Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:469 · Visa register
Kungörelse (1970:469) om kungörande i kyrka
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1970-06-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:356
Upphävd: 1993-01-01
1 § Anslag enligt 1 § första stycket lagen (1942:117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka m.m. sker genom att kungörelsen hålles tillgänglig viss tid hos kommunstyrelsen i den kommun som med hänsyn till ändamålet med kungörelsen finnes lämplig och genom att meddelande härom och om kungörelsens huvudsakliga innehåll anslås på kommunens anslagstavla. Rör kungörelsen kyrkliga angelägenheter, skall den i stället hållas tillgänglig på pastorsexpeditionen i den församling som med hänsyn till kungörelsens ändamål finnes lämplig. Meddelandet skall i sådant fall anslås på församlingens anslagstavla. 2 § Förutom att anslag sker enligt 1 §, skall dessutom från predikstolen uppläsas dels kungörelse, om vars uppläsande Kungl. Maj:ts särskilt förordnat, dels kungörelse enligt stadgan (1958:261) om prästval, dels, om församlingen beslutar det, även annat i författning föreskrivet kyrkligt tillkännagivande. Uppläsningen skall ske efter gudstjänstens slut, om ej domkapitlet beträffande visst slag av kungörelse bestämmer annorlunda. 3 § Det åligger pastor att föra förteckning över kungörelser och tillkännagivanden som upplästs i kyrkan och däri anteckna tiden för åtgärden. Förteckningen skall inläggas i kyrkoarkivet och förvaras där minst fem år.