Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:710 · Visa register
Kungörelse (1970:710) om utlämning till eller från Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 1970-11-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:150
Utlämning från Sverige 1 § Behörig att göra framställning om utlämning enligt lagen (l970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling är polismyndighet i Danmark, Finland eller Norge. Kungörelse (1974:915). 2 § Framställning om utlämning skall vara skriftlig och avfattad på danska, norska eller svenska språket. Framställningen skall innehålla redogörelse för beslutets innehåll och uppgift om att beslutet får verkställas i den stat där det har meddelats. Avser framställningen svensk medborgare, skall utredning företes om att den som begäres utlämnad har hemvist i den stat där beslutet meddelats. Uppfyller ej framställningen föreskrifterna i första och andra styckena eller är den i övrigt ofullständig, skall den som gjort framställningen skyndsamt anmodas att avhjälpa bristen. 3 § Vid prövning av frågan om beslut om utlämning får meddelas av Polismyndigheten ska myndigheten särskilt beakta i vilken mån det talar mot utlämning att den som framställningen avser 1. kan anses ha fast anknytning till Sverige genom att ha varit bosatt här under längre tid eller ha nära anhöriga här, 2. är misstänkt eller åtalad för brott i Sverige, 3. enligt beslut av svensk myndighet ska tas in på anstalt för att avtjäna påföljd för brott eller genomgå annan vård här, eller 4. motsätter sig utlämning och anför beaktansvärda skäl för detta. Förordning (2014:1120). 4 § Innan beslut meddelas enligt 9 § lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling ska Polismyndigheten, om informationen inte är tillgänglig inom myndigheten, skyndsamt inhämta besked från den utländska myndigheten om det utländska beslutets innehåll och uppgift om huruvida det är verkställbart där. Förordning (2014:1120). 5 § När beslut om utlämning meddelats ska den myndighet som gjort framställningen omedelbart underrättas om det. Detsamma gäller när beslut har meddelats om reseförbud eller omhändertagande. I fall som avses i 5 § andra stycket lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling ska Polismyndigheten omedelbart underrätta såväl förvaltningsrätten som den myndighet som gjort framställning om utlämning om skälen till att beslut om utlämning inte har meddelats. Förordning (2014:1120). 6 § När beslut om omhändertagande har meddelats, skall den som beslutet avser snarast möjligt omhändertagas på lämpligt sätt. Närmare anvisningar härom meddelas av socialstyrelsen. 7 § När det finns anledning till det ska Polismyndigheten samråda med andra myndigheter vid utredning i ett utlämningsärende, beslut om omhändertagande eller verkställighet av beslut om utlämning. Förordning (2014:1120). 8 § Häkteslagen (2010:611) och häktesförordningen (2010:2011) gäller i tillämpliga delar i fråga om behandling av den som har omhändertagits enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling. Socialstyrelsen eller, om den omhändertagne intagits i polisarrest, Polismyndigheten, får därutöver bevilja de lättnader och förmåner som kan medges med hänsyn till ordning och säkerhet i förvaringslokalen och förvaringens syfte. Förordning (2014:1120). 9 § Har upphävts genom förordning (2017:150). Utlämning till Sverige. 10 § Framställning om utlämning från Danmark, Finland eller Norge görs av Polismyndigheten. Förordning (2014:1120). 11 § Framställning om utlämning sändes i Danmark till polismästaren på den ort där den som avses med framställningen uppehåller sig eller, om uppehållsorten är okänd, till rigspolitichefen, i Finland till den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde vederbörande uppehåller sig eller, om uppehållsorten är okänd, till länsstyrelsen i Nylands län, i Norge till polismästaren i det distrikt där vederbörande uppehåller sig eller, om uppehållsorten är okänd, till Riksadvokaten. 12 § Bestämmelserna i 2 § första stycket äger motsvarande tillämpning på framställning enligt 10 §. Om den som framställningen avser är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, skall, om det lämpligen kan ske, undersökas hur förmyndaren eller förvaltaren ställer sig till framställningen. Har detta skett, skall uppgift lämnas om hans inställning. Avser framställningen medborgare i den stat som mottagit framställningen, skall utredning företes om att den som begäres utlämnad har hemvist i Sverige. Förordning (1988:1339).