Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:526 · Visa register
Kungörelse (1971:526) om efterlevande makes pensionsrätt enligt äldre statliga familjepensionsbestämmelser
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1971-06-30
Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna, att vad i författning som utfärdats före ikraftträdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) föreskrivits om viss högsta levnadsålder vid äktenskaps ingående som villkor för efterlevande makes rätt till familjepensionsförmån ej skall tillämpas för tid efter utgången av juni 1971, om maken genom äktenskapet har förlorat rätten till familjepension, som utgått på grund av statliga pensionsbestämmelser, eller tidigare har varit gift med arbetstagaren, innan denne överskridit åldersgränsen.