Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:97 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:97) om tillämpning i förhållande till Cypern av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1972-04-07
Kungl. Maj:t har funnut gott ge till känna att följande av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal jämte tilläggsprotokoll till dessa för Sveriges del har trätt i kraft i förhållande till Cypern den 1 april 1972, nämligen 1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande; samt 2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande. Den som till följd av Cyperns anslutning till avtalen och tilläggsprotokollen omfattas av överenskommelsen under 1) skall ha samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen (1962:398) om finansiering av folkpensioneringen, dock icke för tiden före den 1 januari 1973.