Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:397 · Visa register
Kungörelse (1970:397) om statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna
Departement: Justitiedepartementet F2
Utfärdad: 1970-06-05
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1073
Upphävd: 1993-11-01
Lokalhållningsnämnden 1 § I frågor som rör statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna företrädes staten av en nämnd (lokalhållningsnämnden) enligt vad som anges i 2-7 §§. Bestämmelserna i 2 § 1-6 och 3 § 1-3 gäller dock icke i den mån uppgift som anges där skall fullgöras av annan myndighet enligt särskilda föreskrifter eller särskilt uppdrag. 2 § I fall då tingshusbyggnadsskyldige svarar för lokalhållningen skall lokalhållningsnämnden 1. på lämpligt sätt förteckna tillgångar och förbindelser, 2. omhändertaga penningmedel och värdehandlingar, 3. utreda vilka medel och andra tillgångar som avsatts eller eljest reserverats för särskilt ändamål, 4. redovisa tillgångar samt överlämna förteckning över förbindelser till myndighet som skall handha förvaltningen, 5. träffa avtal med kommun eller annan som gör anspråk på att förvärva egendom som staten övertager eller som eljest riktar särskilda anspråk mot staten med anledning av övertagandet, 6. utreda frågor om statlig anställning för personal hos tingshusbyggnadsskyldige, 7. handlägga de övriga frågor i samband med övertagandet som Kungl. Maj:t överlämnar till nämnden. 3 § I fall då stad fullgör lokalhållningsskyldighet för rådhusrätt eller kommun fullgör tingshusbyggnadsskyldighet skall lokalhållningsnämnden 1. på lämpligt sätt förteckna den utrustning som nuvarande lokalhållare tillhandahåller för domstolens verksamhet och redovisa utrustningen till den myndighet som skall handha förvaltningen, 2. träffa avtal med lokalhållaren i frågor som har samband med övertagandet, 3. utreda frågor om statlig anställning för personal hos nuvarande lokalhållare, 4. handlägga de övriga frågor i samband med övertagandet som Kungl. Maj:t överlämnar till nämnden. 4 § Lokalhållningsnämnden får ej träffa avtal i fråga som gäller egendom med högre värde än 300 000 kronor eller som är av principiell betydelse. Sådan fråga skall nämnden med eget yttrande hänskjuta till Kungl. Maj:t. 5 § Lokalhållningsnämnden får föreskriva på vilket sätt och inom vilken tid anspråk som avses i 2 § 5 skall framställas. 6 § Lokalhållningsnämnden består av ordförande och fyra andra ledamöter. Ledamöterna utses av Kungl. Maj:t. Två av ledamöterna utses på förslag av Svenska kommunförbundet. Nämnden är beslutför endast om den är fulltalig. I fråga om förberedande åtgärd beslutar dock ordföranden ensam. Bestämmelserna i rättegångsbalken om omröstningen i domstol med endast lagfarna ledamöter äger motsvarande tillämpning på avgörande av nämnden. Ordföranden skall dock säga sin mening först. 7 § Lokalhållningsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. I ärende hos nämnden föres protokoll när sammanträde eller besiktning hålles eller när nämnden eljest finner protokoll erforderligt. Nämnden för fastställande av lokalhyra 8 § Framställning om fastställande av hyra i fall som avses i 8 § första eller andra stycket lagen (l970:390) med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna göres hos den nämnd som anges i tredje stycket i samma paragraf (nämnden för fastställande av lokalhyra) inom en månad efter det att parterna fastslagit att överenskommelse om hyran ej kan träffas. 9 § Parterna skall beredas tillfälle at skriftligen eller muntligen utföra sin talan inför nämnden för fastställande av lokalhyra. Om part begär det eller skäl eljest föreligger skall nämnden företaga besiktning på platsen. 10 § Bestämmelserna i 6 § andra stycket och 7 § äger motsvarande tillämpning på nämnden för fastställande av lokalhyra. Vardera parten skall själv bära sina kostnader för förfarandet inför nämnden. Kostnadsbidrag 11 § Kostnadsbidrag enligt 7 § lagen (1970:390) med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna fastställes av byggnadsstyrelsen. Stad som skall utge kostnadsbidrag skall på anmaning av styrelsen tillhandahålla de uppgifter och handlingar som krävs för att fastställa bidraget. Fastställt bidrag skall betalas till styrelsen. Föreskrifter om redovisningen av erlagda bidrag meddelas av riksrevisionsverket.