Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:225 · Visa register
Förordning (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1974-04-26
Omtryck: SFS 1979:829
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:838
1 § Utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" tilldelas den som har visat nit och redlighet såsom anställd hos staten under minst 30 år. Avgår den anställde med pension eller föreligger annars särskild anledning, kan utmärkelsen komma i fråga redan efter 25 års anställningstid. 2 § Vid beräkning av anställningstiden bortses från tjänstgöringens faktiska omfattning, om ej särskilda skäl föranleder annat. Med anställning hos staten jämställs anställning i verksamhet som har blivit förstatligad, om ej särskilda skäl föranleder annat. Förordning (1981:733). 3 § Fråga om tilldelning av utmärkelsen prövas av den myndighet där arbetstagaren är anställd, om ej överordnad myndighet bestämmer annat. Är arbetstagaren chef för myndighet som lyder omedelbart under regeringen, prövas frågan dock av chefen för det departement dit myndigheten hör eller av myndighet eller tjänsteman som departementschefen bestämmer. 4 § Utmärkelsen består av ett ur, ett konstglas eller en medalj efter den belönades val. En myndighet får besluta att utöka urvalet (för utmärkelsen) med ett unikt föremål som anknyter till myndighetens verksamhet. Detta skall ske i samråd med Arbetsgivarverket. Förordning (1998:911). 5 § Uret skall vara ett herr- eller damarmbandsur av guld. Konstglaset skall vara av kristall och unikt för utmärkelsen. Ur och konstglas skall vara försedda med en bild av lilla riksvapnet i enlighet med de anvisningar som Statsheraldikern meddelar. Medaljen, vars diameter är 27,5 millimeter, skall präglas i guld. Medaljens framsida skall utformas på det sätt som Kungl. Maj:ts Orden anvisar. På alla formerna av utmärkelsen skall inskriptionen "För nit och redlighet i rikets tjänst" finnas. Förordning (1998:911). 6 § Utmärkelsen skall beställas av den myndighet som har beslutat om tilldelningen. Ur, konstglas och medalj skall beställas hos de leverantörer som Arbetsgivarverket bestämmer. Förordning (1998:911). 7 § Utmärkelsen skall bekostas av den myndighet där den belönade är anställd. Förordning (1998:911). 8 § Arbetsgivarverket får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:838).