Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:49 · Visa register
Lag (1972:49) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1972-03-03
Ikraft: 1972-03-22 överg.best.
Utan hinder av 2 § första stycket a)-c) förordningen (1954:142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto, får skattskyldig, som med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet visar att skog stormfällts i avsevärd omfattning under år 1971 på viss fastighet, beträffande den förvärvskälla vari fastigheten ingår för beskattningsåren 1971 och 1972 åtnjuta uppskov med högst ett belopp, motsvarande summan av 1. åttio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för skog, som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt, 2. femtion procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för avyttrade skogsprodukter, 3. femtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under beskattningsåret uttagits för förädling i egen rörelse. Övergångsbestämmelser Utan hinder av 5 § förordningen (1954:142) om taxering för inkomst av medel, som insatts på skogskonto, får skattskyldig åtnjuta uppskov med taxering år 1972 för belopp som inbetalats till banken senast den 28 april 1972. Den skattskyldige skall senast nämnda dag till länsstyrelsen i länet eller ordförande i taxeringsnämnden inkomma med sådan utredning och sådant besked som avses i 4 § första och andra styckena förordningen.