Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:698 · Visa register
Kungörelse (1972:698) om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1972-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:1400
Övrigt: Bil. ändr. genom SFS 1991:1400. Nytt tilläggsprotokoll enligt SFS1989:1068. Protokollet finns inte med här.
Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna följande. Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen har den 22 juli 1972 träffat ett avtal, vars lydelse i svensk text framgår av bilaga till denna kungörelse. Avtalet träder i kraft den 1 januari 1973. Regeringen ger till känna att protokoll 3 i bilagan till kungörelsen (1972:698) om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen enligt beslut av blandade kommittén Sverige-EEC har den ändrade lydelse som framgår av bilaga 1 till frihandelsförordningen (1987:1185). Förordning (1991:1400). Bilaga Protokoll 3 rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för administrativt samarbete Avdelning I Definition av begreppet "ursprungsvaror" Artikel 1 Vid tillämpning av avtalet skall, med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 2 och 3 i detta protokoll, 1. varor anses ha ursprung i gemenskapen, såvida a) de helt framställts inom gemenskapen, b) de framställts inom gemenskapen och vid framställningen som material använts andra varor än de som avses under a), under förutsättning att varorna varit föremål för bearbetning eller behandling som är tillräcklig enligt artikel 5. Denna förutsättning skall dock icke gälla för varor, som enligt detta protokoll har ursprung i Sverige; 2. varor anses ha ursprung i Sverige, såvida a) de helt framställts i Sverige, b) de framställts i Sverige och vid framställningen som material använts andra varor än de som avses under a), under förutsättning att varorna varit föremål för bearbetning eller behandling som är tillräcklig enligt artikel 5. Denna förutsättning skall dock icke gälla för varor som enligt detta protokoll har ursprung i gemenskapen. De i lista C upptagna varorna skall tills vidare icke beröras av bestämmelserna i detta protokoll. Formerna för administrativt samarbete och artikel 23 skall dock även tillämpas för dessa produkter. Artikel 2 1. I den mån varuutbytet mellan å ena sidan gemenskapen eller Sverige och å andra sidan Österrike, Finland, Island, Norge, Portugal och Schweiz samt mellan några av dessa sex länder inbördes regleras av avtal som innehåller samma regler som detta protokoll, skall likaledes A. varor som avses i artikel 1 punkt 1 anses ha ursprung i gemenskapen om de, efter att ha exporterats från gemenskapen, icke har undergått bearbetning eller behandling i något av de nämnda sex länderna eller där har undergått bearbetning eller behandling som icke är tillräcklig för att de skall anses ha ursprung i något av dessa länder enligt de bestämmelser i ovannämnda avtal som motsvarar bestämmelserna i artikel 1 punkterna 1 b) och 2 b) i detta protokoll, förutsatt att a) endast varor som har ursprung i något av dessa sex länder eller i gemenskapen eller i Sverige har använts vid bearbetningen eller behandlingen, b) om en procentregel enligt de i artikel 5 nämnda listorna A och B begränsar den del av varornas värde som på vissa villkor får utgöras av icke-ursprungsvaror, mervärdet i varje land erhållits under hänsynstagande till de procentregler och de andra regler som ingår i listorna utan möjlighet till sammanläggning från ett land till ett annat. B. varor som avses i artikel 1 punkt 2 anses ha ursprung i Sverige om de, efter att ha exporterats från Sverige, icke har undergått bearbetning eller behandling i något av de nämnda sex länderna eller där har undergått bearbetning eller behandling som icke är tillräcklig för att de skall anses ha ursprung i något av dessa länder enligt de bestämmelser i ovannämnda avtal som motsvarar bestämmelserna i artikel 1 punkterna 1 b) och 2 b) i detta protokoll, förutsatt att a) endast varor med ursprung i något av dessa sex länder eller i gemenskapen eller i Sverige har använts vid bearbetningen eller behandlingen, b) om en procentregel enligt de i artikel 5 nämnda listorna A och B begränsar den del av varornas värde som på vissa villkor får utgöras av icke-ursprungsvaror, mervärdet i varje land erhållits under hänsynstagande till de procentregler och andra regler som ingår i listorna utan möjlighet till sammanläggning från ett land till ett annat. 2. Vid tillämpning av punkt 1 A a) och B a) skall det förhållandet, att andra varor än de som avses i denna punkt använts som material till ett värde vilket sammanlagt icke överstiger 5 % av värdet av de framställda varor som importeras antingen till Sverige eller till gemenskapen, icke beaktas vid bestämmandet av sistnämnda varors ursprung, förutsatt att de varor som sålunda använts som material ej skulle ha påverkat ursprunget hos de varor som tidigare exporterats antingen från gemenskapen eller från Sverige, om de där använts som material i dessa varor. 3. I de fall som avses i punkterna 1 A b) och B b) samt 2 får icke- ursprungsvara icke användas som material enbart på grund av sådan bearbetning eller behandling som anges i artikel 5 punkt 3. Artikel 3 Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 och under förutsättning att alla i nämnda artikel angivna villkor är uppfyllda, skall de framställda varorna anses behålla sitt ursprung i gemenskapen eller i Sverige endast om värdet av de använda varor som har ursprung i gemenskapen eller i Sverige utgör den största delen av de framställda varornas värde. Om så icke är fallet, skall sistnämnda varor anses ha ursprung i det land där det erhållna mervärdet utgör den största delen av deras värde. Artikel 4 Som "helt framställda" antingen i gemenskapen eller i Sverige enligt artikel 1 punkterna 1 a) och 2 a) skall anses a) mineraliska produkter som utvunnits ur deras jord eller havsbotten; b) vegetabiliska produkter som skördats där; c) levande djur, som fötts och uppfötts där; d) produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där; e) produkter från jakt och fiske som utövats där; f) produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet av deras fartyg; g) produkter som framställts ombord på deras "flytande fabriker" uteslutande av varor som avses under f); h) brukade artiklar, som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror; i) avfall som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där; j) varor som framställts där uteslutande av produkter som avses under a)--i). Artikel 5 1. Vid tillämpning av artikel 1 punkterna 1 b) och 2 b) skall som tillräcklig bearbetning eller behandling anses a) bearbetning eller behandling som medför att de framställda varorna blir hänförliga till annat tulltaxenummer än var och en av de varor som använts som material, dock att enligt lista A särskilda bestämmelser gäller för där angivna varor; b) bearbetning eller behandling som anges i lista B. Med avdelningar, kapitel och tulltaxenummer avses de som ingår i CCC- nomenklaturen för klassificering av varor i tulltarifferna. 2. Om för en viss framställd vara en procentregel i lista A och lista B begränsar värdet av de varor som får användas som material vid framställningen, får det sammanlagda värdet av dessa varor, oavsett om de, inom de gränser och på de villkor som anges i var och en av de två listorna, har ändrat tulltaxenummer genom bearbetningen, behandlingen eller monteringen, i förhållande till den framställda varans värde icke överstiga den procentsats som anges i de båda listorna, om procentsatsen är densamma, eller, om listorna anger olika procentsatser, den högre av de två. 3. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 1 punkterna 1 b) och 2 b) skall följande bearbetning eller behandling alltid anses otillräcklig för att ge ursprungskaraktär, oavsett om den medför ändring av tulltaxenummer: a) behandling med syfte att säkerställa att varorna bevaras i gott skick under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning, inläggning i saltvatten, i svavelsyrlighetsvatten eller i andra konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder); b) enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, klassificering, sortering (inklusive sammanföring av artiklar till satser), tvättning, målning eller delning; c) i) ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin; ii) förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor m. m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder; d) anbringande av märken, etiketter eller liknande särskiljande beteckningar på varor eller förpackningar därtill; e) enkel blandning av varor, även av skilda slag, såvida en eller flera i blandningen ingående beståndsdelar icke uppfyller villkoren enligt detta protokoll för att kunna anses ha ursprung antingen i gemenskapen eller i Sverige; f) enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel; g) en kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a)--f); h) slakt av djur. Artikel 6 1. När de i artikel 5 nämnda listorna A och B anger att varor som framställts i gemenskapen eller i Sverige skall anses ha ursprung där endast om värdet av varor som använts som material ej överstiger en viss del av värdet av de framställda varorna, skall följande värden beaktas vid bestämningen av denna del, nämligen: -- dels beträffande varor vilka visas vara importerade: tullvärdet vid importtillfället; beträffande varor av obestämt ursprung: det tidigaste fastställbara pris som betalats för varorna inom den avtalsslutande parts område där framställningen äger rum; -- dels de framställda varornas pris vid försäljning fritt fabrik med avdrag av interna skatter som återbetalats eller skall återbetalas vid export. Bestämmelserna i denna artikel skall även gälla vid tillämpning av artiklarna 2 och 3. 2. Vid tillämpning av artiklarna 2 och 3 skall med mervärde förstås skillnanden mellan, å ena sidan, de framställda varornas pris vid försäljning fritt fabrik med avdrag av interna skatter som återbetalats eller skall återbetalas vid export från det berörda landet eller gemenskapen och, å andra sidan, tullvärdet av alla importerade varor som använts som material i detta land eller gemenskapen. Artikel 7 Transport, som sker i en enda sändning, av varor med ursprung i Sverige eller i gemenskapen kan äga rum genom andra områden än dem som tillhör gemenskapen, Sverige, Österrike, Finland, Island, Norge, Portugal eller Schweiz, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana andra områden, såvida transporten genom dessa områden är motiverad av geografiska skäl och varorna stått under uppsikt av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet samt icke saluförts eller utlämnats till förbrukning och där icke heller undergått annan behandling än lossning och lastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick. Avdelning II Former för administrativt samarbete Artikel 8 1. Ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till gemenskapen eller till Sverige komma i åtnjutande av förmånerna enligt avtalet mot avlämnande av ettdera av följande dokument: a) varucertifikat EUR.1, i det följande benämnt certifikat EUR.1, enligt formulär i bilaga V till detta protokoll, eller b) blankett EUR.2, enligt formulär i bilaga VI till detta protokoll, för sändningar som innehåller enbart ursprungsvaror och under förutsättning att värdet icke överstiger 3 400 europeiska valutaenheter per sändning. 2. Följande ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till gemenskapen eller till Sverige komma i åtnjutande av förmånerna enligt avtalet utan att de dokument som nämnts under punkt 1 företes: a) varor som inkommer som småförsändelser från enskild person adresserade till enskild person och vars värde icke överstiger 240 europeiska valutaenheter; b) varor som ingår i resandes personliga bagage och vars värde icke överstiger 680 europeiska valutaenheter. Dessa bestämmelser skall tillämpas endast under förutsättning att införseln icke har kommersiell karaktär, att varorna anges uppfylla villkoren för tillämpning av avtalet och att intet tvivel råder om riktigheten härav. Som införsel utan kommersiell karaktär skall anses införsel som har tillfällig karaktär och som uteslutande avser varor för mottagarens eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, förutsatt att varorna icke genom sin natur eller sin mängd ger intryck av att införseln sker i kommersiellt syfte. 3. Belopp angivna i exportlandets valuta, motsvarande de belopp som angivits i europeiska valutaenheter, skall fastställas av exportlandet och meddelas övriga avtalsslutande parter. Om beloppen överstiger de motsvarande belopp som fastställts av importlandet skall importlandet godtaga dem om varorna är fakturerade i exportlandets valuta. Om varorna är fakturerade i valuta från annan medlemsstat i gemenskapen eller annat land som omnämns i artikel 2 i detta protokoll skall importlandet godtaga det belopp som meddelats av det berörda landet. 4. För tiden fram till och med den 30 april 1981 skall som värde för den europeiska valutaenheten angivet i nationell valuta användas det värde som gällde den 30 juni 1978. För varje därefter följande tvåårsperiod skall tillämpas det värde för den europeiska valutaenheten angivet i nationell valuta som gällde den första arbetsdagen i oktober under det år som omedelbart föregår denna tvåårsperiod. 5. Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller ej har särskilt fakturerats. 6. Varor i satser, i den mening som avses i tolkningsregel 3 i CCC- nomenklaturen, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som består av såväl ursprungsvaror som icke ursprungsvaror skall dock i sin helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att andelen icke ursprungsvaror uppgår till högst 15 % av satsens hela värde. Artikel 9 1. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet vid utförseln av de varor som certifikatet avser. Det skall ställas till exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum eller säkerställts. 2. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i stat som är medlem av Europeiska ekonomiska gemenskapen om de varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i gemenskapen enligt artikel 1 punkt 1 i detta protokoll. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i Sverige om de varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i Sverige enligt artikel 1 punkt 2 i detta protokoll. 3. Tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater eller i Sverige får utfärda certifikat EUR.1 enligt villkoren i de avtal som avses i artikel 2 i detta protokoll om de varor som skall exporteras utgör varor som enligt artikel 2 och, i förekommande fall, artikel 3 i detta protokoll kan anses ha ursprung i gemenskapen, Sverige, Österrike, Finland, Island, Norge, Portugal eller Schweiz och under förutsättning att de varor som avses i certifikaten EUR.1. befinner sig i gemenskapen eller i Sverige. Vid tillämpning av artikel 2 och, i förekommande fall, artikel 3 i detta protokoll utfärdas certifikat EUR.1 av tullmyndigheterna i vart och ett av de berörda länder där varorna antingen befunnit sig före återutförseln i oförändrat skick eller undergått bearbetning eller behandling som avses i artikel 2, mot uppvisande av tidigare utfärdade certifikat EUR.1. 4. Certifikat EUR.1 får utfärdas endast om det kan antagas komma att utgöra bevis vid tillämpning av den i avtalet avsedda förmånsbehandlingen. Datum för utfärdande av certifikat EUR.1 skall anges på den del av certifikatet EUR.1 som är avsedd för tullmyndigheten. 5. Om certifikat EUR.1 icke utfärdats vid utförseltillfället på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, kan certifikat undantagsvis utfärdas även efter utförseln av de varor som certifikatet avser. Tullmyndigheten kan icke utfärda certifikat EUR.1 i efterhand utan att kontrollera att uppgifterna i exportörens ansökan överensstämmer med uppgifterna i motsvarande handlingar. Certifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall förses med en av följande anteckningar: "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERF GENDE", "EK?OWEN EK TÅN YSTEPÅN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", "ANETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTGEFID EFTIR A", "UTSTEDT SENERE", "EMITIDO A POSTERIORI". 6. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över. Det sålunda utfärdade duplikatet skall förses med en av följande anteckningar: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ANTIGPAFO", "KAKSOISKAPPALE", "SAMRIT", "SEGUNDA VIA". Duplikatet, vilket skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga certifikatet EUR.1, gäller från samma dag. 7. De anteckningar som avses i punkterna 5 och 6 skall införas i rutan för "Anmärkningar" på certifikat EUR.1. 8. Det är alltid möjligt att utbyta ett eller flera certifikat EUR.1 mot ett eller flera certifikat EUR.1, under förutsättning att detta sker hos den tullanstalt där varorna befinner sig. 9. I syfte att kontrollera att de i punkterna 2 och 3 angivna villkoren är uppfyllda har tullmyndighet rätt att begära de handlingar som styrker detta eller att utföra den kontroll den finner påkallad. Artikel 10 1. Certifikat EUR.1 utfärdas endast på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Denna ansökan skall göras på blankett enligt formulär i bilaga V till detta protokoll, vilken skall ifyllas i enlighet med detta protokoll. 2. Det åligger tullmyndighet i exportlandet att övervaka att den i punkt 1 avsedda blanketten blir vederbörligen ifylld. Den skall särskilt kontrollera att utrymmet avsett för varuslag ifyllts på ett sätt som utesluter varje möjlighet till tillägg i bedrägligt syfte. För detta ändamål skall vid beskrivning av varuslag utskrift ske utan mellanrum mellan raderna. Om utrymmet icke helt ifyllts, skall en horisontell linje dragas under den sista raden, varjämte den icke ifyllda delen spärras. 3. Eftersom certifikat EUR.1 utgör bevis för tillämpningen av den i avtalet avsedda förmånsbehandlingen beträffande tullar och kvantitativa restriktioner ankommer det på tullmyndighet i exportlandet att vidtaga nödvändiga åtgärder för undersökning av varornas ursprung och kontroll av övriga uppgifter på certifikatet. 4. Exportören eller dennes ombud skall till sin ansökan foga de handlingar som är ägnade att styrka att certifikat EUR.1 kan utfärdas för de varor som skall exporteras. 5. När enligt artikel 9 punkt 5 i detta protokoll ett certifikat EUR.1 utfärdas efter utförseln av de varor som certifikatet avser skall exportören i den i punkt 1 avsedda ansökan a) ange tid och plats för avsändandet av de varor som certifikatet avser; b) intyga att något certifikat EUR.1 ej utfärdats vid utförseln av ifrågavarande varor och ange orsakerna härtill. 6. Ansökan om certifikat EUR.1 liksom de certifikat EUR.1 som avses i artikel 9 punkt 3 andra stycket i detta protokoll och mot vars uppvisande nytt certifikat EUR.1 utfärdas skall bevaras av tullmyndigheten i exportlandet under minst två år. Artikel 11 1. Certifikat EUR.1 skall upprättas på blankett enligt formulär i bilaga V till detta protokoll. Blanketten skall tryckas på ett eller flera av de språk på vilka avtalet är avfattat. Certifikat EUR.1 skall upprättas på ett av dessa språk och i överensstämmelse med bestämmelserna i exportlandets interna lag; om det utskrives för hand, skall det ifyllas med bläck och med tryckbokstäver. 2. Certifikat EUR.1 skall ha formatet 210297 mm. En tolerans på längden om högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som användes skall vara vitt och icke innehålla slipmassa, vara limmat för skrivändamål och väga minst 25 g/m/n2/. Det skall vara försett med guillocherad botten i grön färg för att på mekanisk eller kemisk väg utförd förfalskning skall komma till synes. 3. Gemenskapens medlemsstater och Sverige kan förbehålla sig rätten till tryckning av certifikat EUR.1 eller anförtro denna åt tryckerier som godkänts av dem. I sistnämnda fall skall på varje certifikat EUR.1 finnas uppgift om godkännande. Varje certifikat EUR.1 skall förses med uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. För särskiljande av certifikaten skall varje certifikat dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med serienummer. Artikel 12 1. Certifikat EUR.1 skall inom fyra månader, räknat från den dag då det utfärdats av tullmyndighet i exportlandet, inges till den tullanstalt i importlandet där varorna anmäles enligt där gällande bestämmelser. Myndigheten kan begära att certifikatet översättes. Den kan vidare kräva att importanmälan kompletteras med en försäkran av importören att varorna uppfyller de villkor som uppställts för tillämpning av avtalet. 2. Utan inskränkning av artikel 5 punkt 3 i detta protokoll skall, på begäran av den som anger varan till förtullning, en isärtagen eller icke hopsatt vara hänförlig till kapitel 84 eller 85 i nomenklaturen, vilken importeras i flera sändningar på villkor som fastställes av behörig myndighet, anses utgöra en enda vara och ett certifikat EUR.1 som omfattar den kompletta varan kan uppvisas vid importen av den första delsändningen. 3. Certifikat EUR.1 som inges till tullmyndighet i importlandet efter utgången av den tidsfrist som anges i punkt 1 kan godtas som grund för förmånsbehandling, om underlåtenheten att iaktta fristen beror på force majeure eller på exceptionella omständigheter. Tullmyndighet i importlandet kan även i andra fall godta certifikat EUR.1, förutsatt att varan anmälts hos myndigheten före utgången av nämnda tidsfrist. 4. Mindre skiljaktigheter mellan uppgifterna i certifikat EUR.1 och uppgifterna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att uppfylla formaliteterna för import av varorna medför inte i och för sig att certifikatet blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställes att certifikatet svarar mot varorna. 5. Certifikat EUR.1 skall bevaras av tullmyndigheten i importlandet enligt de regler som gäller där. 6. För att styrka att villkoren i artikel 7 i detta protokoll uppfyllts skall för tullmyndighet i importlandet företes: a) antingen en transporthandling som utfärdats i exportlandet och som täcker transporten genom transitlandet, b) eller ett intyg utfärdat av tullmyndighet i transitlandet innehållande: -- en noggrann varubeskrivning; -- datum för varornas lossning och lastning samt, i förekommande fall, fartygens namn; -- intyg om de villkor under vilka varorna befunnit sig i transitlandet, c) eller, i avsaknad härav, andra handlingar som styrker att villkoren är uppfyllda. Artikel 13 1. Utan hinder av artikel 9 punkterna 1 till 6 och artikel 10 punkterna 1 och 6 i detta protokoll kan en förenklad procedur för utfärdande av certifikat EUR.1 tillämpas enligt följande bestämmelser. 2. Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge exportör som uppfyller villkoren i punkt 3 och som ämnar bedriva verksamhet för vilken certifikat EUR.1 kan utfärdas, i det följande benämnd "godkänd exportör", tillstånd att vid exporttillfället för tullanstalten i exportlandet ej behöva uppvisa vare sig varorna eller ansökan om certifikat EUR.1 för dessa varor för att erhålla certifikat EUR.1 enligt villkoren i artikel 8 punkt 5, artikel 9 punkterna 1 till 4 och artikel 12 punkt 2 i detta protokoll. Tullmyndigheterna i exportlandet kan utesluta vissa varukategorier från de lättnader som anges i punkt 1. 3. Tillstånd som avses i punkt 2 skall endast beviljas exportör med ofta förekommande export vilken lämnar de garantier för kontroll av varornas ursprungskaraktär som tullmyndigheterna anser nödvändiga. Tullmyndigheterna skall ej meddela tillstånd till exportör som inte lämnar alla erforderliga garantier. Tullmyndigheterna kan när som helst återkalla tillstånd. Så skall ske när den godkände exportören inte längre uppfyller villkoren eller lämnar nämnda garantier. 4. Tullmyndigheterna skall i tillståndet föreskriva att ruta nr 11 "Tullmyndighetens intyg" på certifikat EUR.1 skall: a) antingen i förväg förses med avtryck av stämpel av behörig tullanstalt i exportlandet och med underskrift, handskriven eller ej, av tjänsteman på sagda tullanstalt, eller b) av den godkände exportören förses med avtryck av en speciell stämpel som är godkänd av tullmyndigheterna i exportlandet och av utseende som framgår av bilaga VII till detta protokoll. Denna stämpel kan tryckas på blanketterna. Ruta nr 11 "Tullmyndighetens intyg" på certifikat EUR.1 skall, om så erfordras, ifyllas av den godkände exportören. 5. I de fall som avses i punkt 4 a) skall ruta nr 7 "Anmärkningar" på certifikat EUR.1 förses med en av följande anteckningar: "Simplified procedure", "Forenklet procedure", "Vereinfachtes Verfahren", "Procédure simplifiée", "Procedura semplificata", "Vereenvoudigde procedure", "apl;ysteym'enh diadikasia", "Förenklad procedur", "Yksinkertaistettu menettely", "Einföldun afgreidslu", "Forenklet prosedyre", "Procedimente simplificado". Godkänd exportör skall i förekommande fall i ruta nr 13 "Begäran om kontroll" på certifikat EUR.1 ange namn och adress på den tullmyndighet som är behörig att kontrollera certifikatet. 6. Tullmyndigheterna skall i tillståndet särskilt ange: a) de villkor som skall gälla för ansökningarna om certifikat EUR.1; b) de villkor som skall gälla för hur dessa ansökningar och de certifikat EUR.1, vilka använts som underlag för utfärdande av andra certifikat EUR.1 enligt villkoren i artikel 9 punkt 3, andra stycket i detta protokoll, skall bevaras under minst två år; c) i de fall som avses i punkt 4 b), de tullmyndigheter som är behöriga att utföra den kontroll i efterhand som avses i artikel 17 nedan. När den förenklade proceduren tillämpas, kan tullmyndigheterna i exportlandet föreskriva användning av certifikat EUR.1 försedda med ett särskiljande tecken genom vilket de kan identifieras. 7. Godkänd exportör kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i överensstämmelse med de föreskrifter som dessa fastställer, beträffande vara som han avser att exportera, så att behörig tullanstalt ges tillfälle att företa kontroll före varans avsändande. Tullmyndigheterna i exportlandet kan hos godkänd exportör utföra de kontroller som anses nödvändiga. Godkänd exportör är förpliktigad att underkasta sig dessa kontroller. 8. Bestämmelserna i denna artikel skall ej medföra inskränkning i tillämpningen av gemenskapens, medlemsstaternas eller Sveriges regler i fråga om tullformaliteter och användande av tulldokument. Artikel 14 1. Blankett EUR.2 skall ifyllas och undertecknas av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Den skall upprättas på blankett enligt formulär i bilaga VI. Blanketten skall tryckas på ett eller flera av de språk på vilka avtalet är avfattat. Den skall upprättas på ett av dessa språk och i överensstämmelse med bestämmelserna i exportlandets interna lag. Om den utskrives för hand skall den ifyllas med bläck och med tryckbokstäver. 2. En blankett EUR.2 skall upprättas för varje sändning. 3. Blankett EUR.2 skall ha formatet 210148 mm. En tolerans på längden om högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som användes skall vara vitt och icke innehålla slipmassa, vara limmat för skrivändamål och väga minst 64 g/m. 4. Gemenskapens medlemsstater och Sverige kan förbehålla sig rätten till tryckning av blankett EUR.2 eller anförtro denna åt tryckerier som godkänts av dem. I sistnämnda fall skall på varje blankett finnas uppgift om godkännande. Varje blankett skall förses med uppgift om tryckeriets namn och adress eller med ett tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. För särskiljande av blanketterna skall varje blankett dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med serienummer. 5. Om de varor som omfattas av sändningen redan varit föremål för kontroll i exportlandet beträffande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" kan exportören i rutan för "Anmärkningar" på blankett EUR.2 hänvisa till denna kontroll. 6. Exportör som upprättat en blankett EUR.2 är förpliktigad att på uppmaning av tullmyndigheten i exportlandet förete bevis rörande användningen av denna blankett. Artikel 15 1. Varor, vilka sänts från gemenskapen eller från Sverige till en utställning i ett annat land än de länder som anges i artikel 2 i detta protokoll och vilka efter utställningen sålts för att införas till Sverige eller till gemenskapen, skall vid införseln komma i åtnjutande av förmånerna i avtalet, om varorna uppfyller i detta protokoll uppställda villkor för att anses ha ursprung i gemenskapen eller i Sverige och om för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt styrkes a) att en exportör har sänt varorna från gemenskapen eller Sverige till utställningslandet och utställt dem där; b) att denne exportör har sålt varorna eller överlåtit dem till en mottagare i Sverige eller i gemenskapen; c) att varorna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts till Sverige eller till gemenskapen i det skick vari de sänts till utställningen; d) att varorna, sedan de sänts till utställningen, icke har använts för annat ändamål än demonstration på denna utställning. 2. Certifikat EUR.1 skall i vanlig ordning inges till tullmyndigheterna. Utställningens namn och adress skall anges i certifikatet. Vid behov kan ytterligare handlingar begäras för att styrka varornas karaktär och de omständigheter under vilka de utställts. 3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri- , jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka varorna förblir under tullkontroll, dock med undantag av sådana som i privat syfte anordnas i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska varor. Artikel 16 1. För att säkra en riktig tillämpning av bestämmelserna i denna avdelning skall gemenskapens medlemsstater och Sverige lämna varandra ömsesidigt bistånd genom sina tullmyndigheter för kontroll av äktheten och riktigheten av certifikat EUR.1, inbegripet sådana som utfärdats enligt artikel 9 punkt 3 i detta protokoll, liksom av exportörens deklaration på blankett EUR.2. 2. Den blandade kommittén skall vara behörig att fatta de beslut som erfordras för att formerna för det administrativa samarbetet skall kunna tillämpas i vederbörlig tid i gemenskapen och i Sverige. 3. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna och Sverige skall, genom förmedling av Europeiska gemenskapernas kommission, delge varandra provtryck av de stämplar som användes av deras tullanstalter vid utfärdande av certifikat EUR.1. 4. Den som upprättar eller låter upprätta handling innehållande oriktiga uppgifter i syfte att erhålla förmånsbehandling för en vara skall träffas av påföljd. Denna punkt äger motsvarande tillämpning i de fall då proceduren enligt artikel 13 i detta protokoll tillämpas. 5. Medlemsstaterna och Sverige skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att varor som omfattas av ett certifikat EUR.1 och som under transporten befinner sig i en frizon inom deras område blir föremål för utbyte eller annan behandling än sedvanlig åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick. 6. När varor med ursprung i gemenskapen eller i Sverige, vilka importerats till en frizon med stöd av certifikat EUR.1, undergår behandling eller bearbetning skall behörig tullmyndighet utfärda nytt certifikat EUR.1 på ansökan av exportören, om den behandling eller bearbetning varorna undergått uppfyller bestämmelserna i detta protokoll. Artikel 17 1. Kontroll i efterhand av certifikat EUR.1 eller av blankett EUR.2 skall utföras stickprovsvis eller varje gång tullmyndighet i importlandet har anledning betvivla dokumentens äkthet eller riktigheten av uppgifterna om ifrågavarande varors ursprung. 2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndighet i importlandet återsända certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 eller en fotokopia därav till tullmyndigheten i exportlandet och, i förekommande fall, ange de skäl med avseende på innehåll och form som föranleder undersökningen. Tullmyndigheten skall till certifikat EUR.1 respektive till blankett EUR.2 foga faktura, om sådan företetts, eller kopia därav och lämna alla upplysningar som kunnat erhållas och som ger anledning att antaga att uppgifterna på certifikatet eller blanketten är oriktiga. Om tullmyndighet i importlandet beslutar att uppskjuta tillämpningen av bestämmelserna i avtalet i avvaktan på resultatet av kontrollen skall den erbjuda importören att varorna utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedömes nödvändiga. 3. Resultatet av efterhandskontrollen skall snarast möjligt delges tullmyndigheten i importlandet. Svaret skall göra det möjligt att avgöra om det ifrågasatta certifikatet EUR.1 eller den ifrågasatta blanketten EUR.2 avser de varor som faktiskt exporterats och om dessa är berättigade till förmånsbehandling. Tvister som inte kunnat regleras mellan tullmyndigheten i importlandet och tullmyndigheten i exportlandet eller som innebär en fråga om tolkning av detta protokoll skall underställas tullkommittén. För efterhandskontroll av certifikat EUR.1 skall exportdokument, eller kopior av certifikat EUR.1 som ersätter dem, bevaras av tullmyndigheten i exportlandet under minst två år. Avdelning III Slutbestämmelser Artikel 19 Gemenskapen och Sverige skall, såvitt ankommer på dem, vidtaga de åtgärder som erfordras för att bestämmelserna i detta protokoll skall genomföras. Artikel 20 Bilagorna till detta protokoll utgör en integrerad del därav. Artikel 22 De avtalsslutande parterna åtager sig att vidtaga erforderliga åtgärder för att de varucertifikat, som tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater och i Sverige skall vara behöriga att utfärda vid tillämpningen av de avtal som anges i artikel 2, utfärdas enligt bestämmelserna i dessa avtal. De åtager sig även att säkerställa det administrativa samarbete som är nödvändigt för detta ändamål, särskilt för att kontrollera hur varor, som omfattas av bestämmelserna i de i artikel 2 åsyftade avtalen, har transporterats och var de har befunnit sig. Artikel 23 1. Utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 1 i protokoll 2 får varor av de slag, som omfattas av avtalet och som har använts som material vid tillverkning av varor för vilka certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 utfärdas eller upprättas, bli föremål för tullrestitution eller åtnjuta befrielse från tull i någon form endast om de har ursprung i gemenskapen, i Sverige eller i ett av de andra sex länder som anges i artikel 2 i föreliggande protokoll. Dock får, såsom undantag från den sistnämnda bestämmelsen rörande ursprungsvaror, tullrestitution eller befrielse från tull i någon form inte åtnjutas för ursprungsvaror som omfattas av Sveriges CECA-avtal och som kommer från Grekland vare sig varorna har använts som material vid tillverkning av varor inom gemenskapen i dess sammansättning före Greklands anslutning eller i Sverige och för vilka certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 har utfärdats eller upprättats inom gemenskapen i dess sammansättning före Greklands anslutning eller i Sverige eller varorna återutförs i oförändrat skick från dessa områden med ett certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 som har utfärdats eller upprättats i gemenskapen i dess sammansättning före Greklands anslutning eller i Sverige. 3. När uttrycket "tull" användes i denna och följande artiklar, avses därmed även avgifter med samma verkan som tull. Artikel 25 5. I de fall då, som en följd av artikel 3 i tilläggsprotokollet till Sveriges CECA-avtal, olika tullförmåner gäller för import till Sverige från Grekland och för import till Sverige från gemenskapen i dess sammansättning före Greklands anslutning skall de tullförmåner som gäller för Grekland tillämpas för alla produkter som har ursprung i gemenskapen och för vilka certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 har utfärdats eller upprättats i Grekland. Artikel 26 De avtalsslutande parterna skall vidtaga erforderliga åtgärder i syfte att ingå sådana överenskommelser med Österrike, Finland, Island, Norge, Portugal och Schweiz som säkerställer tillämpningen av detta protokoll. Artikel 27 1. Vid tillämpning av artikel 2 punkt 1 A i detta protokoll skall vara, som har ursprung i något av de sex länder som anges i nämnda artikel, behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då Sverige, för sådan vara och i förhållande till ifrågavarande land, tillämpar tull som gäller för tredje land eller vidtager en motsvarande skyddsåtgärd med stöd av de bestämmelser som gäller för handeln mellan Sverige och de sex länder som anges i nämnda artikel. 2. Vid tillämpning av artikel 2 punkt 1 B i detta protokoll skall vara, som har ursprung i något av de sex länder som anges i nämnda artikel, behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då gemenskapen, för sådan vara och i förhållande till ifrågavarande land, med stöd av bestämmelserna i det avtal som ingåtts mellan gemenskapen och detta land tillämpar tull som gäller för tredje land. Artikel 28 Den blandade kommittén kan besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll. Bilaga I Förklarande anmärkningar Anmärkning 1 -- till artikel 1 Uttrycken "gemenskapen" eller "Sverige" avser även gemenskapens medlemsstaters eller Sveriges sjöterritorium. Fartyg som är verksamma på det fria havet, däri inbegripna "flytande fabriker", ombord på vilka bearbetning eller behandling sker av produkter från deras fiske, skall anses utgöra en del av den stats område till vilken de hör, förutsatt att de uppfyller de villkor som anges i förklarande anmärkning 5. Anmärkning 2 -- till artiklarna 1, 2 och 3 Vid bestämmande av om en vara har ursprung i gemenskapen eller i Sverige eller i något av de andra i artikel 2 angivna länderna skall bortses från om energiprodukter, anläggningar, maskiner och verktyg som använts för framställning av denna vara har ursprung i tredje land eller ej. Anmärkning 3 -- till artiklarna 2 och 5 Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 2 punkt 1 A b) och B b) skall procentregeln, såvitt avser mervärdet, iakttagas enligt de särskilda bestämmelser som anges i listorna A och B. När den framställda varan är upptagen i lista A utgör således denna regel ett tilläggskriterium utöver kravet på ändring av tulltaxenummer för den icke-ursprungsvara som eventuellt har kommit till användning. På samma sätt skall bestämmelserna om att det icke är möjligt att sammanlägga de i listorna A och B angivna procentsatserna för en och samma vara tillämpas i varje land i fråga om mervärdet. Anmärkning 4 -- till artiklarna 1, 2 och 3 Förpackning anses bilda en enhet med den vara som den innehåller. Denna bestämmelse är emellertid icke tillämplig i fråga om förpackning som icke är av vanlig typ för den förpackade varan, som har ett eget användningsvärde och som är av varaktig karaktär, oberoende av dess funktion som förpackning. Anmärkning 5 -- till artikel 4 f) Uttrycket "deras fartyg" skall endast avse fartyg: -- som är registrerade i någon av gemenskapens medlemsstater eller i Sverige; -- som för någon av gemenskapens medlemsstaters eller Sveriges flagg; -- som till minst hälften tillhör medborgare i gemenskapens medlemsstater eller i Sverige eller ett bolag vars huvudsäte är beläget i en av dessa stater och i vilket verkställande direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av medlemmarna i dessa organ är medborgare i dessa stater och vidare, i fråga om "personbolag" (handelsbolag och liknande bolagstyper) eller bolag med begränsad ansvarighet, vars kapital till minst hälften tillhör dessa stater, offentliga sammanslutningar eller medborgare i dessa stater; -- vars befäl helt består av medborgare i gemenskapens medlemsstater eller i Sverige; och -- vars besättning till minst 75 % består av medborgare i gemenskapens medlemsstater eller i Sverige. Anmärkning 6 -- till artikel 6 Med uttrycket "pris vid försäljning fritt fabrik" förstås det pris som betalas till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen ägt rum, inbegripet värdet av alla som material använda varor. Med "tullvärde" förstås värde enligt överenskommelse i Genéve den 12 april 1979 om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull- och handelsavtalet. Anmärkning 7 -- till artikel 16 punkt 1 och artikel 22 Om certifikat EUR.1 har utfärdats enligt artikel 9 punkt 3 och avser varor som återutförts i oförändrat skick, skall tullmyndigheten i bestämmelselandet inom ramen för det administrativa samarbetet kunna erhålla kopior av det eller de certifikat EUR.1 som tidigare utfärdats för ifrågavarande varor. Anmärkning 8 -- till artikel 23 Med "tullrestitution eller . . . befrielse från tull i någon form" förstås varje bestämmelse om återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar som tillämpas för varor som använts som material, under förutsättning att nämnda bestämmelse uttryckligen medger eller faktiskt medför sådan återbetalning eller sådant efterskänkande, om de med detta material framställda varorna exporteras men icke om de är avsedda för inhemsk förbrukning. Med "befrielse från tull i någon form" i artikel 23 punkt 1 andra stycket skall i fråga om varor som återutförts i oförändrat skick även förstås bestämmelser om frihamnar, tullager eller transitering genom Sverige eller gemenskapen till annan destination eller varje annan bestämmelse som innebär att tull endast tas ut om varorna är avsedda för inhemsk förbrukning. "Varor som använts som material" skall avse alla varor för vilka "tullrestitution eller . . . befrielse från tull i någon form" begärs som en följd av export av ursprungsvaror för vilka certifikat EUR.1 utfärdas eller blankett EUR.2 upprättas. Tillkännagivande (1985:231).