Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:180 · Visa register
Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1972-05-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:687
1 § I den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning,skall domstol eller annan myndighet i fråga om fordran, som vidbristande betalning eller eljest indrives av Kronofogdemyndigheten såsom fordran i allmänt mål, bestämma kapitalbeloppet till helt krontal så, att överskjutande öretal bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till närmast högre hela krontal. Vid indrivning hos Kronofogdemyndigheten i enskilt mål bortfaller öretal i enlighet med vad som sägs i första stycket. I 1 kap. 6 § utsökningsbalken finns det bestämmelser om vad som avses med enskilt mål och allmänt mål. Lag (2006:687). 2 § Inflyter betalning till Kronofogdemyndigheten i annat än helt krontal, tillgodoräknas gäldenären endast belopp motsvarande närmast lägre hela krontal. Överskjutande öresbelopp avräknas där det kan ske från fordran i annat utsökningsmål rörande samme gäldenär. I annat fall tillfaller beloppet staten. Lag (2006:687). 3 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1981:805).