Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:1148 · Visa register
Ledningsrättskungörelse (1973:1148)
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1973-12-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:209
1 § Har upphävts genom förordning (2014:209). Protokoll, dagbok och aktbildning m.m. 2 § Bestämmelserna i 6-18 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om ärende som avses i ledningsrättslagen (1973:1144). 3 § Har upphävts genom förordning (2014:209). Underrättelse till inskrivningsmyndigheten 4 § Har ett inskrivet servitut eller en inskriven nyttjanderätt förändrats till ledningsrätt, skall lantmäterimyndigheten när uppgift om ledningsbeslutet införts i fastighetsregistrets allmänna del underrätta inskrivningsmyndigheten om detta enligt 75 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister. Detsamma gäller, om ledningsförrättning innebär att nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som inskrivits upphör att gälla i viss fastighet eller inskriven tomträtt. Underrättelse till inskrivningsmyndigheten enligt förordningen om fastighetsregister skall även lämnas, om fastighet i dess helhet har inlösts enligt ledningsrättslagen (1973:1144) eller om vid inlösen har förordnats att särskild rätt som har inskrivits skall lämnas orubbad enligt 12 § fjärde stycket samma lag. Förordning (2000:316). Expediering av förrättningsakt m.m. 5 § Bestämmelserna i 24-26 och 29 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144). Åtgärder för verkställighet m.m. 6 § Sedan en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har avslutats ska lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna om de åtgärder som behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt verka för att ledningsbeslut inte förfaller. Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett ledningsbeslut kan ha förfallit, ska myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett ledningsbeslut har förfallit får inte föras in i fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över åtgärden. Förordning (2014:209). Slutbestämmelse 7 § Lantmäteriet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av ledningsrättslagen (1973:1144) samt denna kungörelse. Förordning (2008:681). Övergångsbestämmelser 1995:1428 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. 2. Den äldre lydelsen av 3, 4 och 6 §§ gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet. 2009:576 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. 2. I fråga om en begäran om undantag enligt 8 § tredje stycket ledningsrättslagen (1973:1144) som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse. 2014:209 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande som avses i 15 § första stycket ledningsrättslagen (1973:1144) har meddelats dessförinnan.