Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:224 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m.
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1974-05-10
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:1101
Upphävd: 1989-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna kungörelse tillämpas efter beslut av regeringen på statliga myndigheter med självständiga verksfunktioner. Beslut meddelas endast i fråga om de myndigheter där enligt uppgift från arbetstagarorganisationerna sammanlagt minst halva antalet anställda tillhör en eller flera sådana organisationer. I fråga om myndigheter vars styrelse enligt lag skall ha en särskild sammansättning gäller kungörelsen endast om det i lagen anges att personalföreträdare får ingå i styrelsen. Förordning (1982:1279). 2 § I kungörelsen avses med personalföreträdare den som särskilt utsetts att i myndighets ledning företräda dem som är anställda hos myndigheten, lekmannastyrelse myndighets styrelse vari ingår ledamot som ej är anställd hos myndigheten, ämbetsmannastyrelse myndighets styrelse vari utom i fråga om personalföreträdare ingår endast ledamöter som är anställda hos myndigheten, enrådighetsverk myndighet där chefen ensam är högste beslutande, disciplinnämnd särskilt kollegium inom myndighet med uppgift att på myndighetens vägnar handlägga de frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning som anges i 4 § 6 eller i 4 § 6 och 7 nedan. Förordning (1976:1020). Personalföreträdares behörighet 3 § I myndighet med lekmannastyrelse har personalföreträdare rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i styrelsen. 4 § I myndighet med ämbetsmannastyrelse har personalföreträdare rätt att närvara och yttra sig vid handläggning i styrelsen av följande frågor, nämligen 1. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom myndighetens verksamhetsområde, 2. viktigare författningsfrågor, 3. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter, 4. frågor om anslagsframställning och andra frågor av större ekonomisk betydelse, 5. frågor om tillsättning av tjänst, 6. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, 7. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande. Förordning (1976:487). 5 § Vid handläggning enligt 3 eller 4 § av fråga, som ej har avseende på det slag av verksamhet myndigheten skall bedriva, är personalföreträdare ledamot i styrelsen. Därvid har han samma rättigheter och skyldigheter som annan ledamot, i den mån ej annat följer av 15, 16 eller 17 §. 6 § I enrådighetsverk har personalföreträdare rätt att närvara och yttra sig, när chefen slutligt handlägger fråga som anges i 4 §. 7 § Vid handläggning enligt 6 § av fråga, som ej har avseende på det slag av verksamhet myndigheten skall bedriva, har personalföreträdare rätt att få skiljaktig mening antecknad. 8 § Finns i myndighet disciplinnämnd, är personalföreträdarna ledamöter i nämnden med samma rättigheter och skyldigheter som andra ledamöter. 9 § Bestämmelserna i 5 och 8 §§ gäller utan hinder av vad som annars är föreskrivet om antalet ledamöter i styrelse eller disciplinnämnd. Förordnande av personalföreträdare, m. m. 10 § För varje myndighet utses två eller, om särskilda skäl föreligger, tre personalföreträdare samt det antal ersättare för personalföreträdare som behövs. Förordning (1976:487). 11 § Om en arbetstagarorganisation företräder minst 80 procent av de anställda vid en myndighet, utser och entledigar den organisationen båda personalföreträdarna. Finns i sådant fall tre personalföreträdare vid myndigheten, utses och entledigas en av dem av den organisation som är den näst största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda. I andra fall utser och entledigar de två arbetstagarorganisationer som är de största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda vid myndigheten vardera en av personalföreträdarna. Finns i sådant fall tre personalföreträdare vid myndigheten, utser och entledigar de tre organisationer som är de största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda vardera en av dem. Denna paragraf tillämpas endast i den mån något annat inte följer av kollektivavtal. Förordning (1982:1279). 12 § Personalföreträdare får endast den vara som är anställd hos myndigheten, om ej särskilda skäl föranleder annat. 13 § Personalföreträdarna har vid resor som de företar med anledning av uppdraget samma rätt till reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet. Förordning (1982:1279). 14 § Vad som föreskrivs om personalföreträdare i denna kungörelse tillämpas också på ersättare för personalföreträdare. Förordning (1982:1279). Jäv 15 § Personalföreträdare får ej deltaga i eller närvara vid myndighets handläggning av fråga som rör 1. förhandling med arbetstagarorganisation eller förberedelse därtill, 2. uppsägning av kollektivavtal, 3. arbetskonflikt, 4. rättstvist mellan myndigheten och arbetstagarorganisation. Förordning (1976:1020). 16 § I ett ärende, där 5, 7 eller 8 § skall tillämpas och där arbetstagarorganisation har intresse att bevaka, skall jäv enligt 11 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) inte anses föreligga enbart på grund av att en personalföreträdare är förtroendeman eller funktionär hos organisationen eller på grund av att han i sådan egenskap på organisationens vägnar har deltagit i förhandling i ärendet enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Förordning (1986:958). Övriga bestämmelser 17 § Fråga om tillämpningen av 4 eller 5 § prövas av styrelsen. Därvid får personalföreträdare deltaga i överläggningen men ej i beslutet. Fråga om tillämpningen av 6 eller 7 § prövas av myndighetens chef. Därvid får personalföreträdare närvara och yttra sig. Fråga om särskilda skäl enligt 10 eller 12 § prövas av regeringen. Förordning (1976:487). 18 § Beslut enligt 17 § första eller andra stycket överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1982:1279). 19 § När en arbetstagarorganisation beslutar att utse eller entlediga en personalföreträdare, skall den tillställa myndigheten en avskrift av beslutet. Förordning (1982:1279).