Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:713 · Visa register
Kungörelse (1974:713) om intyg vid utförsel av växter
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1974-10-18
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1248
Upphävd: 1994-10-01
1 § Beteckningen växt har i denna kungörelse samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318). 2 § Lantbruksstyrelsen utfärdar i samband med export av växter som odlats i Sverige efter ansökan sundhetscertifikat enligt denna kungörelse. Sundhetscertifikat skall, om ej annat uttryckligen föreskrivits av mottagarlandets växtskyddsmyndighet, innehålla uppgift om 1. att de växter som anges i certifikatet noggrant undersökts av tjänsteman bemyndigad av styrelsen, 2. att sändningen bedömes vara i överensstämmelse med de i mottagarlandet gällande fytosanitära bestämmelserna. Förordning (1975:1001). 3 § Lantbruksstyrelsen utfärdar i samband med återutförsel av växter som införts från utlandet efter ansökan återutförselintyg enligt denna kungörelse. Återutförselintyg skall innehålla uppgift om 1. när och från vilket land växterna inkommit till Sverige, 2. numret på medföljande sundhetscertifikat, 3. att i Sverige icke vidtagits någon åtgärd beträffande varorna, vilken kan förringa sundhetscertifikatets tillförlitlighet. Förordning (1975:1001). 4 § För bestridande av statsverkets kostnader för utfärdande av sundhetscertifikat och återutförselintyg och för därav föranledd undersökning skall den som begärt certifikatet eller intyget erlägga en avgift till statsverket. Lantbruksstyrelsen meddelar bestämmelser om avgiftens storlek och uppbörden av densamma efter samråd med riksrevisionsverket. Styrelsen kan medge befrielse, helt eller delvis, från avgift som avses i första stycket, om utförseln sker för vetenskapligt ändamål. Förordning (1975:1001). 5 § Mot lantbruksstyrelsens beslut i fråga om utfärdande av certifikat eller intyg enligt denna kungörelse får talan ej föras. Förordning (1975:1001). 6 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av lantbruksstyrelsen. Förordning (1975:1001). Övergångsbestämmelser 1994:1248 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1974:713) om intyg vid utförsel av växter och förordningen (1975:994) om införsel av växter m. m. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut enligt kungörelsen om intyg vid utförsel av växter och förordningen om införsel av växter m. m. som har meddelats före den 1 oktober 1994.