Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:465 · Visa register
Kungörelse (1974:465) om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1974-05-31
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:964
Upphävd: 1988-01-01 överg.best.
1 § Tingsrätt skall när det behövs gå allmänheten till handa med lämpliga anvisningar om vad rättssökande har att iakttaga för att ta till vara sin rätt i tvist som kan prövas enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden. Domstolen skall vid behov även lämna rättssökande allmänna upplysningar om hur ansökan om stämning eller yttrande över sådan ansökan bör avfattas och om för farandet i övrigt i rättegången. Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om högre rätt. 2 § Allmänna reklamationsnämnden är reklamationsorgan som avses i 2 § lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden. 3 § I fråga om parts, ställföreträdares eller ombuds rätt till ersättning för resa och uppehälle i samband med sammanträde i mål enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden äger bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittne motsvarande tillämpning. Förordning (1981:1058). 4 § Protokoll vid sammanträde enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden skall innehålla behövliga uppgifter om parternas ståndpunkter, de omständigheter de åberopar till stöd för sin talan samt bevisning i målet. Med undantag för bestämmelserna i 6 kap. 4, 5 och 7 §§ rättegångsbalken tillämpas i övrigt vad som är föreskrivet om protokoll vid allmän domstol. 5 § Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål som avses i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden skall utan begäran tillställas part genom rättens försorg. Har allmänna reklama tionsnämnden avgivit utlåtande i saken skall sådan avskrift även till ställas nämnden. Första stycket gäller ej i fråga om slutligt beslut, om det är uppenbart obehövligt att beslutet tillställes part. Övergångsbestämmelser 1987:964 Regeringen föreskriver att förordningen (1974:465) om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden skall upphöra att gälla vid utgången av år 1987. Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om mål som handläggs enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden.