Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:936 · Visa register
Förordning (1974:936) om tillsyn över fondbolag och aktiefonder m.m.
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1974-12-13
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:1123
Upphävd: 1991-01-01 överg.best.
1 § Vid utövande av tillsyn enligt 46 § aktiefondslagen (1974:931) skall bankinspektionen övervaka att fondbolag i sin verksamht följer de författningar som gäller för verksamheten, den för fondbolaget gällande bolagsordningen, fondbestämmelserna samt de föreskrifter som med stöd av lag eller bolagsordning har meddelats av bolagsstämma eller styrelse. Vid tillsynen bör inspektionen ägna särskild uppmärksamhet åt att i fondbestämmelserna noga anges det sätt på vilket fondandelsägare eller intressesammanslutning för dem enligt 7 § andra stycket aktiefondslagen utser ledamöter i fondbolags styrelse och under vilka förutsättningar dessa i stället får utses av länsstyrelse. Bankinspektionen är ej pliktig att vaka över att sådana bestämmelser iakttages som gäller enskild aktieägares rättigheter eller skyldigheter i förhållande till fondbolaget eller till annan aktieägare eller som angår bolagets inre angelägenheter. 2 § Bankinspektionen utövar tillsyn med ledning av handlingar, som fondbolag enligt denna förordning skall sända över till inspektionen, och upplysningar, som inspektionen inhämtar vid undersökning hos bolaget eller på annat sätt. Undersökning hos fondbolag skall äga rum när bankinspektionen anser det behövligt eller regeringen förordnar om det. Förordning (1980:1003). 3 § Bankinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur fondbolags räkenskaper skall föras. Föreskrifter får meddelas också om förvaring och inventering av värdehandlingar. 4 § Fondbolag skall 1. genast anmäla till bankinspektionen vem som har utsetts till styrelseledamot, verkställande direktör och suppleant samt ändring i förhållande som anmälts, 2. göra anmälan enligt 35 § andra stycket aktiefondslagen (1974:931) så snart bolaget finner att det kan antagas att inlösen av fondandelar ej kan ske inom föreskriven tid och ange skälen för det, 3. genast underrätta inspektionen om bolaget har beslutat upphöra med förvaltningen av aktiefond eller trätt i likvidation eller försatts i konkurs. 5 § Fondbolag skall på tid och sätt som bankinspektionen bestämmer 1. hålla till bolaget och aktiefond hörande kassa, övriga tillgångar, böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen, 2. upprätta och till inspektionen insända översikter som visar bolagets och aktiefonds tillgångar och skulder, 3. till inspektionen insända avskrift av årsredovisningen och revisionsberättelsen med tillhörande handlingar samt protokoll vid bolagsstämma. Fondbolag skall meddela bankinspektionen alla de upplysningar och uppgifter i övrigt som inspektionen begär rörande bolaget och aktiefond som bolaget förvaltar. Finner bankinspektionen anledning antaga att bolaget förlorat tio procent av aktiekapitalet, skall fondbolaget på anmodan av inspektionen ofördröjligen upprätta bokslut och kalla revisorerna att granska detta. 6 § Har fondbolags styrelse, verkställande direktör eller bolagsstämma fattat beslut som står i strid mot lag, bolagsordning eller fondbestämmelser, får bankinspektionen förbjuda att beslutet verkställes. Har beslutet redan verkställts, får inspektionen förelägga styrelsen eller verkställande direktören att göra rättelse, om det kan ske, samt att fullgöra vad som åligger styrelsen eller verkställande direktören enligt lag, bolagsordning eller fondbestämmelser. Även om avvikelse från lag, bolagsordning eller fondbestämmelser ej har skett, kan bankinspektionen meddela de erinringar i fråga om fondbolags verksamhet som inspektionen finner påkallade. 7 § har upphävts genom förordning (1988:979). 8 § Regeringen bemyndigar bankinspektionen att, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från kravet enligt 6 § första stycket aktiefondslagen (1974:931) på visst lägsta aktiekapital för fondbolag. Förordning (1980:1003). Övergångsbestämmelser 1990:1123 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1974:936) om tillsyn över fondbolag och aktiefonder m. m. 3. Den gamla förordningen tillämpas fortfarande beträffande sådana fondbolag, aktiefonder och aktiesparfonder som omfattas av 3 § andra stycket och 4 § lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.