Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:1151 · Visa register
Lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1973-12-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:835
Allmänna bestämmelser 1 § Anläggningslagen (1973:1149), lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och denna lag träder i kraft den 1 juli 1974. 2 § Genom anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter upphäves, med den begränsning som följer av denna lag, lagen (1921:299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter, lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar, lagen (1966:701) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar. 3 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i anläggningslagen (1973:1149), lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter eller denna lag skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas. 4 § Vad som i anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter föreskrives om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan lott eller sådant område som kan komma att utgöra fastighet för sig genom legalisering. 5 § Den som innehar fastighet under ständig besittningsrätt eller med fideikommissrätt skall vid tillämpning av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter anses som fastighetens ägare. 6 § Vad som enligt anläggningslagen (1973:1149) gäller för det fall att fastighet svarar för fordran skall tillämpas även när fastighet besväras av rätt till avkomst eller annan förmån. Lag (1987:129). Övergångsbestämmelser angående anläggningslagen (1973:1149) 7 § har upphävts genom lag (1997:619). 8 § Har vid förrättning enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar förmånsrätt fastställts med stöd av 7 § andra stycket lagen, äger 39--42 §§ samma lag samt lagen (1966:701) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar tillämpning så länge något förmånsrättsbelopp kvarstår. 9 § har upphävts genom lag (1997:619). 10 § Bestämmelserna i 35 och 37-40 §§ anläggningslagen (1973:1149) om omprövning av förrättning enligt nämnda lag äger motsvarande tillämpning i fråga om annan förrättning enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar än som avses i 8 §. Lag (1997:619). 11 § Beslutas vid omprövning enligt 10 § ändring beträffande anläggning som är gemensam för flera fastigheter, anses anläggningen vara inrättad enligt anläggningslagen (1973:1149). Förvaltas anläggningen av sådan samfällighet som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, skall samtidigt förordnas att samfälligheten skall upplösas. 12 § Bestämmelserna i 41-43 §§ anläggningslagen (1973:1149) äger motsvarande tillämpning när fastighetsbildningsåtgärd eller annan åtgärd som där avses rör fastighet som är ansluten till gemensam anläggning vilken tillkommit vid förrättning enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar. Med fastighets skyldighet gentemot delägare i samfällighet jämställes därvid ansvar för samfällighets gäld som åvilar fastigheten samt förmånsrätt som fastställts i fastigheten med stöd av 7 § andra stycket lagen om vissa gemensamhetsanläggningar. Upplåtes tomträtt i fastighet som avses i första stycket, gäller 44 § anläggningslagen. Lag (1997:619). 13 § har upphävts genom lag (1997:619). 14 § har upphävts genom lag (1997:619). 15 § har upphävts genom lag (1997:619). 16 § Har domstol enligt lagen (1921:299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter meddelat beslut med avseende på samfällighets förvaltning, skall nämnda lag fortfarande gälla i det hänseende beslutet avser. Utan hinder av vad nu sagts skall, om delägare begär det, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter bildas samfällighetsförening, som har att övertaga förvaltningen. Finns syssloman eller god man enligt förstnämnda lag, göres begäran om sammanträde för bildande av förening hos honom och har han att utan förordnande hålla sammanträdet. 17 § Bestämmelserna i 1 § andra stycket, 5 §, 7 § första stycket tredje punkten och tredje stycket 8, 22--34 och 43 §§ samt 44 § andra stycket lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar skall fortfarande tillämpas i fråga om sådan samfällighet enligt nämnda lag som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. 18 § I fråga om sådan samfällighet enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar som icke kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter äger vad som i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter föreskrives om samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149) motsvarande tillämpning. I fråga om sådana företag enligt 3, 7 eller 8 kap. vattenlagen (1918:523) som inte kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt motsvarande företag enligt äldre bestämmelser gäller vad som i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter föreskrivs om samfälligheter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Lag (1998:835). 19 § På samfällighetsstämma i samfällighet som avses i 17 § kan beslutas att samfälligheten skall ombildas till samfällighetsförening. Beslutas sådan ombildning, skall stämman vid tillämpningen av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter anses som sammanträde enligt 20 § i lagen. Första stycket gäller icke samfällighet som åtnjuter förmånsrätt enligt lagen (1966:701) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar. Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om sådana företag enligt 3, 7 eller 8 kap. vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre lagstiftning som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Lag (1997:619). 20 § När en samfällighetsförening som bildats enligt 19 § har registrerats, skall den anses ha övertagit samfällighetens samtliga tillgångar och förpliktelser. De anläggningar som förvaltas av samfälligheten skall vid tillämpningen av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter jämställas med gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973:1149) eller, såvitt avser företag enligt vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre bestämmelser, med gemensamma anläggningar i samfälligheter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Lag (1998:835). 21 § I samband med beslut, som avses i 11 § andra stycket lagen (1998:813) om införande av lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och som rör en samfällighet som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, skall förordnas att samfälligheten skall upplösas och att en samfällighetsförening skall bildas för att förvalta den nya samfälligheten. När en samfällighetsförening som har bildats enligt första stycket har registrerats, skall bestämmelserna i 20 § tillämpas. Lag (1998:835). 1995:1407 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.