Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:213 · Visa register
Lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1973-04-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1215
1 § Livränta, som genom dom eller avtal fastställts att utgå till fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, ska ändras i anslutning till prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1215). 2 § Ändring sker den 1 januari varje år som prisbasbeloppet för året över- eller underskrider prisbasbeloppet för närmast föregående år. Ändring avser alla livräntor som fastställts före den dag då ändringen skall ske samt livräntor som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag. Lag (2003:829). 3 § Ändring sker med det procenttal som prisbasbeloppet har ändrats med. Brutet procenttal avrundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med vilket ändring skall ske fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2003:829). 4 § Har upphävts genom lag (2003:829). Övergångsbestämmelser 2003:829 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 2. För livräntor som har fastställts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser utom vad gäller den dag när indextillägg skall utgå.