Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:204 · Visa register
Lag (1974:204) om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1974-04-19
1 § Lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt och denna lag träder i kraft den 1 juli 1974, då lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall upphöra att gälla. 2 § Beträffande straffarbete skall gälla vad som i nya lagarna sägs om fängelse och beträffande förvaring och internering i säkerhetsanstalt vad som i nya lagarna sägs om internering. 3 § Vad som föreskrives i 21 § lagen (1945:872) om verkställighet av frihetsstraff m.m. skall fortfarande gälla i fråga om straffarbete eller fängelse som ådömts med tillämpning av 4 kap. 3 eller 4 § strafflagen. 4 § Beträffande fullföljd av talan mot länsstyrelses beslut enligt 12 § andra stycket lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall 78 § tredje och fjärde styckena samma lag fortfarande gälla i tillämpliga delar. 5 § Beslut enligt 17 § lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall vid tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., anses ha meddelats enligt 20 § första stycket sistnämnda lag. 6 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.