Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:17 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:17) om kupongskatt för person som är bosatt i Irland, m.m.
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1974-01-18
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:988
Upphävd: 1989-01-01 överg.best.
Kupongskatt för person som är bosatt i Irland 1 § Är enligt kungörelsen (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet utdelning på aktie i svenskt aktiebolag befriad från kupongskatt, iakttages befrielsen vid utbetalning av utdelningen. Därvid gäller bestämmelserna i 2 §. Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att utdelningen är befriad från kupongskatt, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskatteförordningen (1970:624). 2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i kupongskattekungörelsen (1971:49). I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall utbetalaren tillse, att uppgifter enligt 14 § kuponskatteförordningen (1970:624) lämnas jämte intyg av irländsk myndighet eller bank i Irland att den utdelningsberättigade är bosatt i Irland. 3 § Kupongskatt som innehållits enligt 1 § andra stycket skall restitueras, om utdelningen enligt kungörelsen 1961:38 är befriad från sådan skatt. 4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket. 5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för befrielse från kupongskatten. 6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624). Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person som är bosatt i Irland 7 § Ansökan om befrielse från statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt art. VI i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning. I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om bosättning enligt 2 § andra stycket. 8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291). (Jämför 1974:733 ö.b.) Övergångsbestämmelser 1988:988 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. 2. Genom förordningen upphävs a) kungörelsen (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, b) kungörelsen (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, c) kungörelsen (1974:17) om kupongskatt för person som är bosatt på Irland, m. m. 3. De angivna författningarna tillämpas fortfarande på inkomst och realisationsvinst som förvärvas före den 1 januari 1989 och på förmögenhet som taxeras före år 1990.