Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:979 · Visa register
Tullförordning (1973:979);
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1973-12-14
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:1070
Upphävd: 1988-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Vid förtullning utgår tull enligt tulltaxan (1977:975) om annat ej föreskrives. Lag (1977:977). 2 § Om särskilda skäl föreligger kan regeringen förordna att vara som förtullas skall beläggas med särskild tull. Förordnande enligt första stycket underställes riksdagen för godkännande inom en månad eller, om riksmöte ej pågår, inom en månad från början av nästa riksmöte. Om riksdagen icke godkänner förordnandet gäller det högst en månad efter riksdagens beslut. Utan hinder av riksdagens godkännande kan regeringen upphäva förordnande enligt första stycket. Lag (1975:94). 3 § Regeringen kan förordna att vara som förtullas skall beläggas med antidumping- eller utjämningstull för att motverka att dumping eller subventionering i utlandet skadar svenskt näringsliv. Förordnande får meddelas även för att motverka att dumping eller subventionering skadar näringslivet i annat land. Förordnande enligt första stycket får meddelas för tid under vilken närmare utredning pågår. Visar utredningen att förutsättning för förordnande ej finnes, skall det tillfälliga förordnandet upphävas. Tullbelopp som tagits ut på grund av förordnandet skall då återbetalas utan dröjsmål. Lag (1975:94). 4 § Regeringen kan förordna om avvikelser från denna förordning och från tulltaxan (1977:975) 1. med anledning av konventionen angående upprättande av Europeiska frihandelssammanslutningen och associationsavtal slutet i enlighet med konventionens bestämmelser, 2. med anledning av Sveriges avtal med Europeiska ekonomiska gemenskapen och med Europeiska kol- och stålgemenskapen jämte dess medlemsstater, 3. med anledning av Sveriges avtal med Danmark om handeln mellan Sverige och Grönland, 4. för varor från utvecklingsländerna, 5. för varor från Färöarna. Lag (1986:356). 4 a § Regeringen kan förordna att tull icke skall utgå för margarin, ej innehållande smör, ur tulltaxenummer 15.13, som införes från länder som är anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen eller associationsavtal, slutet i enlighet med konventionens bestämmelser. Lag (1975:94). 5 § Regeringen kan förordna att tull icke skall utgå för varuslag som icke eller endast i ringa omfattning är föremål för tillverkning inom landet eller för vara av sådant slag. Förordnande som gäller varuslag får meddelas för högst två år i sänder. Lag (1975:94). 5 a § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, generaltullstyrelsen får föreskriva att tull inte skall tas ut för varuförsändelse, när tullen och övriga införselavgifter för försändelsen sammanlagt understiger visst belopp. Lag (1979:980). 6 § När tull utgår efter varas värde beräknas värdet enligt de föreskrifter regeringen meddelar på grundval av överenskommelsen om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull- och handelsavtalet. När tull utgår efter varas vikt beräknas tullen på varans nettovikt om annat ej anges. Lag (1979:1189). Tullfrihet m.m. 7 § Tullfrihet medges för vara som förtullas för 1. främmande stats beskickning eller konsulat, beskicknings-eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1966:664) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier ((1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall), 2. internationell organisation eller person som är knuten till sådan organisation om organisationen eller sådan person är upptagen i lagen med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier om immunitet och privilegier i visa fall eller i författning som meddelats med stöd av lagen och berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige. Förordning (1974:319). 8 § Tullfrihet medges för 1. mindre maskin eller apparat eller annat föremål som inresande yrkesutövare inför och som skall användas i hans yrke av honom eller under hans personliga överinseende under tillfälligt uppehåll i landet, om ej varornas mängd eller beskaffenhet ger tullmyndigheten anledning att medge endast temporär tullfrihet enligt 15 §, 2. livsförnödenheter som inkommer tillsammans med djur och motsvarar djurens behov under transporten till bestämmelseorten, 3. vara, som tillhört förolyckat fartyg eller luftfartyg och som icke är last, samt sjöfynd som polismyndighet lämnar ut till bärgare enligt lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd utan att bärgningen kungöres, 4. likkista med lik, urna med aska av lik samt kransar och blommor till avliden persons minnesgärd, 5. varuprov, mönster och modell, som har endast obetydligt handelsvärde eller som med hänsyn till material eller utförande uppenbarligen är avsedda att endast visa varas beskaffenhet eller användning, 6. blanketter till passersedel, godslista och liknande handling som skall användas vid in- eller utförsel av varor eller vid internationell samfärdsel samt blanketter, register och andra handlingar som skall användas i samband med konferenser, kongresser eller liknande arrangemang av internationell karaktär, 7. markutrustning och undervisningsmateriel som skall användas vid eller i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör, när varorna förtullas för lufttrafikföretag, luftfartsmyndigheten eller annan förvaltning för allmän flygplats, dock endast så länge varorna användes på nu angivet sätt, 8. vara för provning av flygsäkerhetsmateriel, när den förtullas för luftfartsmyndigheten, dock endast så länge den användes för nu angivet ändamål. Bestämmelser om tullfrihet för varor som införes av resande finns i förordningen (1966:394) om rätt för resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt. Lag (1984:1023). 9 § På de villkor regeringen bestämmer medges tullfrihet för 1. ämne som huvudsakligen användes som läkemedel eller för beredning av tullfri farmaceutisk produkt, hänförlig till 30 kap. tulltaxan (1977:975), 2. vara som skall användas uteslutande som material för tillverkning av tullfri farmaceutisk produkt, hänförlig till 30 kap. tulltaxan, eller av ämne som avses i 1, 3. vara som skall användas uteslutande som vulkningsaccelerator eller antioxidant för gummiindustrin eller som tillsats till mineralolja för att motverka knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, för att reglera viskositeten eller för att användas för annat liknande ändamål, 4. garn, bind- och segelgarn, tågvirke, linor och liknande material, som skall användas uteslutande för tillverkning av fisknät, 5. delar till stidsvagn eller annat pansrat stidsfordon samt till vapen och ammunition för militärt bruk. Lag (1979:980). 10 § Delar och tillbehör samt material av plast, gummi, textilvara eller glas, vilka skall användas för biltillverkning, får införas mot tull som motsvarar fyra femtedelar av tullen på bilar, införda under samma omständigheter. Detta gäller ej däck och andra varor, hänförliga till tulltaxenummer 40.11. Regeringen bestämmer de villkor som skall gälla för tullnedsättning enligt första stycket. Lag (1975:94). 11 § Regeringen kan medge tullfrihet för 1. förnödenheter och proviant som medföres eller tages ombord på transportmedel i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller för besättning eller passagerare, 2. vara som införes av person, vilken inflyttar till landet eller återvänder hit efter längre tids vistelse i utlandet, om införseln icke sker i handelssyfte, 3. vara som införes med anledning av arv eller testamente eller som gåva eller lån utan verderlag och vara som köpts för medel skänkta från utlandet, 4. film och trycksaker om varor eller tjänster som erbjudes från utlandet, 5. vara för turistpropaganda, 6. vara som skall användas vid räddnings- eller bärgningsföretag eller humanitär hjälpaktion, 7. vara för undervisningsändamål eller för vetenskapligt eller kulturellt ändamål, 8. vara som skall användas vid utställning eller mässa eller vid liknande evenemang som ordnas för att främja försäljningen av utländsk vara, 9. välfärdsmateriel för sjöfolk, 10. hålkort, hålremsa, magnetband och annat medium med registrerade data. Lag (1975:94). 12 § Regeringen kan medge tullfrihet för vara som införes i egentlig gränstrafik. Lag (1975:94). 13 § Regeringen kan medge tullfrihet eller tullnedsättning för vara som 1. är svensk eller har förtullats i Sverige, 2. har tillverkats helt eller delvis av material, vilket är svenskt eller har förtullats i Sverige, 3. har tillverkats med utnyttjande av svenskt konstruktionsarbete eller annan liknande svensk prestation, 4. har reparerats och införes i utbyte mot svensk eller i Sverige förtullad vara av samma slag vilken utförts från Sverige, 5. införes som ersättning för del eller tillbehör till vara som förtullats i Sverige och som ej stämt överens med vad som får anses avtalat. Lag (1975:94). 14 § Emballage som införes med varor skall tulltaxeras för sig endast om det kan anses som självständig handelsvara. Regeringen kan medge tullfrihet för godsbehållare (container) och annat emballage, lastpall och annat hjälpmedel för transport, lastning, lossning eller annan hantering av gods samt för delar och tillbehör till här avsedd materiel. Lag (1975:94). Temporär tullfrihet 15 § Regeringen kan medge temporär tullfrihet för 1. vara som införes för att repareras, bearbetas, kompletteras eller emballeras eller för att användas som material vid reparation, bearbetning, komplettering eller emballering av exportvara, om behandlingen icke gör det omöjligt att identifiera den införda varan, 2. specialverktyg och specialinstrument som införes för att användas vid tillverkning av viss exportvara, om verktygen eller instrumenten tillhandahålles av den utländske köparen av exportvaran, vara som införes för att användas vid avprovning av viss exportvara, om den införda varan tillhandahålles av utländsk köpare av eller spekulant på exportvaran, och vara som tillfälligt införes för att avbildas eller kopieras, om den införda varan tillhandahålles av utländsk köpare av eller spekulant på avbildningen eller kopian, 3. utrustning som införes tillfälligt för inresandes yrkesutövning eller för jämförligt ändamål, 4. utrustning för cirkus, tivoli eller liknande företag som uppehåller sig tillfälligt i landet, 5. vara som införes för tillfälligt bruk vid teaterföreställning eller vid kongress, officiell festlighet, idrottstävling eller liknande arrangemang av internationell karaktär, 6. vara som är avsedd för utställning eller mässa, 7. varuprov, mönster eller modell, 8. vara som införes för att avprovas, 9. urvalssändning av varor, som på grund av speciellt utförande eller särprägel ej kan betraktas som varuprover, 10. djur som införes för avelsändamål eller för veterinärmedicinsk behandling, 11. transportmedel som skall användas endast tillfälligt i landet och del, tillbehör eller material som kommer in särskilt för reparation, underhåll eller utrustning av sådant transportmedel. Regeringen eller, efter regeringens förordnande, tullmyndighet kan medge temporär tullfrihet även i andra fall än som sägs i första stycket när särskilda skäl finnes. Lag (1984:1022). 16 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, generaltullstyrelsen kan föreskriva att vara som använts i strid mot villkor för temporär tullfrihet inte behöver förtullas. Lag (1984:1022). Tullrestitution 17 § Regeringen kan medge restitution av tull för vara som förtullats för den som har tillstånd till tullrestitution om denna 1. använt varan för tillverkning, reparation, bearbetning, komplettering eller emballering av exportvara och utfört denna ur landet eller, i fråga om delar och tillbehör till sådan exportvara, återutfört varan i oförändrat skick (industrirestitution), 2. använt varan för byggnad, ombyggnad, reparation, inredning, utrustning eller sjösättning av fartyg, skeppsdocka, dockport, ponton eller mudderverk eller av produktionslanläggning för egentlig varvsverksamhet (varsresititution), 3. använs varan för byggnad, ombyggnad, reparation, inredning eller utrustning av luftfartyg eller av delar eller tillbehör till luftfartyg (flygresitution), eller 4. återutfört varan i oförändrat skick i samband med försäljning till annan i utlandet än producenten eller leverantören eller ombud för någon av dem (handelsrestitution). Restitution enligt första stycket 1-3 kan medges även för vara som återutförts efter reparation, bearbetning, komplettering eller emballering. Restitution kan medges även om annan vara än den för vilken restitution begäres använts eller återutförts enligt första eller andra stycket. Därvid skall den använda eller återutförda varan ha förtullats för den som använt eller återutfört den och till mängd och beskaffenhet motsvara den vara för vilken restitution begäres. Om det ej kan visas att den anväda eller återutförda varan är förtullad, kan restitution medges på de villkor regeringen bestämmelser. Regeringen kan medge restitution enligt fösta stycket för vara som ej får avvsedd användning. Tullmyndighet kan medge restitution enligt första stycket för vara som förtullats för annan innehavare av restitutionstillstånd än den som använt varan eller utfört exportvaran. I särskilt flal kan tullmyndighet medge handelsrestitution för vara som utförts utan samband med försäljning. Lag (1975:94). 18 § Regeringen kan medge restitution av tull för vara som återutförts utan att ha använts eller efter att ha använts endast i samband med provning eller under förhållanden som kan jämställas med provning eller som kunnat medför temporär tullfrihet (särskild restitution). Har vara återutförts men är första stycket ej tillämligt kan regeringen medge restitution av tull med avdrag som beräknas med hänsyn till den tid varan befunnit sig i landet (reducerad restitution). Restitution enligt första eller andra stycket medges den för vars räkning varan utföres. Lag (1975:94). 19 § Tillstånd till tullrestitution som avses i 17 § kan medges den som driver rörelse. Tillstånd till varvsrestitution eller flygrestitution kan medges även den som äger fartyg eller luftfartyg. Regeringen bestämmer övriga villkor för tillstånd. Lag (1975:94). 20 § Generaltullstyrelsen kan medge att den som har tillstånd till tullrestitution ej behöver betala tull för vara innan frågan om restitution prövats. Skall tull betalas anses den förfallen till betalning den dag, som skulle ha varit förfallodag om medgivande ej lämnats. Har tull ej betalats men föreligger i övrigt förutsättningar för tullrestitution, kan tullmyndighet medge befrielse från tullen. I den omfattning regeringen bestämmer får tullmyndighet medge befrielse från tull, som annars kan restitueras senare, för vara som förtullas för att användas för ändamål som medför rätt till tullrestitution enligt 17 § första stycker 1-3. Användes varan ej för sådant ändamål skall tull betalas för den, om regeringen ej förordnar annat. Vad som sägs i första stycket om förfallodag skall därvid ha motsvarande tillämpning. Lag (1975:94). 21 § Regeringen bestämmer den tid inom vilken förutsättningarna för restitution skall vara uppfyllda. Regeringen bestämmer även det lägsta belopp med vilket restitution får medges. Lag (1975:94). 22 § Med utförsel jämställes 1. vid tullrestitution i allmänhet, att varan föres till frihamn eller, i den mån regeringen förordnar, lägges upp i tullager, 2. vid industri- och handelsrestitution, att varan leveras till någon som medgivits tullbefrielse enligt 20 § tredje stycket, eller att varan tages ombord som proviant eller förnödenhetsartikel på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik eller tages in i exportbutik, 3. vid särskild och reducerad restitution, att varan förstöres under kontroll av myndighet eller annan som generaltullstyrelsen godkänt. Begäres restitution eller åtnjutes motsvarande tullbefrielse för vara, som förts till frihamn eller lagts upp på tullager och föres varan från frihamnen eller tages den ut från tullagret utan samband med utförsel, gäller de bestämmelser som regeringen meddelar. Regeringen kan förordna att tull skall betalas för vara, om varvsrestitution, flygrestitution eller motsvarande tullbefrielse medgivits för varan och denna därefter föres från fartyg, ponton, mudderverk eller luftfartyg eller överlåtes eller tages i anspråk för ändamål som ej medför rätt till sådan restitution. Lag (1975:95). Särskilda bestämmelser 23 § Tull som skall beräknas efter annan grund än värde får nedsättas för vara som är skadad på annat sätt än genom förskämning när den anges till förtullning eller, om varan tages om hand efter medgivande enligt 3 § andra stycket tullagen (1973:670), när den anmäles till omhändertagande. Nedsättningen skall motsvara den minskkning i varans värde som skadan medfört. Värdet av varan i oskadat och i skadat skick beräknas enligt 6 § första stycket. 24 § Föreligger synnerliga skäl får regeringen eller, efter regeringens förordnande, generaltullstyrelsen medge befrielse från eller återbetalning eller nedsättning av tull. Förordning (1975:94). 25 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning och av tulltaxan (1971:920) meddelas av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Majt:ts bemyndigande, av generaltullstyrelsen. Övergångsbestämmelser 1984:1022 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Har en vara använts eller gått förlorad före ikraftträdandet tillämpas dock fortfarande 16 § i sin äldre lydelse.