tillämpas i ärenden i vilka ansökan om lån har kommit in till förmedlingsorganet före den 15 december 1980. 1980:1065 Denna förordning träder i kraft såvitt avser 24 § den 1 juli 1981 och i övrigt den 1 januari 1981. Om bostadslånet för sådana hus som avses i 38 a § har betalats ut före år 1979, skall vid tillämpningen av nämnda paragraf och av 38 § andra stycket i sin nya lydelse det år av lånetiden som börjar under år 1981 anses omfatta även tiden från och med den 1 januari 1981. 1981:588 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1981. Bestämmelserna i 6 § tillämpas inte i ärenden som avser bostadslån för småhus som skall bebos av lånesökanden, om beslut om bostadslån meddelas under tiden den 1 juli 1981--den 30 juni 1982. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i ärenden i vilka ansökan om bostadslån för sådan ombyggnad som avses i 9 § andra stycket har kommit in till förmedlingsorganet före ikraftträdandet. De nya bestämelserna i 26 § skall tillämpas också i fråga om bostadsrättsföreningar som har beviljats bostadslån före ikraftträdandet eller som har beviljats lån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552) eller någon av de författningar som anges under punkt 2 i övergångsbestämmelserna till nämnda kungörelse. I ärenden i vilka bidrag enligt förordningen (1975:129) om bidrag av statsmedel till förbättring av boendemiljöer har beviljats före den 1 januari 1981 tillämpas 44 § andra stycket i dess äldre lydelse. 1981:922 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i ärenden i vilka ansökan om bostadslån har kommit in till förmedlingsorganet före ikraftträdandet. 1981:1052 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982. I ärenden i vilka ansökan om lån har kommit in till förmedlingsorganet före ikraftträdandet gäller dock 58 § i sin äldre lydelse. 1981:1274 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982. I ärenden i vilka ansökan har kommit in till förmedlingsorganet före ikraftträdandet gäller dock 9 a § i sin äldre lydelse. 1982:30 Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. I ärenden i vilka ett medgivande att tillfälligt utnyttja utrymmen för bostadsändamål som barnstuga har lämnats före ikraftträdandet tillämpas 44 § i sin äldre lydelse så länge medgivandet gäller. 1982:641 Denna förordning träder i kraft såvitt avser 9, 18 och 38 §§ samt 45 § första och tredje styckena den 1 januari 1983 och i övrigt den 1 juli 1982. 8 § i dess äldre lydelse tillämpas fortfarande i ärenden i vilka bostadslån eller byggnadslov för ombyggnaden har sökts före den 1 juli 1982. 10 § i dess äldre lydelse tillämpas fortfarande om ansökan om medgivande till bostadslån för förvärv har kommit in till regeringen före den 1 juli 1982, om inte regeringen föreskriver något annat. 17 § i dess äldre lydelse tillämpas fortfarande i ärenden i vilka byggnadslov har sökts före den 1 juli 1982. De nya bestämmelserna i 26 § tredje stycket skall tillämpas också i fråga om bostadsrättsföreningar som har beviljats bostadslån före ikraftträdandet. 36 § femte stycket tillämpas även i ärenden i vilka preliminärt beslut har meddelats under tiden den 10 mars--den 30 juni 1982. Om lånesökanden begär det, skall äldre bestämmelser i 36 och 43 a §§ tillämpas i ärenden i vilka ansökan om lån för anordningar för att utnyttja nya och förnybara lokala energikällor har kommit in till förmedlingsorganet före den 1 juli 1982. Har beslut om lån, som avser anordningar för att utnyttja nya och förnybara lokala energikällor, meddelats under tiden den 1 januari-- den 30 juni 1982, får de nya bestämmelserna i 36 och 43 a §§ om räntebidrag och räntefrihet tillämpas på lånet, om låntagaren före den 1 juli 1983 begär det och under förutsättning att låneansökan gavs in till förmedlingsorganet efter utgången av år 1981. De nya bestämmelserna i 45 § andra stycket skall tillämpas även på lån för vilka medgivande om ränte- och amorteringsfrihet har lämnats enligt 43 a § i dess äldre lydelse. De nya bestämmelserna i 45 § första och tredje styckena gäller endast i sådana fall där den nya ägarens eller tomträttshavarens förvärv sker efter utgången av år 1982. 1983:521 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. Bestämmelserna i 16 a § tillämpas dock fortfarande i sådana fall som är undantagna från markvillkoret enligt 6 § andra stycket 2. 13 och 14 §§ i paragrafernas nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka preliminärt beslut om bostadslån har meddelats före ikraftträdandet, om ansökan om lån har kommit in till förmedlingsorganet efter den 28 februari 1983. 1983:1019 1. Denna förordning träder i kraft såvitt avser 36 § första stycket 1 den 1 juli 1984 och i övrigt den 1 januari 1984. 2. Äldre bestämmelser om bostadslån för ombyggnad, energibesparande åtgärder och åtgärder för att minska radondotterhalten i 2, 2 a, 6, 8, 9 och 15 §§, 18 § första stycket, 20, 24, 29 a, 30, 33, 34, 39, 43 a, och 44 §§, 45 § andra stycket och 68 § samt äldre bestämmelser om räntebidrag i 36 § första stycket när bostadslånet avser energibesparande åtgärder eller åtgärder för att minska radondotterhalten tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om lån ges in till förmedlingsorganet före den 1 april 1984. De nya bestämmelserna får dock tillämpas om lånesökanden begär det och det är till fördel för sökanden. Har ansökan om lån kommit in till förmedlingsorganet före den 1 januari 1984 gäller som ytterligare förutsättning för tillämpning av de nya bestämmelserna att sökanden begär det innan länsbostadsnämnden meddelar beslut i ärendet. 3. Bestämmelserna i 7 § i paragrafens äldre lydelse tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om lån har kommit in till förmedlingsorganet före den 1 januari 1984. 4. De nya bestämmelserna om säkerhet i 18 § femte stycket tillämpas även i fall där lån har beviljats men inte utbetalats före ikraftträdandet. 5. Räntebidrag enligt 36 a § lämnas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om preliminärt lånebeslut har kommit in till förmedlingsorganet före den 1 november 1983. Därvid skall 42 § i sin äldre lydelse tillämpas. Avser lånet hus som anges under 2 i sammanställningen i 38 § första stycket, lämnas bidrag enligt 36 a § dock endast, om ansökan om slutligt lånebeslut ges in till förmedlingsorganet före utgången av år 1983. 6. De nya bestämmelserna i 36 § första stycket 1 tillämpas inte i ärenden om bostadslån för småhus i vilka ansökan om lån ges in till förmedlingsorganet före den 1 juli 1984. I sådana fall lämnas räntebidrag till kostnaden för ränta på den del av bostadslånet och av den underliggande krediten som belöper på låneunderlaget för bostäder med de avvikelser som följer av de nya bestämmelserna i 36 § första stycket 2. 7. Är bostadslån för ombyggnad förenat med ett medgivande om ränte- eller amorteringsfrihet enligt äldre bestämmelser i 43 a § och övergår fastigheten eller tomträtten till ny ägare, skall 45 § andra stycket i paragrafens äldre lydelse fortfarande tillämpas. 1984:297. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. De nya bestämmelserna i 44 och 54 §§ skall tillämpas även i ärenden, i vilka preliminärt men ej slutligt lånebeslut har meddelats före ikraftträdandet. 1985:187 Denna förordning träder i kraft, såvitt avser de nya bestämmelserna om särskilt räntebidrag i 36 § och i punkterna 8 och 9 i övergångsbestämmelserna, två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1986. 1985:457 Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 36 §, den 1 januari 1986 och i övrigt den 1 juli 1985. 2 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om ärenden i vilka ansökan om lån har inkommit till förmedlingsorganet före den 1 juli 1985. De nya bestämmelserna om ränta och amortering samt om betalning av ränta och amortering i 35, 39 och 40 §§ gäller även i fråga om bostadslån som har beviljats men inte betalats ut före den 1 juli 1985. De nya bestämmelserna om ränta i 56 § tredje stycket gäller även i fråga om förskott på sådana lån som har beviljats före den 1 juli 1985, om förskottet betalas ut den dagen eller senare. Äldre bestämmelser om ränta och amortering samt om betalning av ränta och amortering gäller fortfarande i fråga om /k/ bostadslån för förvärv, /-k/ om bostadslån för husets ny- eller ombyggnad har betalats ut före den 1 juli 1985. Detsamma gäller i fråga om /k/ bostadslån för ombyggnad, /-k/ om det vid lånets beviljande har medgivits viss räntefrihet eller viss ränte- och amorteringsfrihet enligt äldre bestämmelser i 43 a §. 36 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om ärenden i vilka ansökan om lån har kommit in till förmedlingsorganet före den 1 januari 1986. 1986:201 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1986. De nya bestämmelserna om räntebidrag gäller även i ärenden i vilka preliminärt beslut om bostadslån har meddelats under tiden den 13 februari--den 30 april 1986. Äldre bestämmelser om räntebidrag tillämpas fortfarande om lånesökanden begär det och ansökan om bostadslån har inkommit till förmedlingsorganet före den 13 februari 1986. 1986:288 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. De nya bestämmelserna i 5 § andra stycket och 47 § tillämpas även i fall då överlåtelse eller annan ändring som avses i 5 § andra stycket har ägt rum under tiden den 11 januari--den 30 juni 1986. Den nya bestämmelsen i 26 § första stycket 3 skall tillämpas även i fråga om bostadsrättsföreningar som har beviljats bostadslån före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser i 44 § tredje stycket skall fortfarande tillämpas om lånet avser utrymmen för bostadsändamål som byggs om till lokaler med stöd av bidrag enligt förordningen (1975:129) om bidrag av statsmedel till förbättring av boendemiljöer. Äldre bestämmelser i 45 § andra stycket om beloppsgränser för övertagande av lån skall fortfarande tillämpas om överlåtelse av fastigheten eller tomträtten har ägt rum före den 1 juli 1986. 1986:759 Denna förordning träder i kraft den 1 december 1986. Den tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats men inte betalats ut före ikraftträdandet. 1987:1267 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. 2. Vid tillämpning av de nya bestämmelserna i 36 § första stycket 4 på sådan underliggande kredit som har betalats ut före ikraftträdandet, skall amorteringsplanen bestämmas med utgångspunkt från amorteringstiden för ett motsvarande nytt lån, med avdrag för den tid som vid ikraftträdandet förflutit från bostadslånets utbetalning. 3. Ett beslut om förmedlingsrätt som har meddelats enligt den upphävda 64 § gäller fortfarande, dock längst till utgången av år 1990. I sådant fall gäller även bestämmelserna i de upphävda 65 § andra stycket och 66 §. 1988:301 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Bestämmelserna i 24, 28 och 36 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka preliminärt men inte slutligt beslut om bostadslån har meddelats före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 39, 40 och 42 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats, men inte betalats ut före ikraftträdandet. 1989:570 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Dock skall bestämmelserna i 42 § i sin nya lydelse träda i kraft först den dag plan- och bostadsverket bestämmer. 2. Bestämmelserna i 36, 36 a och 37 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet, med de begränsningar som följer av andra och tredje styckena. Bestämmelserna tillämpas inte såvitt avser beräkningen av kostnaden för ränta för bostadslån som har betalats ut före utgången av juni 1985. I fråga om bostadslån som har betalats ut under tiden den 1 juli 1985--den 30 juni 1989 samt sådan underliggande kredit som betalats ut före den 1 juli 1989 tillämpas de nya bestämmelserna från den dag efter utgången av år 1989 då räntan på lånet respektive krediten enligt avtalade villkor första gången ändras. Om ränteändringen i ett sådant fall sker utan samband med att det bakomliggande obligationslånet omsätts, skall räntan för lånet respektive krediten dock i stället bestämmas efter en räntesats som plan- och bostadsverket föreskriver med utgångspunkt från a) de räntesatser som tillämpas på den allmänna lånemarknaden för lån finansierade genom ett obligationslån med en löptid av minst 10 år, eller b) i fråga om underliggande kredit med en kortare bindningstid än fem år, de marknadsräntor som svarar mot räntesatserna för sådana krediter. 1990:920 1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 18 § en vecka efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1991. 2. De nya bestämmelserna i 36 a och 38 §§ tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före ikraftträdandet a) i fråga om 36 a § dock endast såvitt avser räntebidrag för tiden efter ikraftträdandet och b) i fråga om de räntesatser som anges i 38 § första stycket dock endast om bostadslånet betalas ut efter ikraftträdandet. 3. Bestämmelserna i 38 § första stycket såvitt avser räntesatser, andra, tredje, femte och sjätte styckena samt 38 a § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om lån som betalats ut före ikraftträdandet. Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade räntesatsen dessutom höjas den 1 januari 1991 enligt följande sammanställning, om 1. lånet avser ett sådant hus som anges under 2 i sammanställningarna i 38 § i sin äldre lydelse och 2. lånet har betalats ut före den 1 januari 1991. ________________________________________________________________________ År för husets eller Höjning av den garanterade räntesatsen, procent- ombyggnadens färdig- enheter ställande ________________________________________________ Schablonbeskattade Övriga hus hus, m. fl. ________________________________________________________________________ 1975 0,90 2,25 1976--1978 0,90 2,00 1979 0,90 1,45 1980 0,70 1,25 1981--1983 0,70 1,05 1984--1987 0,70 0,95 1988--1990 0,30 0,55 ________________________________________________________________________ 1991:1932 De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat följer av tredje-sjätte styckena. Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller tidigare. Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2--5 och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under 1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före utgången av år 1990. Hustyp Höjning av den garanterade räntesatsen, procentenheter 1. Lånet avser ett egnahem 0,25 2. Lånet avser ett flerbostadshus eller något annat småhus än egnahem 0,30 Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som skett efter den 31 december 1991. I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och 15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20--30 a §§ inte tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad betalas ut efter utgången av år 1991. I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.