Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:863 · Visa register
Förordning (1971:863) om instruktionen för boställsnämnderna
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1971-10-29
Övrigt: Enl. SFS1986:957 skall i 2 § orden "Kungl. Maj:t" bytas ut mot "regeringen".
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1100
Upphävd: 1989-07-01
9 § Boställsnämnden är beslutför, när samtliga ledamöter är närvarande. Förordning (1986:957). 10 § har upphävts genom förordning (1986:957). 11 § Bestämmelserna i 29 § verksförordningen (1987:1100) om myndighetens beslut skall tillämpas på boställsnämnderna. Över varje förrättning skall det föras ett protokoll som utvisar -- vilka som har deltagit i förrättningen, -- vilka sakägare som har inställt sig, -- de yrkanden som har framställts, -- vad som i övrigt har framkommit vid förrättningen, -- boställsnämndens beslut. Förordning (1988:1099).