Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:847 · Visa register
Ackordslag (1970:847)
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1970-12-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1581
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:764
Upphävd: 1996-09-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Med ackord avses i denna lag en ekonomisk uppgörelse utan konkurs mellan en gäldenär som är på obestånd och hans borgenärer. Ackordsförfarande enligt lagen sker under medverkan av god man. Ackord kommer till stånd antingen genom överenskommelse eller också genom beslut efter förhandling i särskild ordning (offentligt ackord). I konkurslagen (1987:672) finns bestämmelser om ackord i konkurs. Om skuldsanering föreskrivs i skuldsaneringslagen (1994:334). Lag (1994:338). God man 2 § På ansökan av gäldenär som är på obestånd skall god man förordnas för utredning och förhandling med borgenärerna om ackord. God man skall dock ej förordnas om det saknas skälig anledning antaga att ackord kan komma till stånd. 3 § God man bör vara lagfaren. Han skall i övrigt ha den insikt och erfarenhet som uppdraget kräver samt åtnjuta borgenärernas förtroende. God man får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Till god man får ej förordnas någon som står gäldenären nära eller är beroende av honom. Den som är anställd vid domstol får ej förordnas till god man. Om det finnes erforderligt, skall även förordnas ersättare för gode mannen. Bestämmelserna om god man gäller även för ersättare. God man skall entledigas, om han finnes icke vara lämplig eller av annan särskild orsak bör skiljas från uppdraget. Lag (1988:1316). 4 § Gäldenären skall vid förvaltningen av sin egendom samråda med gode mannen, som skall övervaka att borgenärernas bästa iakttages. Ansökan om förordnande av god man 5 § Ansökan som avses i 2 § göres skriftligen hos rätten. Ansökningshandlingen skall innehålla en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi, orsakerna till hans obestånd och det sätt på vilket han ämnar tillgodose borgenärerna efter ackord. Lag (1987:673). 6 § Bestämmelserna i 2 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) om behörig tingsrätt vid ansökan om konkurs äger motsvarande tillämpning i fråga om ansökan om förordnande av god man. Vid ansökan skall gäldenären ange och styrka de omständigheter som gör rätten behörig, om de inte är kända. Har ansökan gjorts hos en tingsrätt som inte är behörig, skall rätten genast sända handlingarna i ärendet till den tingsrätt som enligt vad dessa visar är behörig och underrätta gäldenären. Ansökan skall anses gjord, när ansökningshandlingen kom in till den förra tingsrätten. Framgår det inte av ansökningen vilken tingsrätt som är behörig eller är den i något annat avseende så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövningen och följer gäldenären inte ett föreläggande att avhjälpa bristen, skall ansökningen avvisas. Lag (1987:673). Godmansförordnandes upphörande 7 § Försummar gäldenären vad som åligger honom enligt 4 § eller saknas i annat fall anledning antaga att ackord kan komma till stånd, skall rätten återkalla förordnande av god man. Förordnandet skall genast återkallas, om uppgörelse träffas med borgenärerna. När förordnandet av god man återkallas, förfaller verkan av förordnandet. Lag (1987:673). 8 § Göres ej ansökan om förhandling om offentligt ackord hos rätten inom två månader efter det att god man förordnats, är verkan av godmansförordnande förfallen vid utgången av nämnda tid. Rätten får på särskild ansökan förlänga den tid som anges i första stycket. För en sådan särskild ansökan, som skall göras innan förfalloverkan inträtt, gäller bestämmelserna i 2, 5 och 6 §§ i tillämpliga delar. Verkan av förordnande av god man förfaller, om gäldenären försättes i konkurs. Lag (1992:1067). Konkurs och utmätning efter godmansförordnande 9 § Om borgenär, vars fordran skulle komma att omfattas av ackordet, ansöker att gäldenären skall försättas i konkurs, skall, när god man förordnats, ansökningen på begäran av denne förklaras vilande i avvaktan på att uppgörelse med borgenärerna kommer till stånd eller att gäldenären ansöker om förhandling om offentligt ackord. Vilandeförklaring skall dock ej meddelas, om det finns särskilda skäl antaga att borgenärens rätt är i fara. 10 § Sker utmätning sedan god man förordnats, får den utmätta egendomen ej säljas utan gode mannens medgivande utom när den hastigt förstöres eller faller i värde eller när den fordrar alltför kostsam vård. Vad som inflyter efter försäljning eller på annat sätt får ej utbetalas till utmätningssökanden utan gode mannens medgivande. Består utmätningen då förhandling om offentligt ackord beslutats, skall utmätningsförfarandet nedläggas, om gode mannen begär det, och utmätningen gå åter. Om utmätningssökanden hade särskild förmånsrätt i egendomen, fortgår förfarandet utan hinder av första och andra styckena. Villkor för offentligt ackord 11 § Är god man förordnad och vill gäldenären att förhandling om offentligt ackord inledes, skall gäldenären göra ansökan härom inom tid som anges i 8 § första stycket. Offentligt ackord får avse, att fordringar, som tillkommer borgenärer vilka enligt 12 § får deltaga i förhandlingen, nedsättes och betalas på närmare angivet sätt. Ackordet skall ge alla likaberättigade borgenärer lika rätt och minst tjugofem procent av fordringarnas belopp, om ej lägre ackordsprocent godkännes av samtliga kända borgenärer som skulle omfattas av ackordet eller synnerliga skäl för lägre procent föreligger. Betalning av föreskriven minsta utdelning skall ske inom ett år efter det att ackordet fastställts, om ej samtliga nämnda borgenärer godkänner längre betalningstid. Utan hinder av andra stycket får offentligt ackord innehålla villkor att borgenärerna får full betalning intill visst belopp, om avvikelsen kan anses skälig med hänsyn till omfattningen av boet och övriga omständigheter. Avvikelse till nackdel för viss borgenär får också äga rum, om han medgivit det. Ackord får även avse, att gäldenären endast får anstånd med betalningen eller annan särskild eftergift. Därvid äger andra och tredje styckena motsvarande tillämpning. Borgenärer vid offentligt ackord 12 § I förhandling om offentligt ackord deltager endast borgenärer, vilkas fordringar uppkommit före beslutet om förhandling om offentligt ackord. Borgenär, som kan få täckning för sin fordran genom kvittning eller vars fordran är förenad med förmånsrätt, deltager icke i förhandlingen. Om borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt eller förmånsrätt, deltager han i förhandlingen i motsvarande mån. Kan borgenärs fordran endast till viss del täckas genom kvittning eller understiger värdet av den egendom i vilken borgenär har särskild förmånsrätt hans fordran, deltager han med återstående del av fordringen. Innehåller ackordsförslaget bestämmelse att borgenärer som ej har förmånsrätt skall få full betalning intill visst belopp, skall deras fordringar i ackordsförfarandet anses som förmånsberättigade i motsvarande mån. Borgenär får deltaga i förhandlingen, även om hans fordran ej är förfallen till betalning eller den är beroende av särskilt villkor. Med borgenärer som har förmånsrätt likställs en borgenär som till säkerhet för sin fordran har gjort förbehåll om återtaganderätt. Lag (1987:673). 13 § Sedan ansökan om förhandling om offentligt ackord gjorts, får gäldenären försättas i konkurs endast om det finns skälig anledning antaga att ackord icke kan komma till stånd. I annat fall skall konkursansökningen förklaras vilande till dess ackordsfrågan avgjorts. Första stycket gäller ej, om konkursansökningen gjorts av borgenär vars fordran icke skulle omfattas av ackordet och särskilda skäl föreligger till antagande att borgenärens rätt är i fara. Försättes gäldenären i konkurs innan frågan om offentligt ackord avgjorts, förfaller ackordsfrågan. 14 § Sedan förhandling om offentligt ackord beslutats, får utmätning för dessförinnan uppkommen fordran ej äga rum innan ackordsfrågan blivit avgjord. Om det ändå sker, är utmätningen utan verkan. Borgenär som har förmånsrätt i viss egendom har dock rätt att få denna egendom utmätt. Vad som sägs i första stycket om utmätning gäller i tillämpliga delar även i fråga om beslut om betalningssäkring och verkställighet av sådant beslut. Lag (1978:893). Borgenärsmajoritet vid offentligt ackord 15 § Ackordsförslag, som ger minst femtio procent av fordrings beloppen, skall anses antaget av borgenärerna, om tre femtedelar av de röstande godtagit förslaget och deras fordringar uppgår till tre femtedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp. Är ackordsprocenten lägre, skall ackordsförslaget anses antaget, om tre fjärdedelar av de röstande enats om förslaget och deras fordringar uppgår till tre fjärdedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp. Återvinning vid offentligt ackord 16 § Sedan förhandling om offentligt ackord beslutats, äger bestämmel serna i konkurslagen (1987:672) om återvinning vid konkurs motsvarande tillämpning, om ackordet fastställes. Sökes återvinning av förmånsrätt eller betalning som vunnits genom utmätning, får rätten förordna att fortsatt verkställighet av utmätningen tills vidare ej får äga rum. Lag (1987:673). 17 § Talan om återvinning väckes av borgenär vars fordran skulle omfattas av ackord. Talan skall väckas före det borgenärssammanträde som avses i 29 § och får ej slutligt prövas innan ackordsfrågan blivit avgjord. Borgenär som vill väcka talan skall underrätta gode mannen. Om så ej skett, får hans talan ej upptagas till prövning. Upphör ackordsförhandling utan att ackord kommit till stånd och försättes ej gäldenären i konkurs efter ansökan som gjorts inom tre veckor från det att ackordsfrågan avgjordes, skall den väckta återvinningstalan avvisas. 18 § Vad som vinnes genom återvinningstalan skall, sedan kärandens kostnader ersatts, tillkomma de borgenärer som omfattas av ackordet. Svarande som med anledning av kärandens talan kan få fordran mot gäldenären deltager med fordringen i förhandlingen om offentligt ackord och har rätt att avräkna den utdelning som tillkommer honom på vad han annars skolat betala. Om det i målet påkallas av borgenär som omfattas av ackordet eller av gäldenären, kan rätten föreskriva särskild förvaltning av det som enligt första stycket skall tillkomma borgenärerna. Egendom som satts under sådan förvaltning får utmätas endast om ackordet förfallit. Verkan av offentligt ackord 19 § Fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, kända eller ej, som enligt 12 § hade rätt att deltaga i ackordsförhandlingen. Borgenär med förmånsrätt i viss egendom är bunden av ackordet i fråga om belopp som ej kan uttagas ur egendomen. 20 § Den som hade fordran hos gäldenären när förhandling om offentligt ackord beslutades får, även om fordringen ej är förfallen till betalning, använda den till kvittning mot fordran som gäldenären då hade mot honom. Detta gäller dock ej, om kvittning är utesluten på grund av fordringarnas beskaffenhet eller undantagen enligt vad som sägs nedan. Om fordran mot gäldenären förvärvats genom överlåtelse från tredje man senare än tre månader före ansökningen om förordnande av god man eller, såvitt angår dödsbo, före ansökan om boets avträdande till förvaltning av boutredningsman och i det senare fallet ansökningen om förordnande av god man följt inom tre månader från att boutredningsman förordnats, får den ej användas till kvittning mot fordran som gälde nären hade när borgenären förvärvade sin fordran. Detsamma gäller, om fordran mot gäldenären förvärvats tidigare genom sådant fång och borgenären då hade skälig anledning antaga att gäldenären var på obestånd. Borgenär, som satt sig i skuld till gäldenären under sådana omständigheter att det är att jämställa med betalning med annat än sed vanliga betalningsmedel, får ej kvitta, i den mån sådan betalning hade kunnat bli föremål för återvinning. Fordran på ersättning vilken tillkommer borgensman eller annan med anledning av förpliktelse som han infriat (regressfordran) anses vid tillämpning av vad som sägs ovan ha förvärvats när hans förpliktelse grundades. Överlåter gäldenären, sedan förhandling om offentligt ackord beslutats, fordran så att borgenär därigenom förlorar rätt till kvittning, skall han gottgöra borgenären därför. Lag (1975:254). 21 § Borgenär som godkänt ackordsförslag förlorar ej genom godkännandet sin rätt mot borgensman eller annan som förutom gäldenären svarar för fordringen. Inledande av förhandling om offentligt ackord m.m. 22 § Ansökan om förhandling om offentligt ackord görs hos den tingsrätt som har förordnat god man. Ansökningen skall åtföljas av 1. ackordsförslag som anger hur mycket gäldenären bjuder i betalning och när denna skall erläggas samt om säkerhet ställts för ackordet och vari den i så fall består, 2. förteckning över boets tillgångar och skulder, upprättad enligt 23 § tidigast två månader innan ansökan om förhandling om offentligt ackord gjordes, 3. den senaste balansräkningen, om gäldenären är eller varit bokföringsskyldig under det sista året innan ansökan om förordnande av god man gjordes, 4. berättelse av gode mannen som anger boets tillstånd och orsakerna till gäldenärens obestånd samt innehåller översikt över tillgångar och skulder, uppgift om den utdelning som kan påräknas i en konkurs och upplysning huruvida egendom frångått gäldenären under sådana förhållanden att den kan bli föremål för återvinning, huruvida det finns skälig anledning antaga att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer och i så fall grunden därför samt vilka handelsböcker gäldenären hållit och hur de blivit förda, 5. yttrande av gode mannen, huruvida han anser att ackordsförslaget bör antagas av borgenärerna, 6. intyg av gode mannen att borgenärer, som till antalet utgör minst två femtedelar av de i bouppteckningen upptagna borgenärer vilkas fordringar skulle omfattas av ackordet och som tillsammans innehar minst två femtedelar av dessa fordringars sammanlagda belopp, förklarat sig anse ackordet antagbart, 7. bevis att ackordsförslaget samt gode mannens berättelse och yttrande sänts till alla borgenärer som upptages i bouppteckningen, 8. förskott, med belopp som regeringen föreskriver, på kostnaden för ackordsfrågans handläggning hos rätten samt av rätten godkänd säkerhet för vad som inte täcks av förskottet. Lag (1987:673). 23 § Bouppteckning upprättas av gode mannen. I bouppteckningen skall tillgångarna upptagas till noggrant uppskattade värden. Om gäldenären är eller varit bokföringsskyldig under det sista året innan ansökan om förordnande av god man gjordes, skall om möjligt även lämnas specificerad uppgift om de värden som i handelsböckerna åsatts tillgångarna eller, när sådan värdering ej gjorts, om anskaffningskostnaden. Bouppteckningen skall vidare innehålla uppgift om varje borgenärs namn och adress. Ränta på borgenärs fordran skall ej beräknas längre än till dagen för ansökan om förordnande av god man. Fordran i utländskt myntslag skall beräknas efter den kurs som gällde nämnda dag. Har borgenär förmånsrätt, skall det anges jämte grunden därtill. Förekommer anmärkning mot fordran eller bedömes värdet av egendom, vari borgenär har särskild förmånsrätt, understiga hans fordran, skall det anges. 24 § Har gäldenären ej fullgjort vad som åligger honom enligt 22 § och efterkommer han ej föreläggande att avhjälpa bristen, skall ansökningen avvisas. Avvisas ansökningen, förfaller omedelbart verkan av att god man förordnats. 25 § Upptas ansökningen, skall gäldenären inför rätten avlägga bouppteckningsed på tid som rätten bestämmer. Gäldenären skall därvid göra de tillägg eller ändringar som han finner påkallade och med ed betyga att bouppteckningen med gjorda tillägg eller ändringar är riktig, så att det inte enligt hans vetskap har oriktigt utelämnats eller upptagits någon tillgång eller skuld. När det finns anledning till det, får rätten besluta att gäldenären skall avlägga eden inför någon annan tingsrätt. Är gäldenären sjuk, får eden avläggas där han vistas. Lag (1987:673). 26 § Avlägger gäldenären eden, skall rätten genast meddela beslut om förhandling om offentligt ackord. Vägrar gäldenären att avlägga ed, skall ansökningen om förhandling om offentligt ackord förklaras förfallen. Om rätten finner synnerliga skäl föreligga att förhandling kommer till stånd, får dock beslut om förhandling meddelas utan att ed avlagts. Om ansökningen förklaras förfallen, upphör omedelbart verkan av att god man förordnats. Beslut om ackordsförhandling skall genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och i övrigt på sätt regeringen föreskriver. Lag (1987:673). 27 § Vill någon deltaga i ackordsförhandlingen med fordran som icke upptagits i bouppteckningen och ej heller senare blivit känd, bör han skriftligen anmäla fordringen hos gode mannen senast en vecka före det borgenärssammanträde som avses i 29 §. Anmäles fordran senare, får det ej föranleda att borgenärernas prövning av ackordsförslaget upp skjutes. 28 § Om gäldenären eller borgenär vill framställa anmärkning mot fordran som skulle omfattas av ackordet, skall han göra det skriftligen hos gode mannen i så god tid som möjligt och i vart fall före omröstningen vid borgenärssammanträdet. Finner gode mannen anledning till anmärkning mot fordran som skulle omfattas av ackordet eller framställer gäldenären eller borgenär sådan anmärkning hos gode mannen, skall denne skyndsamt underrätta den borgenär vilkens fordran avses med anmärkningen. Detsamma gäller, när värdet av egendom vari borgenär har särskild förmånsrätt bedömes understiga fordringen. Borgenärssammanträde 29 § Sammanträde med borgenärerna inför rätten skall hållas tidigast tre och senast fem veckor efter det att förhandling om offentligt ackord beslutats. Gäldenären bör inställa sig personligen vid borgenärssammanträdet. Han skall därvid lämna rätten, gode mannen och borgenärerna de upplysningar om boet som de begär. Kan gäldenären ej infinna sig personligen, bör han ställa ombud. Gode mannen skall tillhandahålla förteckning på de borgenärer som har rätt att deltaga i omröstning i ackordsfrågan, med uppgift om de fordringsbelopp för vilka rösträtt får utövas. I förteckningen skall även antecknas anmärkning som framställts mot borgenärs fordran. Vid sammanträdet skall underrättelse lämnas om tillägg till bouppteckningen eller ändring i denna som gäldenären gjort i samband med att han avlagt ed och om felaktighet som blivit känd på annat sätt. Om gäldenären ej avlagt ed, skall anledningen därtill uppges. Lag (1987:673). 30 § Om både borgenär och borgensman eller annan som förutom gäldenären ansvarar för borgenärens fordran vill rösta för denna, har de tillsammans en röst, vilken beräknas efter borgenärens fordran. Kan de icke enas, gäller borgenärens mening, om ej de andra löser ut honom eller ställer betryggande säkerhet för fordringen. 31 § Vid borgenärssammanträdet skall borgenärerna rösta om ackordsförslaget. En anmärkning som har framställts mot en fordran utgör inte hinder mot att borgenären deltar med fordringen i omröstningen. Är utgången av omröstningen beroende av om fordringen skall beaktas eller inte, skall rätten vid sammanträdet utreda tvistefrågan och söka åstadkomma förlikning. De närvarande får med bindande verkan för dem som har uteblivit medge att en anmärkning förfaller eller inskränks eller uppdra åt gode mannen att ingå förlikning med borgenären. Kan förlikning inte träffas, skall frågan handläggas enligt vad som sägs i 34 § första stycket för bestämmande av omröstningens utgång. Förlikning angående framställd anmärkning får ej ingås i annan ordning än som anges i andra stycket utan samtycke av alla vilkas rätt är beroende av förlikningen. Vid omröstning äger 23 § andra stycket motsvarande tillämpning. Lag (1987:673). 32 § Gäldenären får ej återtaga eller ändra ackordsförslaget utan medgivande av rätten. Yrkande härom skall framställas senast vid borgenärssammanträdet innan omröstning sker. Mot rättens beslut i fråga om återtagande eller ändring av ackordsförslag får talan ej föras särskilt. Har ändring av ackordsförslaget medgivits, får prövningen av förslaget uppskjutas till fortsatt sammanträde inom tre veckor. Om ändringen icke medför att förslaget blir sämre för borgenärerna, får uppskov dock äga rum endast om särskilda skäl föreligger. Lag (1987:673). 33 § Om rätten i annat fall än som avses i 32 § andra stycket finner särskilda skäl föreligga för att borgenärernas prövning av ackordsförslaget uppskjutes, får han besluta om uppskov till fortsatt sammanträde inom tre veckor. Lag (1987:673). Fastställelse av offentligt ackord 34 § Har ackordsförslaget antagits vid borgenärssammanträdet men finns det enligt 36 § anledning att inte fastställa ackordet, skall ackordsfrågan prövas vid en förhandling. Detsamma gäller, om det vid borgenärssammanträdet inte kan avgöras om förslaget har antagits eller förkastats av borgenärerna. Om ackordsfrågan inte skall prövas vid en förhandling, skall rätten fastställa ackordet. Beslut i ackordsfrågan skall meddelas inom en vecka, om ej längre rådrum är nödvändigt på grund av särskilda omständigheter. Lag (1987:673). 35 § Är utgången av omröstningen över ackordsförslaget beroende av om kvarstående anmärkningar godkännes eller ej och finner rätten i övrigt skäl att fastställa ackordet, skall den först pröva anmärkningarna eller så många av dem att utgången av omröstningen blir densamma, vare sig övriga anmärkningar godkännes eller ej. Mot rättens beslut med anledning av framställd anmärkning får talan ej föras. 36 § Ackord får icke fastställas, om 1. ärendet ej handlagts i föreskriven ordning och felet kan ha inverkat på ackordsfrågans utgång, 2. ackordet ej uppfyller villkoren i 11 § andra--fjärde styckena, 3. det finns skälig anledning antaga att gäldenären i hemlighet gynnat någon borgenär för att inverka på ackordsfrågans avgörande eller att annat svek ägt rum vid ackordet, eller 4. ackordet uppenbart är till skada för borgenärerna. Även om första stycket ej är tillämpligt, får fastställelse efter omständigheterna vägras, om borgenär eller borgensman eller annan som förutom gäldenären svarar för fordringen bestritt fastställelse på grund av att betryggande säkerhet för ackordets fullgörande ej finns eller att ackordet är till skada för borgenärerna eller att annan särskild anledning föreligger att ackord ej bör medges. Vägras fastställelse enligt första stycket 1 och är förslaget ej förkastat av borgenärerna eller förfallet, skall borgenärerna på nytt pröva ackordsfrågan och sammanträde utsättas härför. Särskild talan får ej föras mot beslut om sådan prövning. Tillsyn över offentligt ackord 37 § På begäran av borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan rätten, om skäl föreligger, förordna gode mannen eller annan lämplig person att utöva tillsyn över att gäldenären fullgör sina åtaganden enligt ackordet. Om det finnes erforderligt, skall även förordnas ersättare för till synsmannen. Gäldenären skall ge tillsynsman de uppgifter som denne begär och följa de anvisningar som tillsynsmannen lämnar. Bestämmelserna i 3 § fjärde stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om entledigande av tillsynsman. Lag (1987:673). Förverkande av offentligt ackord 38 § På ansökan av borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan rätten förklara, att den eftergift som genom ackordet medgivits gäldenären har förfallit, om gäldenären 1. gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer eller i hemlighet gynnat någon borgenär för att inverka på ackordsfrågans avgörande, 2. åsidosätter vad som åligger honom enligt 37 § tredje stycket, eller 3. på annat sätt uppenbart försummar sina åtaganden enligt ackordet. Förlikning är ej tillåten i fråga som avses i första stycket. Även om den eftergift som medgivits gäldenären förklarats förfallen, får borgenärerna göra ackordet i övrigt gällande mot gäldenären eller mot den som gått i borgen för ackordet. Särskilda bestämmelser 39 § Bevis eller fullmakt, som visar att den som vid ackordsförhandling i egenskap av ställföreträdare eller ombud företräder borgenär är behörig, skall företes endast om det påkallas av särskilda skäl. Är behörighetshandling ej tillgänglig när den skall företes, skall ställföreträdaren eller ombudet få tid att förete sådan handling. 40 § Arvode till gode mannen och ersättning för kostnad som uppdraget medfört skall prövas av rätten, om gode mannen eller gäldenären gör framställning därom. Så länge ackordet ej fullgjorts får sådan fram ställning göras också av borgenär vars fordran omfattas av ackordet. Första stycket äger motsvarande tillämpning beträffande arvode och kostnadsersättning till tillsynsman. 41 § Tingsrättens beslut i en fråga som enligt denna lag skall prövas av rätten får överklagas för sig, om inte något annat följer av 32 § första stycket, 35 § eller 36 § tredje stycket. Ett beslut som avses i första stycket får överklagas hos hovrätten inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Är det fråga om beslut om förhandling om offentligt ackord räknas dock klagotiden från den dag då kungörelsen om beslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar. Lag (1994:1041). 42 § Beslut om förordnande eller entledigande av god man eller tillsynsman, återkallelse av sådant förordnande eller förhandling om offentligt ackord länder omedelbart till efterrättelse, om ej annat förordnas. 43 § En sådan förhandling som avses i 34 § första stycket skall äga rum så snart som möjligt. Vid förhandlingen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i rättegångsbalken om huvudförhandling i tvistemål, om inte något annat sägs i denna lag. Om den gode mannen, gäldenären eller en borgenär uteblir från förhandlingen, hindrar det inte att ackordsfrågan prövas och avgörs. Rättens avgörande sker genom beslut. Lag (1987:673). 44 § Ackordsfrågan anses avgjord, när genom beslut, som vunnit laga kraft, gäldenären medgivits att återtaga ackordsförslaget eller ackordsförslaget funnits ej vara antaget av borgenärerna eller fast ställelse av antaget ackord vägrats eller ackord blivit fastställt. 45 § I fråga om tingsrättens handläggning enligt denna lag gäller rättegångsbalkens bestämmelser om handläggningen av tvistemål i tillämpliga delar, om inte något annat sägs i denna lag. En tingsrätt är vid handläggningen domför med en lagfaren domare. Vid en förhandling får dock rätten bestå av tre lagfarna domare. Lag (1987:673). 46 § Borgenär, som för sin röst vid borgenärssammanträde betingat sig särskild förmån av gäldenären, dömes till böter eller fängelse i högst ett år. 47 § Åtal mot gäldenär för brottsligt förhållande mot borgenärer och åtal för brott som avses i 46 § får väckas vid den rätt där ackordsförhandlingen äger eller ägt rum. 48 § Bestämmelserna i denna lag om gäldenär äger ej tillämpning i fråga om 1. bankaktiebolag, sparbank eller central medlemsbank, 2. stadshypoteksförening eller landshypoteksförening, 3. understödsförening, 4. försäkringsbolag. Lag (1995:1581). Övergångsbestämmelser Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971, då lagen (1921:227) om ackordsförhandling utan konkurs skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller, när beslut om inledande av ackordsförhandling meddelats före nya lagens ikraftträdande. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 1987:673 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller fortfarande, om en ansökan om godmansförordnande har gjorts före ikraftträdandet. Vad som i dessa bestämmelser sägs om konkursdomaren skall dock i stället avse tingsrätten. Vid fullgörandet av en uppgift som enligt äldre lag ankommer på konkursdomaren består tingsrätten av en lagfaren domare. Skall en fråga enligt 34 § ackordslagen (1970:847) hänskjutas till rätten efter ikraftträdandet av den nya lagen, skall frågan i stället handläggas i den ordning som föreskrivs i denna lag. 1990:1073 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tid för besvär över beslut som meddelats före ikraftträdandet. 1992:1067 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller fortfarande, om en ansökan om godmansförordnande har gjorts före ikraftträdandet. 1992:1617 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646). 2. Ett kreditmarknadsbolag enligt 1 kap. 1 § lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag som vid lagens ikraftträdande har rätt att driva verksamhet enligt lagen (1963:76) om kreditaktiebolag skall fortfarande omfattas av 48 §.