Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:863 · Visa register
Kungörelse (1973:863) om kristidsnämnder
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1973-11-16
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:128
Upphävd: 1995-07-01
1 § Kristidsnämnd skall fullgöra de uppgifter, som åligger nämnden enligt författning eller som föreskrives av Kungl. Maj:t, central myndighet eller länsstyrelsen. Nämnden skall även vidtaga åtgärder i övrigt som är ägnade att lindra verkningarna av en kristid. 2 § När 2 § lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning äger tillämpning, åligger det kristidsnämnd särskilt 1. att lämna sådant biträde åt det ekonomiska försvarets myndigheter, som kan behövas för att trygga ortens försörjning med livsmedel och andra viktiga förnödenheter, 2. att övervaka föreskriven inventering av förråd av varor och förnödenheter samt att lämna allmänheten behövligt biträde vid inventeringen, 3. att se till, att förnödenheter, som skall avlämnas till det allmänna, noggrant vårdas och i föreskriven myckenhet kommer det allmänna tillgodo, 4. att medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel, 5. att dela ut ransoneringskort och andra av myndigheter utfärdade inköpstillstånd till de personer, som är berättigade att erhålla dem, samt övervaka att föreskrifter i konsumtionsreglerande syfte noggrant efterleves, 6. att i erforderlig utsträckning sprida upplysning om de krav kristiden ställer och om medel att undvika eller lindra rådande svårigheter. 3 § Vederbörande centrala myndigheter meddelar, efter erforderligt samråd sinsemellan och med riksnämnden för kommunal beredskap, var och en för sitt verksamhetsområde de ytterligare föreskrifter som erfordras för tillämpningen av lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning.