Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:630 · Visa register
Förordning (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1973-06-05
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:314
Upphävd: 1990-07-01
1 § Ärenden som rör tillämpningen av bestämmelser om handräckning i skatte- och avgiftsärenden i avtal mellan Sverige och främmande stat prövas av riksskatteverket, om avtalet medger detta och annat inte följer av andra eller tredje stycket. En överenskommelse med annan stat som behövs för att genomföra bestämmelser i avtal eller som avser tolkning eller tillämpning av avtalet ingås av regeringen. Riksskatteverket får dock ingå överenskommelse om sådant samarbete med andra länders skattemyndigheter som gäller endast det inbördes förhållandet mellan de myndigheter som berörs av överenskommelsen. Anser riksskatteverket att en framställning om handräckning bör avböjas på den grund att den strider mot svenskt allmänt intresse eller att ett ärende annars är av särskild betydelse eller beskaffenhet, skall riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (1984:844). 2 § Om annat ej föreskrives i avtal eller tillämpningsföreskrifter till dessa, skall beträffande indrivning i skatteärende som avses i 1 § i tillämpliga delar gälla vad som i lag eller annan författning föreskrives om indrivning, däri även inbegripet uttagande genom införsel, av svensk skatt eller avgift av motsvarande slag. 3 § Riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1984:844).