Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:645 · Visa register
Cirkulär (1972:645) till tingsrätterna om vissa meddelanden till kammarkollegiet, m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1972-12-08
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:952
Upphävd: 1994-07-01
Kammarkollegiet skall genom rättens försorg underrätas, när vid inträffat dödsfall ej finns annan arvinge än allmänna arvsfonden eller fonden är universiell testamentstagare. Detsamma gäller, när rätten föranstaltat om kungörelse enligt 16 kap. 1 eller 2 § ärvdabalken angående bortovarande eller okänd arvinge och den döde veterligen ej efterlämnat annan arvinge, som före allmänna arvsfonden är berättigad till arvet. Har rätten jämlikt 7 § lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden förordnat god man att vid bouppteckningen företräda fonden, skall kollegiet underrättas härom. För att arv som tillkommer allmänna arvsfonden skall inflyta till denna utan onödigt dröjsmål vill Kungl. Maj:t även fästa tingsrätternas uppmärksamhet vid följande förhållande. Om i bouppteckning som ges in för registrering ej har tagits upp någon som enligt 1--3 kap. ärvdabalken är berättigad till arv, kan detta bero antingen på att det är ovisst om det finns arvinge som är berättigad till arv före allmänna arvsfonden eller på att det är utrett att annan arvinge än fonden ej finns. I förra fallet skall kungörelse enligt 16 kap. 2 § ärvdabalken utfördas. I senare fallet däremot skall sådan kungörelse ej utfärdas. Eftersom det är angeläget att kungörelse ej utfärdas onödigtvis men det icke alltid torde framgå av bouppteckningen, om det ena eller det andra av nämnda båda fall föreligger, bör rätten innan registrering beviljas se till att bouppteckningen vid behov blir fullständigad i angivna hänseenden.