Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:116 · Visa register
Kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1972-04-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:481
Övrigt: Bilagorna inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av förordningen (1968:226) om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns, funnit gott förordna som följer. 1 § Artikel 6 andra--fjärde styckena i protokollet den 13 december 1971 mellan Sverige och Norge om uppförande och underhåll av renstängsel utmed vissa delar av riksgränsen (Jämtlands län och Nord- Tröndelag och Sör-Tröndelag fylker) och artikel 13 andra stycket i protokollet den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om uppförande och underhåll av spärrstängsel för renar skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Artikel 6 andra--fjärde styckena i protokollet den 13 december 1971 skall tillämpas även i fråga om vara som är avsedd att användas för underhåll av renstängsel enligt protokollet. Lydelsen av protokollet den 13 december 1971 framgår av bilaga till denna kungörelse och lydelsen av protokollet den 9 februari 1972 av bilaga 2 till lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning. 2 § I fråga om införsel av vara som skall användas för arbete som avses i protokollen äger Tullverket utfärda tillämpningsföreskrifter. Förordning (1999:481).