Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:803 · Visa register
Förordning (1971:803) med instruktion för arbetsmiljöfonden
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1971-10-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:731
Upphävd: 1988-07-01
Inledande bestämmelse 1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §, tillämpas på arbetsmiljöfonden. Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan styrelsens ordförande och i övrigt direktören hos arbetsmiljöfonden. Förordning (1986:200). Uppgifter 2 § Arbetsmiljöfonden har till uppgift att genom bidrag från den fond som avses i 4 kap. 8 § lagen (1981:691) om socialavgifter stödja 1. sådan forskning och utveckling samt utbildning och information som kan motverka uppkomsten av yrkesskador och annan av arbetsmiljön betingad ohälsa eller förbättra arbetsmiljön och därigenom främja hälsa och säkerhet i arbetslivet, 2. forskning och utveckling samt utbildning och information beträffande medbestämmande i arbetslivet och arbetslivsfrågor i övrigt, 3. sådant skyddsarbete, som utförs av skyddsombud som har utsetts enligt 6 kap. 2 § tredje stycket arbetsmiljölagen (1977:1160), 4. utbildning av styrelserepresentanter för de anställda, 5. arbetstagarorganisationernas forskningsinitierande verksamhet. Arbetsmiljöfonden skall beakta behovet av samordning av insatserna för forskning och utveckling samt utbildning och information inom sitt verksamhetsområde. Arbetsmiljöfonden får själv ta initiativ till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området. Förordning (1986:200). 3 § Bidrag till forskning och utveckling skall avse främst sådan forskning, vars resultat kan väntas få praktisk användning inom arbetslivet, och sådant utvecklingsarbete, som behövs för att nya tekniska lösningar skall komma i praktisk tillämpning. Bidrag till forskning får lämnas även för att främja kontakt med internationell forskning. Bidrag som avses i första punkten kan förenas med villkor om skyldighet att återbetala uppburet belopp i den mån det understödda projektet ger ekonomisk avkastning. Bidrag till utbildning inom arbetsmiljöns område skall avse utbildning av skyddsombud, arbetsledare, tekniska planerare och andra som är med om att forma arbetsmiljön samt kompletterande utbildning av personal inom företagshälsovården och arbetarskyddet i övrigt. Bidrag till utbildning beträffande medbestämmande i arbetslivet och andra arbetslivsfrågor skall avse utbildning i syfte att sprida kunskap om nya regler på arbetsmarknaden och sådana förhållanden i övrigt som är av betydelse för att utveckla arbetstagarnas medbestämmanderätt. Bidrag till information skall avse främst brett upplagd information riktad till stora persongrupper inom arbetslivet. Bidrag till skyddsarbete och till forskningsinitierande verksamhet lämnas enligt bestämmelser som regeringen fastställer i särskild ordning. Förordning (1983:680). 4 § Arbetsmiljöfonden skall övervaka att bidrag som fonden har beviljat kommer till avsedd användning samt tillse att resultaten av den forskning och det utvecklingsarbete, som bedrivs med stöd av bidrag från arbetsmiljöfonden, offentliggörs på lämpligt sätt. Förordning (1986:200). 5 § Arbetsmiljöfonden skall varje år före den 1 april för regeringens godkännande redovisa en plan för den allmänna inriktningen av fondens verksamhet under det följande budgetåret. Före den 1 november varje år skall arbetsmiljöfonden avge en berättelse till regeringen om fondens verksamhet under det senaste budgetåret. Förordning (1987:396). 5 a § Från arbetsmiljöfonden ställs medel till institutets för arbetsmiljöforskning förfogande som bidrag till kostnader för 1. forsknings- och utvecklingsverksamhet inom arbetsmiljöområdet som bedrivs vid institutet, 2. utbildning av personal inom företagshälsovården. Bidrag till forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i 1 lämnas enligt bestämmelser som regeringen fastställer i särskild ordning. Regeringen fastställer årligen det belopp som skall stå till institutets förfogande för utbildningen av personal inom företagshälsovården. Institutet skall före den 1 december varje år till regeringen lämna förslag om det belopp som under det följande budgetåret skall ställas till förfogande. Institutet skall genast underrätta arbetsmiljöfonden om förslaget. Bestämmelser om bidrag till utbildning av personal inom företagshälsovården meddelas av institutet. Förordning (1987:396). 5 b § Arbetsmiljöfonden skall, enligt föreskrifter som regeringen meddelar, lämna arbetsmarknadsorganisationer, branschförbund och andra liknande sammanslutningar av företag bidrag ur fonden till utbildning, information samt utvecklings- och försöksverksamhet beträffande frågor om arbetstagarnas medbestämmanderätt. Från arbetsmiljöfonden ställs medel till förfogande för arbetslivscentrum. Medlen utgör bidrag till centrets finansiering. Regeringen fastställer årligen det belopp som skall ställas till centrets förfogande. För centrets verksamhet gäller särskilt utfärdade bestämmelser. Förordning (1986:200). Organisation 6 § Arbetsmiljöfonden leds av en styrelse. Styrelsen består av högst femton ledamöter, som utses av regeringen. Av ledamöterna utses tre efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation, en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR, tre efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen, en efter förslag av Landstingsförbundet och en efter förslag av Svenska kommunförbundet. Dessutom utses en representant för staten som arbetsgivare. Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. För varje ledamot utom ordföranden finns en ersättare, som utses i samma ordning som ledamoten. Ledamöter samt ersättare för dem förordnas för högst tre år. Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på arbetsmiljöfonden. Förordning (1986:200). 7 § Hos arbetsmiljöfonden finns ett kansli som förestås av en direktör. Denne utses av regeringen efter anmälan av ordföranden. Arbetsmiljöfonden anställer annan personal. Arbetsmiljöfonden får i mån av behov anlita experter och sakkunniga. Förordning (1986:200). Ärendenas handläggning m.m. 8 § Styrelsen sammanträder när ordföranden bestämmer det eller när minst två andra ledamöter begär det. Förordning (1981:260). 9 § Styrelsen är beslutför, när ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande, bland dem minst två representanter för arbetsgivare och två för arbetstagare. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra ledamöter, bland dem minst två representanter för arbetsgivare och två för arbetstagare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden eller vice ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:837). 10 § I arbetsordning eller genom särskilda beslut får överlämnas åt ordföranden, direktören eller annan tjänsteman att avgöra vissa ärenden eller grupper av ärenden. Förordning (1981:260). 11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 10 § avgörs utan föredragning. Föredragningen av ett ärende ankommer på direktören eller på en särskilt förordnad föredragande. Styrelsen får uppdra åt ledamöter att föredra vissa ärenden eller grupper av ärenden. Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen. Direktören har rätt att närvara när ett ärende föredras av annan. Förordning (1981:260). 12 § har upphävts genom förordning (1986:837). 13 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos styrelsen. Förordning (1981:260). 14 § Styrelsens beslut i ärenden om bidrag från arbetsmiljöfonden får ej överklagas. Förordning (1986:200). Övriga bestämmelser 15 § Arbetsmiljöfondens tillgångar skall vara placerade på räntebärande räkning i bank. Förordning (1986:200). 16 § har upphävts genom förordning (1981:260). 17 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet gäller den som innehar eller uppehåller tjänsten som direktör. Förordning (1981:260).