Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:638 · Visa register
Tandvårdstaxa (1973:638)
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1973-05-25
Omtryck: SFS 1986:1055
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:983
Tidsbegränsad: 1999-01-01
Tandvård i allmänhet 1 § Föreskrifterna i 1--14 §§ gäller tandvård som enligt 2 kap. 3 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring meddelas vid folktandvårdsklinik, odontologisk fakultet eller annars genom det allmännas försorg eller lämnas av tandläkare som är uppförd på en av den allmänna försäkringskassan upprättad förteckning. Förordning (1986:1055). 2 § En tandläkare är skyldig att i den mån det är möjligt ta emot försäkrade för tandvård. Därvid skall akuta fall behandlas med förtur. Tandläkaren bör efter utförd behandling sörja för att den försäkrade inom lämplig tid kallas till ny undersökning. Förordning (1986:1055). 3 § Att patienten skall upplysas om sitt tandhälsotillstånd och de behandlingsmetoder som står till buds framgår av 3 § tredje stycket tandvårdslagen (1985:125). Beträffande skyldighet att upplysa patienten om den ungefärliga kostnaden för vald behandling och om ändrade förutsättningar för behandlingsförslag eller kostnadsberäkning finns föreskrifter i 4 § samma lag. Förordning (1987:268). 4 § För de åtgärder som anges i bilaga 1 till denna taxa får en tandläkare inte ta ut högre arvode (tandvårdsersättning och patientavgift) än som framgår av taxan. En privatpraktiserande tandläkare som utför tandvård enligt avtal med en huvudman för folktandvården får uppbära ersättning från huvudmannen enligt grunder som överenskommes mellan denne och tandläkaren. Förordning (1996:919). 5 § En tandläkare är i fråga om all tandvård som han eller hon ger och som ligger till grund för tandvårdsersättning skyldig att upprätta tandvårdsräkning och ge in den till försäkringskassan samt lämna andra uppgifter som Riksförsäkringsverket föreskriver. Riksförsäkringsverket får, i fråga om annan anordnare av tandvård än privatpraktiserande tandläkare, föreskriva undantag från skyldigheten att upprätta och till kassan ge in tandvårdsräkning. Tandvårdsräkning upprättas enligt formulär som Riksförsäkringsverket fastställer. Förordning (1996:919). 6 § Försäkringskassan betalar tandvårdsersättning enligt 7 § för arvode avseende behandling som har utförts av tandläkaren. Arvodet för behandlingen omfattar även tandtekniskt arbete som har utförts eller tillhandahållits av tandläkaren eller ett tandtekniskt laboratorium inom folktandvården eller ett enskilt tandtekniskt laboratorium som Socialstyrelsen har godkänt eller tandtekniskt arbete som uppfyller kraven i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. I arvodet ingår vidare kostnaden för material som har använts i det tandtekniska arbetet och som uppfyller kraven i samma lag. I arvodet ingår dock inte kostnaden för ädla metaller eller, vid behandling med fast protetik, gjutmetaller. Återstoden betalas av den försäkrade genom patientavgift. Försäkringskassan betalar därutöver ersättning för kostnad för tandtekniskt material i form av ädla metaller respektive gjutmetaller vid behandling enligt 9 §. I lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade finns särskilda bestämmelser om patientavgift. Förordning (1996:919). 7 § Tandvårdsersättning betalas endast om det arvode som ersätts enligt 6 § överstiger 1 300 kronor sammanlagt under en behandlingsperiod. Överstiger summan av arvodet under en behandlingsperiod 1 300 men inte 13 500 kronor, betalar försäkringskassan tandvårdsersättning för det överskjutande beloppet med 35 procent. Om arvodet överstiger 13 500 kronor betalas tandvårdsersättning för det överskjutande beloppet med 70 procent. Förordning (1997:680). 8 § En tandläkare får inte tillgodoräkna sig arvode när en behandling 1. med avtagbar protes helt eller delvis behöver göras om inom ett år efter den dag då protesen lämnades ut till patienten, eller 2. med fast protes helt eller delvis behöver göras om inom två år efter den dag då protesen slutligt sattes fast. Tandläkaren får dock tillgodoräkna sig arvode om 1. protesen har utförts enligt immediatteknik, 2. protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk, 3. patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, eller 4. protesen utsatts för yttre våld. Om den nya behandlingen behöver utföras som en mer omfattande konstruktion eller annars är mer kostnadskrävande än den ursprungliga, får tandläkaren tillgodoräkna sig arvode för den tillkommande behandlingen. Görs behandlingen om på grund av avvikande reaktion mot dentala material gäller i stället för vad som sägs i denna paragraf föreskrifterna i 9 §. Om en behandling enligt denna paragraf behöver göras om och den nya behandlingen görs av en annan tandläkare än den som utförde den ursprungliga behandlingen får försäkringskassan från den sistnämnda tandläkaren återkräva eller vid senare utbetalning av tandvårdsersättning till denne göra avdrag med det belopp som kassan utgett för den nya behandlingen. Förordning (1996:919). 9 § Försäkringskassan betalar genom tandvårdsersättning hela arvodet för tandvårdsbehandling 1. som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, såvida inte missbildningen är av endast ringa omfattning, 2. av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet, 3. som görs om på grund av avvikande reaktion mot dentala material, 4. av tandskada på epileptiker som uppkommit vid epileptiskt anfall, eller 5. som görs till följd av muntorrhet på grund av strålbehandling eller Sjögrens syndrom. Tandvårdsersättning för behandling som avses i första stycket 1 och 2 lämnas endast om behandlingen utförs av tandläkare vid käkcentral, odontologisk fakultet eller klinik för specialisttandvård eller, efter hänvisning av tandläkare som nyss nämnts, av annan tandläkare som är ansluten till tandvårdsförsäkringen. Har tandvårdsersättning lämnats för behandling i fall som nämns i första stycket 1, 2, 4 eller 5, lämnas sådan ersättning också för lagning, ändring eller utbyte av arbetet i den tidigare behandlingen. Vad nu sagts gäller dock inte om tandläkaren på grund av föreskrifterna i 8 § inte får tillgodoräkna sig arvode. Förordning (1996:919). 10 § Tandvårdsersättning lämnas endast för behandling som är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. Om en försäkrad begär ytterligare eller annorlunda behandling än som avses i första stycket, och tandläkaren anser att han eller hon bör tillmötesgå begäran, lämnas ersättning med högst det belopp som motsvarar kostnaden för vad som skulle ha ingått i behandling enligt första stycket. Detsamma gäller när en sådan behandling behöver göras om. Bestämmelserna i andra stycket gäller inte behandling med käkbensförankrade implantat. En tandläkare skall i första hand erbjuda patienten sådan behandling som avses i första stycket. Förordning (1997:983). 11 § Försäkringskassan bestämmer den tandvårdsersättning som skall lämnas för utförd behandling. En förutsättning för utbetalning av tandvårdsersättning är att tandläkaren fullgjort den uppgiftsskyldighet som åligger honom enligt 5 § första stycket och föreskrifter som Riksförsäkringsverket meddelat med stöd av den föreskriften. Beslutar försäkringskassan om tandvårdsersättning som är lägre än den tandläkaren begärt, skall tandläkaren själv stå för den kostnad som ersättningen inte täcker. Detta gäller inte om tandvårdsersättningen satts ned med hänvisning till att föreskrifterna i 7 § tillämpats felaktigt. Förordning (1996:919). 12 § I fall som anges i 11 § andra stycket första meningen skall tandläkaren till patienten återbetala vad denne betalat för mycket i patientavgift. Om tandläkaren inte visar att återbetalning skett, skall försäkringskassan vid senare utbetalning av tandvårdsersättning göra avdrag med motsvarande belopp och tillställa den försäkrade beloppet. Vid utbetalning av ersättning till mottagare som inte åberopar innehav av en F-skattesedel och inte är juridisk person minskas ersättningen med 8,4 procent. Är mottagaren vid årets ingång 65 år eller äldre minskas ersättningen med 5,4 procent. Om mottagaren visar att minst 77 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet som skall täckas med ersättningen, skall ersättningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt som försäkringskassan skall betala. Förordning (1996:919). 13 § Vid beräkning av tandvårdsersättningens respektive patientavgiftens storlek för behandlingsperioden avrundas belopp som slutar på öretal över femtio uppåt och annat öretal nedåt till helt krontal. Slutar belopp på femtio öre avrundas tandvårdsersättningen uppåt och patientavgiften nedåt. 14 § Om en försäkrads behov av tandvård är omfattande eller svårbedömt, får den försäkrade eller, efter medgivande av den försäkrade, tandläkaren begära att ett behandlingsförslag prövas av försäkringskassan. Förhandsprövning skall ske när en behandling med fast protes avses omfatta mer än sex tänder eller broled i en käke. Avses behandlingen ske med en kombination av fast och avtagbar protes i en käke, skall förhandsprövning ske när den fasta protesen omfattar mer än fyra tänder. Dessutom skall förhandsprövning ske av behandling som avser tandreglering samt i sådana fall som avses i 8 § femte stycket och 9 §. Riksförsäkringsverket får föreskriva undantag från vad som sägs i andra stycket. Verket får även föreskriva att förhandsprövning skall ske i andra fall än som anges där. Om det vid uppföljning enligt 25 § framkommer skälig misstanke att en tandläkare inte följer bestämmelserna i denna taxa får försäkringskassan förelägga tandläkaren att viss behandling alltid skall förhandsprövas. Ett sådant föreläggande får avse högst ett år. Försäkringskassan får begära yttrande från Riksförsäkringsverket i ärende om förhandsprövning. Beslut i ärende om förhandsprövning är bindande i fråga om rätten till tandvårdsersättning, om det inte efter prövningen framkommer särskilda omständigheter som utgör skäl för ändrad bedömning. Tandvårdsersättning lämnas inte för behandling som meddelats utan förhandsprövning där sådan prövning krävs, om det inte finns särskilda skäl eller annat följer av bilaga 1. Tandläkaren får dock, om försäkringskassan inte finner det oskäligt, ta ut patientavgift av den försäkrade med tillämpning av föreskrifterna i 6 och 7 §§. Förordning (1996:919). 15 § har upphävts genom förordning (1986:1055). 16 § har upphävts genom förordning (1979:504). 17 § har upphävts genom förordning (1986:1055). 18 § har upphävts genom förordning (1986:986). 19 § har upphävts genom förordning (1986:986). Oralkirurgisk behandling m. m. vid vissa institutioner 20 § För oralkirurgisk behandling eller annan åtgärd, som anges i bilaga 2 till taxan och som ges vid specialisttandpoliklinik eller motsvarande, gäller bestämmelserna i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m. Har behandlingen givits vid odontologisk fakultet gäller bestämmelserna om patientavgift i nämnda förordning. Förordning (1996:919). Övriga bestämmelser 21 § Vad som sägs om tandläkare i denna taxa gäller i tillämpliga delar annan anordnare av tandvård. 21 b § En tandläkare som avser att enskilt utöva tandläkaryrket skall innan han eller hon börjar sin verksamhet göra skriftlig anmälan till den allmänna försäkringskassa inom vars område tandvården skall bedrivas. Sådan anmälan skall också göras om verksamheten upphör eller flyttas. Förordning (1994:1292). 22 § Mot beslut om förhandsprövning enligt 14 § fjärde stycket får talan föras av tandläkaren. Mot annat beslut i ärende om förhandsprövning enligt 14 § än som avses i första stycket får talan föras även av tandläkaren efter medgivande av patienten. Gäller beslutet ett sådant ärende som avses i 8 § femte stycket får dock talan utan medgivande av patienten föras av den tandläkare som utfört den behandling som behöver göras om. Förordning (1996:919). 23 § Om en tandläkare, som förts upp på förteckning hos försäkringskassa, bryter mot en föreskrift i denna taxa, får kassan besluta att han skall föras av från förteckningen. Föreskrifterna om återbetalningsskyldighet i 20 kap. 4 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring skall tillämpas på ersättningar som försäkringskassan betalar ut enligt denna taxa. Föreskrifterna i 20 kap. 10--13 §§ lagen om allmän försäkring om omprövning och ändring av försäkringskassas beslut samt överklagande av försäkringskassas och domstols beslut tillämpas i ärenden enligt första och andra stycket. Ett beslut av en försäkringskassa eller av en länsrätt eller en kammarrätt i ärenden som avses i första och andra stycket gäller dock omedelbart endast om kassan eller domstolen särskilt förordnar om det. Förordning (1995:350). 24 § En försäkrad är på begäran av försäkringskassa eller domstol skyldig att för utredning i ärende om förhandsprövning eller tandvårdsersättning ställa sig till förfogande för undersökning. Uppkommer kostnader för den försäkrade med anledning av undersökningen lämnas ersättning från försäkringskassan. Förordning (1991:814). 25 § En tandläkare är på begäran av försäkringskassa, Riksförsäkringsverket eller domstol skyldig att i ärende om förhandsprövning eller tandvårdsersättning lämna upplysningar samt förete journal och övrigt material som rör undersökning eller behandling av en försäkrad. Tandläkaren är även skyldig att på begäran av försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket för uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om behandling enligt denna taxa. Förordning (1996:919). 26 § När tandvård meddelas inom sjukhustandvård, handikapptandvård eller motsvarande samt i samband med odontologisk utbildning lämnas tandvårdsersättning enligt 6 och 7 §§ även om patientavgiften satts ned. Förordning (1986:1055). 27 § Ett exemplar av denna taxa skall finnas på en för patienterna väl synlig plats inom tandläkarens mottagning. Förordning (1986:1055). 28 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna taxa. Därvid får verket meddela särskilda föreskrifter för arvodesberäkningen enligt bilaga 1 till taxan. Riksförsäkringsverket får vidare meddela föreskrifter om beräkningen av ersättningen för material i form av ädla metaller som används i tandtekniskt arbete och för titankomponenter och prefabricerade tänder samt för förankringselement mellan tänder och avtagbara proteser eller mellan fasta proteser (attachments). Förordning (1997:680). Övergångsbestämmelser Till 1973:638. 1. Denna taxa träder i kraft den 1 januari 1974 - - - - - - - - 6. Har privatpraktiserande tandläkare förts upp på förteckning hos allmän försäkringskassa efter den 1 januari 1974, utgår tandvårdsersättning enligt taxans bestämmelser i fråga om behandlingsåtgärd som påbörjats sedan tandläkaren blivit uppförd på förteckningen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. Privatpraktiserande tandläkare som har specialistkompetens i någon av specialiteterna oral kirurgi, tandlossningssjukdomar, rotbehandling eller tandreglering och som vid utgången av år 1972 var verksam i enskild tandvård får, när han eller hon ger tandvård inom sin specialitet, beräkna arvode med det högsta av de belopp som anges i avdelning II i bilaga 1 till taxan. Förordning (1996:919). 9. Uppgift om att de särskilda arvodesbestämmelserna enligt punkt 8 är tillämpliga på viss vård skall finnas på en för patienterna väl synlig plats inom tandläkarens mottagning. Tandläkare som önskar tillämpa bestämmelserna i punkt 8 skall uppgiva detta i samband med anmälan enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1973:456) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. 10. Tandläkare, som avses i punkt 8 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:456) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring får, om ej särskilda skäl föreligger, av försäkringskassa föras upp på förteckning som avses i 2 kap. 3 § första stycket lagen om allmän försäkring först en månad efter det tandläkaren gjort anmälan härom till kassan. 1986:1055 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987. 2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 februari 1987 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt. 3. Arvodet för ett tandtekniskt arbete hänförs till den tidpunkt då arbetet föreligger färdigt för fakturering. 4. När en behandling behöver göras om tillämpas 8 § i dess äldre lydelse i de fall ett tandvårdsarbete lämnats ut eller satts fast i munnen före den 1 februari 1987. 5. Har en försäkrad före den 1 februari 1987 erhållit sådan tandvård som avses i 9 § första stycket i dess äldre lydelse betalar försäkringskassan hela arvodet för tandvård som därefter meddelas den försäkrade för lagning, ändring eller utbyte av den tidigare utförda protetiska konstruktionen. För övrig tandvård som meddelas sådan försäkrad under tiden till och med januari 1988 betalar försäkringskassan även hela arvodet under de förutsättningar som anges i 9 § andra stycket i dess äldre lydelse. Förordning (1988:412). 6. Har begäran om förhandsprövning kommit in till försäkringskassan före den 1 februari 1987 tillämpas bestämmelserna om förhandsprövning i 14 § i dess äldre lydelse. 7. En privatpraktiserande tandläkare, som var verksam i enskild tandvård vid utgången av september 1986 och som före denna tidpunkt förvärvat specialistkompetens i oral protetik, får, när han eller hon ger tandvård inom sin specialitet, beräkna arvode med det högsta av de belopp som anges i avdelning II i bilaga 1 till taxan. Uppgift om att arvodesföreskrifterna enligt denna punkt är tillämpliga på viss vård skall finnas på en för patienterna väl synlig plats inom tandläkarens mottagning. Förordning (1996:919). 1987:1170 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. 2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före år 1988 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt. 1988:412 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. 2. I fråga om tandtekniskt material som inköpts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter i 5 §, dock längst till utgången av år 1988. 1988:1010 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988. 2. Arvodet beräknas enligt äldre föreskrifter om behandlingen påbörjats före ikraftträdandet. 1988:1376 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. 2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före år 1989 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt. 1989:587 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. 2. I fråga om 7 § skall äldre föreskrifter tillämpas för ersättning avseende behandlingsperiod som påbörjats före den 1 juli 1989. 3. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli 1989 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt. 1990:540 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. 2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli 1990 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt. 1991:814 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. 2. I fråga om 7 § skall äldre föreskrifter tillämpas för ersättning avseende behandlingsperiod som påbörjats före den 1 juli 1991. 3. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli 1991 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt. 1992:848 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. 2. I fråga om 6 § skall äldre föreskrifter tillämpas för ersättning avseende behandlingsperiod som påbörjats före den 1 juli 1992. 3. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli 1992 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt. 1993:874 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. 2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli 1993 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt. 3. Bestämmelserna om partiella implantat tillämpas på behandling som påbörjats efter den 30 juni 1993. 1994:1005 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. För behandling eller annan åtgärd som givits före ikraftträdandet gäller fortfarande äldre bestämmelser. 1994:1192 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994. 2. I fråga om behandlingar som påbörjats före den 1 september 1994 och som avslutas före utgången av december månad 1994 gäller fortfarande äldre föreskrifter. 3. I fråga om behandlingar som påbörjats före den 1 september 1994 och som avslutas efter utgången av år 1994 gäller fortfarande äldre föreskrifter för tiden fram till utgången av år 1994. De nya föreskrifterna gäller för den del av behandlingen som utförs efter utgången av år 1994. Tandvårdsersättning lämnas därvid med beaktande av det sammanlagda arvodet och kostnaden för tandtekniskt material från behandlingsperiodens början. Förordning (1994:1260). 1994:1260 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 september 1994. 1995:350 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. 2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 maj 1995 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt. 1995:849 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om behandlingar som har påbörjats före den 1 juli 1995. 1996:636 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996. 2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli 1996 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt. 1996:919 1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1996. 2. I fråga om behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet och som avslutas före utgången av år 1996 gäller fortfarande äldre föreskrifter. 3. I fråga om behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet och som avslutas efter utgången av år 1996 gäller fortfarande äldre föreskrifter för tiden fram till utgången av år 1996. De nya föreskrifterna gäller för den del av behandlingen som utförs efter utgången av år 1996. Tandvårdsersättning lämnas därvid med beaktande av det sammanlagda arvodet och kostnaden för tandtekniskt material från behandlingsperiodens början. 1997:680 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1997. 2. I fråga om behandlingar som har påbörjats före den 1 oktober 1997 betalas tandvårdsersättning enligt äldre föreskrifter i 7 §. Arvodet för behandlingstillfällen från och med den 1 oktober 1997 beräknas dock med belopp som anges i bilaga 1 i dess nya lydelse. 1997:983 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. 2. Äldre bestämmelser gäller för behandling för vilken begäran om förhandsprövning inkommit till försäkringskassan före ikraftträdandet. Bilaga A. Förteckning över taxerubriker och arvoden För åtgärder av tandläkare, tandhygienist och tandsköterska utgår arvode med högst de belopp som anges i avdelningarna I - III. Arvode för åtgärd enligt avdelning III utgår endast under förutsättning att tandsköterskan har behörighet att vidta åtgärden enligt föreskrifter som meddelas av Socialstyrelsen. För tandtekniska arbeten utgår arvode med högst de belopp som anges i avdelning IV. I arvodena har inräknats fyra procent som kompensation för ingående mervärdeskatt. Arvodet för tandtekniskt arbete får inte överstiga vad tandläkaren har att utge till tandtekniskt laboratorium. För åtgärder av specialisttandläkare utgår, när han i sin privatpraktik ger tandvård inom sin specialitet, arvode med högst de belopp som anges i avdelning V. Med specialisttandläkare avses här tandläkare som sägs i punkt 8 övergångsbestämmelserna till taxan. För behandling med käkbensförankrade broar ad modum Brånemark i helt tandlösa käkar utgår inte arvoden enligt avdelningarna I, IV och V. De arvoden som anges i avdelningarna I - V gäller varje utförd åtgärd enligt rubrik. I de fall där detta anges beräknas arvodet efter tidsåtgång, varvid ett arvode som slutar på öretal över femtio avrundas uppåt och annat öretal avrundas nedåt till helt krontal. Avdelning I. Tandläkarens åtgärder Åtgärd Högsta arvode kr 1. Undersökning, rådgivning, m.m. 101 Undersökning av akutpatient, konsultation 710/tim 102 Undersökning och utredning 163 103 Omfattande undersökning och utredning 710/tim 104 Begäran om förhandsprövning 195 105 Remiss 195 106 Röntgenundersökning, per bild 22 107 Röntgenundersökning, extraoral bild 65 108 Salivtest 130 109 Panoramaröntgen 260 2. Förebyggande åtgärder 201 Information om förebyggande åtgärder med instruktion och övning 710/tim 202 Avlägsnande av beläggningar, tandsten och överskott samt puts och polering. Behandling med kariesförebyggande preparat eller plackhämmande ämnen inkl. avtryck för profylaxskena 710/tim 3. Oralkirurgisk behandling, m. m. 301 Tanduttagning, en tand 195 302 Tanduttagning, varje ytterligare inom samma käkregion och vid samma behandlingstillfälle 73 303 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder. Övrig oralkirurgisk behandling. Kirurgisk behandling vid tandlossningssjukdom. Biopsi 710/tim 304 Efterbehandling 105 4. Pulpakirurgisk behandling 401 Primär upprensning och rotfyllning, 1 rotkanal 650 402 Primär upprensning och rotfyllning, 2 rotkanaler 911 403 Primär upprensning och rotfyllning, 3 eller flera rotkanaler 1 171 404 Fortsatt rensning med byte av medikamentöst inlägg 211 405 Pulpakirurgisk behandling av tand där särskilda behandlingssvårigheter föreligger 710/tim 406 Pulpaöverkappning 65 407 Övriga ingrepp i anslutning till pulpakirurgisk behandling 710/tim 5. Konserverande behandling 501 Amalgamfyllning, 1 yta 131 502 Amalgamfyllning, 2 ytor 216 503 Amalgamfyllning, 3 eller flera ytor på premolar 298 504 Amalgamfyllning, 3 eller flera ytor på molar 343 505 Amalgamkrona på premolar inkl. stiftförankring 406 506 Amalgamkrona på molar inkl. stiftförankring 484 507 Fyllning av silikat eller kompositmaterial eller glasjonomer på framtand eller hörntand samt 1 ytas fyllning på premolar och molar 186 508 Restaurering av tandkrona med kompositmaterial vid omfattande substansförlust på framtand eller hörntand samt flerytorsfyllningar på premolar och molar 710/tim 509 Stiftförankring, per tand 80 510 Övriga behandlingsmoment i samband med fyllningsterapi 710/tim 6. Behandling med fast protes 601 Guldinlägg, 1 yta 419 602 Guldinlägg, 2 ytor, enstaka 709 603 Guldinlägg, 3 ytor, enstaka 811 604 Varje ytterligare guldinlägg, 2 eller 3 ytor, utfört i samma kvadrant och under samma behandlingsperiod 667 605 Porslinskrona, stiftkrona, guldkrona med eller utan fasad, krona i metallkeramik. Första krona utförd i en kvadrant och under samma behandlingsperiod 1 076 606 Varje ytterligare porslinskrona, stiftkrona, guldkrona med eller utan fasad, krona i metallkeramik utförd i samma kvadrant och under samma behandlingsperiod 776 607 Särskild stiftförankring. Tillägg per tand 165 608 Gjuten pelare 601 609 Hängande broled, per led 278 610 Emaljretinerad bro, per stöd 407 611 Temporär krona 119 612 Fastsättning av lossnad fasad eller krona 165 613 Övriga arbeten eller behandlingsmoment 710/tim 615 CAD - CAM - framställt inlägg 1 901 7. Behandling med avtagbar protes 701 Partiell protes, temporär 534 702 Partiell protes 1 913 703 Hel över- eller underkäksprotes 1 348 704 Hel över- eller underkäksprotes, svårare fall 1 646 705 Helprotes 2 368 706 Helprotes, svårare fall 2 907 707 Justering av protes 163 708 Lagning av protes 133 709 Komplicerad lagning av protes 296 710 Rebasering av protes 501 711 Övriga arbeten eller behandlingsmoment 710/tim 8. Övriga behandlingar 801 Studiemodell, per käke 49 802 Patientfotografering, per bild 22 803 Bettanalys, bettslipning 710/tim 804 Bettskena för kortvarig betthöjning eller fixation 258 805 Tandskydd 393 806 Bettskena utförd på bettfysiologisk indikation 519 807 Tandreglering 710/tim 808 Psykodonti 710/tim 809 Övrig behandling 710/tim Avdelning II. Tandhygienistens åtgärder ____________________________________________________________________ Åtgärd Högsta arvode kr ____________________________________________________________________ 151 Undersökning 431/tim 152 Remissvar till extern tandläkare 431/tim 251 Information om förebyggande åtgärder med instruktion och övning 431/tim 252 Kostanamnes och kostrådgivning 431/tim 253 Depuration inkl. avlägsnande av överskott 431/tim 254 Puts och polering 431/tim 255 Behandling med kariesförebyggande preparat eller plackhämmande ämnen inkl. avtryck för profylaxskena 431/tim 351 Efterbehandling 431/tim Avdelning III. Tandsköterskans åtgärder ____________________________________________________________________ Åtgärd Högsta arvode kr ____________________________________________________________________ 181 Insamlande av undersökningsdata 258/tim 281 Information om förebyggande åtgärder med instruktion och övning 258/tim 282 Polering 258/tim 283 Behandling med kariesförebyggande preparat eller plackhämmande ämnen inkl. avtryck för profylaxskena 258/tim 284 Enklare kostanamnes och kostrådgivning 258/tim Avdelning IV. Tandtekniska arbeten ------------------------------------------------------------------- Åtgärd Högsta arvode kr ___________________________________________________________________ 6. Behandling med fast protes 651 Inlägg, 1 yta 199 652 Arbetsmodell för första kronan, pelaren eller inlägget (2 eller flera ytor) 237 653 Tillägg för varje tillkommande preparationsmodell vid ytterligare krona, pelare eller inlägg (2 eller flera ytor) som utförs på samma arbetsmodell 80 654 Porslinskrona 455 655 Krona, inlägg (2 eller flera ytor) eller broled - metallkonstruktion i annan metall än titan samt laboratorie- framställt plastinlägg (2 eller flera ytor) 419 656 Tillägg för plastfasad, per led 93 657 Tillägg för metallkeramik, per led 317 658 Tillägg för efterlödning av metallkonstruktion, per led 58 659 Tillägg för parallella retentionsstift, per stift 16 660 Gjuten pelare, rothätta, innehätta för teleskopkrona inkl. retentionsrännor i annan metall än titan 288 661 Emaljretinerad bro, per stöd 216 662 Arbetsmodell för framställning av temporär krona eller bro 102 663 Temporär krona eller bro, per led exkl. arbetsmodeller 162 665 Plastfasad vid reparation 157 666 Övriga arbeten 324/tim 670 Krona, inlägg (2 eller flera ytor) eller broled - metallkonstruktion i titan 555 671 Pelare, rothätta, innehätta för teleskopkrona inkl. retentionsrännor - i titan 367 672 Keramiska kronor och keramiska inlägg (2 eller flera ytor) 952 673 Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat där krona eller broled utförs i ädelmetall eller titan och med fasader i plast 162 674 Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat där krona eller broled utförs i annan metall än ädelmetall eller titan och med fasader i plast 324 680 Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat där krona eller broled utförs i ädelmetall eller titan och med fasader i keramik 406 681 Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat där krona eller broled utförs i annat material än ädelmetall eller titan och med fasader i keramik 488 7. Behandling med avtagbar protes 751 Partiell protes, 1-3 tänder 718 752 Protes, en käke, fler än 3 tänder 1 618 753 Helprotes 3 052 754 Tillägg för klammer 130 755 Tillägg för metallkonstruktion 962 756 Tillägg för metalltand, onlay eller infattning av plasttand i gjuten plattproteskonstruktion 216 757 Svetsat fäste för tillsättning av tänder på kobolt-kromkonstruktion 108 758 Fasad i plast på kobolt-kromkonstruktion 148 759 Tillägg för bar eller armering 119 760 Tillägg för vinylplast, inplastning av tyngder i protesbas eller för mjukblivande plast 162 761 Fastsättning av lossnade proteständer inkl. rengöring och puts 160 762 Lagning och/eller rebasering av protes inkl. rengöring och puts 350 763 Identitetsmärkning av tidigare utförd protes inkl. rengöring och puts 102 764 Övriga arbeten 324/tim 8. Övriga arbeten 851 Studiemodell för analys och/eller diagnostik, per styck 80 852 Bettskena för kortvarig betthöjning eller fixation 401 853 Bettskena på bettfysiologisk indikation 772 854 Profylaxskena 207 855 Alveolarbar 128 856 Extensionsbar eller radikulärförankring 64 857 Inpassning av retentionselement, per element 107 858 Applicering av förankringselement (exkl. knäppen och radikulärförankringar), per styck 290 859 Lingualbar, plåt eller stödbar i kobolt-krom (i samband med specialförankring) 430 860 Sammanfogning eller lödning 64 861 Färgtagning utförd av tandtekniker 86 862 Avtryckssked i metall, tillägg 161 863 Avtryckssked i övrigt material 201 864 Bitschablon 220 9. Ortodontisk behandlingsapparatur 951 Diastemaslutare eller luckhållare 313 952 Lingualbåge med lås exkl. band 320 953 Band inkl. pålödning av valfri hjälpdel 113 954 Plåt inkl. fjädrar och klamrar 648 955 Plåt inkl. fjädrar och klamrar samt bitvall och/eller skruv 774 956 Aktivator 555 957 Aktivator med skruv eller coffinfjäder och fjädrar 726 958 Tillägg för facialslinga 162 959 Övriga arbeten 324/tim Avdelning V. Specialisttandläkarens åtgärder ___________________________________________________________________ Åtgärd Högsta arvode kr ___________________________________________________________________ Specialist inom ämnesområdet tandlossningssjukdomar 221 Undersökning av remitterad patient, utredning, konsultation 924/tim 222 Avlägsnande av beläggningar, tandsten och överskott samt polering (inkl. behandling med kariesförebyggande preparat) 924/tim 223 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operation, enklare fall 482 224 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operation, normalt fall 956 225 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operation, svårt fall 1 567 226 Oralkirurgisk behandling i samband med implantat 924/tim 227 Övrig kirurgisk behandling vid tandlossnings- sjukdom 924/tim 228 Efterbehandling 924/tim Specialist inom ämnesområdet oral kirurgi 321 Undersökning av remitterad patient, utredning, konsultation 924/tim 322 Tanduttagning, en tand 287 323 Tanduttagning, varje ytterligare tand vid samma behandlingstillfälle 80 324 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, enklare fall 956 325 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, normalt fall 1 436 326 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, svårt fall 1 860 327 Rotspetsoperation, enklare fall 956 328 Rotspetsoperation, normalt fall 1 436 329 Rotspetsoperation, svårt fall 1 860 330 Övrig tand- och käkkirurgisk behandling. Kirurgisk behandling vid tandlossningssjukdom 924/tim 331 Efterbehandling 924/tim Specialist inom ämnesområdet rotbehandling 421 Undersökning av remitterad patient, utredning, konsultation 924/tim 422 Primär upprensning, rotfyllning av tand med 1 rotkanal 924/tim 423 Primär upprensning, rotfyllning av tand med 2 rotkanaler 924/tim 424 Primär upprensning, rotfyllning av tand med 3 eller flera rotkanaler 924/tim 425 Fortsatt rensning med byte av medikamentöst inlägg 924/tim 426 Övriga ingrepp i anslutning till pulpakirurgisk behandling 924/tim Specialist inom ämnesområdet tandreglering 821 Konsultation utan efterföljande behandling 253 822 Konsultation med utredning men utan efterföljande behandling (exkl. röntgenundersökning men inkl. studiemodeller) 841 Apparaturbehandling Beräknad behandlingstid 823 Avtagbar apparat 1/2 år 4 363 824 1 år 5 665 825 2 år 6 755 826 3 år 8 307 827 4 år 10 117 828 Fast apparat i en käke 1/2 år 4 995 829 1 år 8 396 830 1 1/2 år 9 950 831 2 år 11 545 832 Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 1 1/2 år 12 008 833 2 år 13 602 834 3 år 17 171 835 Fast apparatur i bägge käkarna (multibandsteknik) 2 år 17 171 836 Tandregleringsbehandling som inte kan debiteras enligt rubrikerna 823-835 924/tim Särskilda arvodesbestämmelser a) Ersättning för uteblivet besök Om intäktsbortfall uppkommer med anledning av att en patient uteblivit från ett avtalat tandläkarbesök, får avgift tas ut av patienten med högst 613 kronor per timme eller, om besöket avsett behandling av tandhygienist, högst 374 kronor per timme. Om besöket avsett behandling av tandsköterska, får avgift tas ut av patienten med högst 204 kronor per timme. Tandvårdsersättning lämnas inte i dessa fall. b) Intyg angående tand- och muntillstånd Om en tandläkare utfärdar ett skriftligt intyg till en myndighet, en utbildningsinstitution eller liknande i fråga om en patients tand- och muntillstånd får arvode tas ut med högst 255 kronor. Tandvårdsersättning lämnas inte i dessa fall. c) Tillägg för akuttandvård under obekväm tid Vid akuttandvård som tandläkare meddelar på obekväm tid utan samband med sin ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50 procent. Med obekväm tid förstås lör-, sön- eller helgdag samt tid före klockan 8.00 och efter klockan 19.00 på vardag utom lördag. Med helgdag jämställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. d) Laboratorieundersökning För laboratorieundersökning utgår arvode med högst det belopp som utgår för motsvarande undersökning vid statligt laboratorium eller vid laboratorium som drivs av offentlig sjukvårdshuvudman. Närmare föreskrifter meddelas av Riksförsäkringsverket efter samråd med Socialstyrelsen. Förordning (1996:636). Bilaga 1 Avdelning I. Allmäntandvårdens åtgärder Åtgärd Högsta arvode kr 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning 011 Undersökning av revisionspatient 352 012 Undersökning av förstagångspatient 494 013 Röntgenundersökning, intraoral, per bild 22 014 Panoramaröntgen 264 015 Röntgenundersökning, komplett för munhålan 408 016 Röntgenundersökning, extraoral, per bild 66 017 Profylaxskena, tomografiskena, mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 408 018 Lustgasbehandling, per behandlingstillfälle 352 2. Förebyggande åtgärder 021 Ytterligare profylaxbehandling för patient med omfattande behandlingsbehov 263 022 Förebyggande åtgärder och avlägsnande av beläggning, tandsten och överskott samt puts och polering. Behandling av patient med omfattande behandlingsbehov 352 023 Undersökning och diagnostik utförd inom tandhygienistens kompetensområde, inklusive förebyggande behandling 352 024 Ytterligare profylaxbehandling av mindre omfattning 175 3. Oralkirurgisk behandling 031 Tanduttagning, en tand 275 032 Tanduttagning, varje ytterligare inom samma kvadrant och vid samma behandlingstillfälle 77 033 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle 991 034 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, rotspetsoperation, per operationstillfälle 991 035 Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand, per operationstillfälle 358 4. Pulpakirurgisk behandling 041 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 1 057 042 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 1 244 043 Upprensning och rotfyllning, tre eller fler rotkanaler 1 839 5. Konserverande behandling 051 Enytsfyllning med amalgam. En- eller fleryts- fyllning med glasjonomer. Tillsättning av lossnad protestand. Fastsättning av lossnad krona 187 052 Flerytsfyllning med amalgam 298 053 Amalgamkrona 468 054 En- eller flerytsfyllning med komposit på fram- eller hörntänder, enytsfyllning med komposit på premolar och molar 303 055 Flerytsfyllning med komposit på premolar 433 056 Flerytsfyllning med komposit på molar 604 6. Behandling med fast protes Kostnad för gjutmetall tillkommer. 061 Guldinlägg, laboratorieframställt kompositinlägg och maskinframställt porslinsinlägg (CAD-CAM), flera ytor. Radikulärförankring vid overdenture 1 828 062 Laboratorieframställt inlägg, flera ytor, eller krona 2 383 063 Gjuten pelare 1 145 064 Klinikframställd pelare 364 065 Hängande broled, per led 1 013 066 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 770 7. Behandling med avtagbar protes Kostnad för prefabricerade tänder läggs till arvodet vid beräkning av försäkringsersättning. Kostnad för ädelmetall tillkommer. 071 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, en till tre tänder 1 542 072 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 2 637 073 Partiell protes med gjutet skelett, klammer- förankrad 4 839 074 Komplicerad partiell protes och alveolarbarkonstruktion eller protes med stöd av urtagskrona eller attachments 5 451 075 Hel över- eller underkäksprotes, per käke 3 414 076 Rebasering och/eller komplicerad lagning av protes 963 077 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation 1 663 8. Övriga behandlingar Kostnad för prefabricerade tänder läggs till arvodet vid beräkning av försäkrings- ersättning jämte i förekommande fall kostnad för tandtekniskt arbete. Kostnad för gjutmetall tillkommer. 081 Övriga behandlingar som enligt vad Riksförsäkringsverket föreskriver inte får inledas innan försäkringskassan lämnat besked i förhandsprövningsärendet 723/tim 082 Övriga behandlingar som enligt vad Riks- försäkringsverket föreskriver får inledas innan försäkringskassan lämnat besked i förhandsprövningsärendet 723/tim 9. Akutbehandling 091 Undersökning och behandling av akutpatient 352 Avdelning II. Specialisttandvårdens åtgärder Inom ämnesområdena tandlossningssjukdomar, oral kirurgi, rotbehandling, oral protetik och tandreglering, där vissa specialisttandläkare har rätt att ta ut förhöjt arvode då de meddelar tandvård inom sin specialitet, anges för varje åtgärd två skilda belopp. Arvodet i den vänstra kolumnen debiteras då en specialisttandläkare inte är berättigad till förhöjt arvode, eller då folktandvårdens specialister utför åtgärden. Detta arvodesbelopp överensstämmer med nivån för taxan för allmäntandvård. Arvodet i den högra kolumnen debiteras då en specialisttandläkare med rätt till arvodeshöjning utför åtgärden. För specialister verksamma inom ämnesområdena odontologisk radiologi och bettfysiologi, där någon rätt till arvodeshöjning inte finns, anges för varje åtgärd ett arvode. Arvodesnivån överensstämmer med taxan för allmäntandvård. Åtgärd Högsta arvode kr Specialist inom ämnesområdet odonto- logisk radiologi 193 Röntgenundersökning, intraoral, per bild 22 194 Panoramaröntgen 264 195 Röntgenundersökning, komplett för munhålan 408 196 Röntgenundersökning, extraoral, per bild 66 199 Övriga röntgenundersökningar 723/tim Specialist inom ämnesområdet tandlossnings- sjukdomar 291 Ytterligare profylaxbehandling för patient med omfattande behandlingsbehov 263 292 Förebyggande åtgärder och avlägsnande av be- läggning, tandsten och överskott samt puts och polering. Behandling av patient med omfattande behandlingsbehov 352 293 Kirurgisk behandling av tandlossningssjuk- dom, per operationstillfälle 991 1 289 294 Ytterligare profylaxbehandling av mindre om- fattning 175 295 Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand, per operationstillfälle 358 465 296 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 8 758 10 294 298 Operation avseende käkbensförankrade implantat, högst tre fixturer 6 147 7 068 299 Undersökning och utredning av remitterad patient. Övriga behandlingar av tandloss- ningssjukdomar, komplicerade utredningar 723/tim 942/tim Specialist inom ämnesområdet oral kirurgi 391 Tanduttagning, en tand 275 358 392 Tanduttagning, varje ytterligare inom samma kvadrant och vid samma behandlingstillfälle 77 100 393 Kirurgisk behandling av tandlossnings- sjukdom, per operationstillfälle 991 1 289 394 Operativt avlägsnande av en eller flera tän- der, rotspetsoperation, per operations- tillfälle 991 1 289 395 Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare paro- dontalkirurgi vid enstaka tand, per operationstillfälle 358 465 396 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 8 758 10 294 398 Operation avseende käkbensförankrade implantat, högst tre fixturer 6 147 7 068 399 Undersökning och utredning av remitte- rad patient. Övriga oralkirurgiska behand- lingar, komplicerade utredningar 723/tim 942/tim Specialist inom ämnesområdet rotbehandling 491 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 1 057 1 374 492 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 1 244 1 617 493 Upprensning och rotfyllning, tre eller fler rotkanaler 1 839 2 391 494 Rotspetsoperation 991 1 289 499 Undersökning och utredning av remitterad patient. Övriga pulpakirurgiska behand- lingar, komplicerade utredningar 723/tim 942/tim Specialist inom ämnesområdet bettfysiologi I förekommande fall läggs kostnad för tand- tekniskt arbete till arvodet vid beräkning av försäkringsersättning i fråga om åtgärd 599. 596 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysio- logisk indikation 1 663 599 Undersökning och utredning av remitterad patient. Övriga bettfysiologiska behand- lingar, komplicerade utredningar 723/tim Specialist inom ämnesområdet oral protetik Behandling med fast protes Kostnad för gjutmetall tillkommer. 691 Guldinlägg, laboratorieframställt komposit- inlägg och maskinframställt porslinsinlägg (CAD-CAM), flera ytor. Radikulärförankring vid overdenture 1 828 2 230 692 Laboratorieframställt inlägg, flera ytor, eller krona 2 383 2 774 693 Gjuten pelare 1 145 1 352 694 Klinikframställd pelare 364 473 695 Hängande broled, per led 1 013 1 110 696 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 770 903 Behandling med avtagbar protes Kostnad för prefabricerade tänder läggs till arvodet vid beräkning av försäkringsersättning. Kostnad för ädelmetall tillkommer. 791 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, en till tre tänder 1 542 1 705 792 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 2 637 2 782 793 Partiell protes med gjutet skelett, klam- merförankrad 4 839 5 536 794 Komplicerad partiell protes och alveolar- barkonstruktion eller protes med stöd av urtagskrona eller attachments 5 451 6 151 795 Hel över- eller underkäksprotes, per käke 3 414 3 909 796 Rebasering och/eller komplicerad lagning av protes 963 1 108 797 Bettskena i hård akrylat, utförd på bett- fysiologisk indikation 1 663 1 773 Protetikbehandling i samband med implantat Kostnad för gjutmetall tillkommer. 991 Bro, underkäke 20 911 23 608 992 Bro, överkäke 22 408 25 500 993 Tillägg per fixtur vid delimplan- tat, där krona eller broled utförs i ädelmetall eller titan 474 474 994 Overdenture vid implantat 9 750 11 131 999 Undersökning och utredning av remitterad patient. Övriga oralprotetiska behand- lingar, komplicerade utredningar 723/tim 942/tim Specialist inom ämnesområdet tandreglering Apparatur- Beräknad be- behandling handlingstid 881 Avtagbar apparatur 1/2 år 4 319 5 428 882 Avtagbar apparatur 1 år 6 170 7 641 883 Avtagbar apparatur 2 år 7 031 8 753 884 Fast apparat i en käke 1/2 år 4 806 6 078 885 Fast apparat i en käke 1 år 7 405 9 546 886 Fast apparat i en käke 1 1/2 år 8 587 11 121 887 Fast apparat i en käke 2 år 9 810 12 751 891 Apparaturbehandling om- fattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 1 1/2 år 11 320 14 380 892 Apparaturbehandling om- fattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 2 år 12 535 15 999 893 Apparaturbehandling om- fattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 3 år 15 264 19 638 894 Fast apparatur i bägge käkarna 2 år 14 933 19 308 899 Konsultation utan efter- följande behandling. Övriga tandreglerings- behandlingar 723/tim 942/tim Särskilda arvodesbestämmelser 1. Tillägg för akuttandvård utanför ordinarie mottagningstid Vid undersökning och behandling av akutpatient (åtgärd 091) som en tandläkare utför utanför sin ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50 procent. 2. Laboratorieundersökning För laboratorieundersökning utgår arvode med högst det belopp som utgår för motsvarande undersökning vid laboratorium som drivs av offentlig sjukvårdshuvudman. Närmare föreskrifter meddelas av Riksförsäkringsverket efter samråd med Socialstyrelsen. Förordning (1997:680). Bilaga 2 Förteckning över oralkirurgiska behandlingar m.m. 1. Undersökning som föregår oralkirurgisk behandling eller som utförs i samband med utredning av smärttillstånd eller av sjukliga förändringar i munhålan eller dess omgivning. Häri inkluderas röntgenundersökning, bettmodell, histopatologisk och annan kompletterande undersökning som erfordras för fullständig bedömning av fallet. 2. Oralkirurgisk behandling 21 Operativt avlägsnande av tand eller tandanlag 22 Rotspetsoperation 23 Cystaoperation 24 Plastikoperation 25 Kirurgisk behandling av käkanomali 26 Käkskadebehandling 27 Transplantation 28 Excision 29 Härmed jämförliga behandlingar Förordning (1996:919) Bilaga C. Förteckning över taxerubriker och arvoden för vissa käkbensförankrade broar4 För tandläkarens åtgärder avseende käkbensförankrade broar ad modum Brånemark i helt tandlösa käkar samt för tandtekniska arbeten på sådana broar utgår arvode med högst de belopp som anges nedan. ___________________________________________________________________ Åtgärd Högsta arvode kr ___________________________________________________________________ 1. Behandling av eller under ledning av specialist inom ämnesområdet oral protetik 112 Undersökning och utredning 1 302 620 Bro, underkäke 10 401 621 Bro, överkäke 11 871 2. Privatpraktiserande tandläkare som var verksam i enskild tandvård vid utgången av september 1986 och som före denna tidpunkt förvärvat specialistkompetens i oral protetik 113 Undersökning och utredning 1 694 630 Bro, underkäke 13 049 631 Bro, överkäke 14 905 3. Specialist inom ämnesområdet tandlossningssjukdomar eller oral kirurgi 316 Operation, högst 3 fixturer 6 031 317 Operation, fler än 3 fixturer 8 595 4. Specialist med rätt att beräkna arvode enligt avdelning V i bilaga A 336 Operation, högst 3 fixturer 6 936 337 Operation, fler än 3 fixturer 10 103 5. Tandtekniska arbeten 676 Bro, högst 3 fixturer - i ädelmetall 9 132 677 Bro, fler än 3 fixturer - i ädelmetall 10 129 678 Bro, högst 3 fixturer - i annat material än ädelmetall 9 523 679 Bro, fler än 3 fixturer - i annat material än ädelmetall 10 911 För tandläkarens åtgärder avseende käkbensförankrade broar ad modum Brånemark i delvis tandlösa käkar, för de fall Riksförsäkringsverket föreskriver, utgår arvode med högst de belopp som anges nedan. För protetiskt och tandtekniskt arbete i samband med sådana broar utgår arvode enligt Bilaga A Avdelning I och IV i tandvårdstaxan. ----------------------------------------------------------------------- Åtgärd Högsta arvode kr ----------------------------------------------------------------------- 6. Behandling av eller under ledning av specialist inom ämnesområdet oral protetik 115 Undersökning och utredning 1 302 7. Privatpraktiserande tandläkare som var verksam i enskild tandvård vid utgången av september 1986 och som före denna tidpunkt förvärvat specialistkompetens i oral protetik 116 Undersökning och utredning 1 694 8. Specialist inom ämnesområdet tand- lossningssjukdomar eller oral kirurgi 318 Operation, högst 3 fixturer 6 031 319 Operation, fler än 3 fixturer 8 595 9. Specialist med rätt att beräkna arvode enligt avdelning V i bilaga A 338 Operation, högst 3 fixturer 6 936 339 Operation, fler än 3 fixturer 10 103 Förordning (1996:636).