Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:350 · Visa register
Instruktion (1970:350) för Statens va-nämnd
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1970-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1180
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1058
Upphävd: 2008-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens va-nämnd: 18 § om interna föreskrifter, 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., 27 och 28 §§ om myndigheternas föreskrifter, 30 § om ärendeförteckning, 31 § om myndighetens beslut, 35 § om överklagande. Bestämmelserna i 31 § gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden. Va-nämndens ordförande har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 3, 6-9 och 15 §§ verksförordningen. Förordning (1998:1156). 2 § har upphävts genom förordning (1989:287). Uppgift 3 § Va-nämnden handlägger mål enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Nämnden skall på begäran av en domstol, Statens energimyndighet eller en länsstyrelse avge yttrande i mål eller ärenden om vattenförsörjning, avlopp, fjärrvärme eller naturgas. Förordning (2006:1180). Organisation 4 § Om nämndens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för dem finns bestämmelser i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd. Nämndens ledamöter och ersättare för dem förordnas för högst sex år. Hos nämnden finns en eller flera sekreterare. Dessa och andra tjänster tillsätts av nämnden. Förordning (2006:1180). Handläggning 5 § Om handläggningen av mål som avses i 3 § första stycket finns bestämmelser i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd. I fråga om yttrande enligt 3 § andra stycket och annat ärende gäller 6-8 §§. Förordning (1976:840). 6 § I plenum, som består av nämndens samtliga ledamöter, avgörs 1. viktigare frågor om nämndens organisation eller arbetsformer, 2. sådana frågor som avses i 13 § 1 och 2 verksförordningen (1995:1322), 3. viktigare yttranden i lagstiftningsfrågor, 4. frågor om yttrande enligt 3 § andra stycket, och 5. andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum. 7 § I pleniärende är nämnden beslutför när samtliga ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är pleniärende så brådskande att nämnden icke hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgöres detta genom meddelanden mellan ordföranden och ledamöterna. 8 § Ärende, som icke skall avgöras i plenum, avgöres av ordföranden ensam. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än ordföranden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på ordföranden. Förordning (1976:840). 9 § Va-nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Protokoll och beslut i mål 10 § Vid förhandling och vid besiktning enligt lagen (1976:839) om Statens va-nämnd föres protokoll särskilt för varje mål. Protokoll föres av ordföranden, sekreterare eller annan som förordnats till protokollförare. När protokollet är uppsatt, skall ordföranden göra anteckning därom på protokollet med angivande av dagen för anteckningen samt utsättande av namn eller signatur. För sådant ändamål skall protokoll som förts av annan än ordföranden uppvisas för denne så snart det är uppsatt. Vid besiktning som ej företages av nämnden föres protokollet av den som förordnats att verkställa besiktning eller, om flera förordnats till det, någon av dem. Förordning (1976:840). 11 § I protokoll vid förhandling skall antecknas 1. tid och plats för förhandlingen, 2. vilka som tjänstgör i nämnden, 3. parterna och deras ombud eller biträden med uppgift vilka av dem som är närvarande, 4. fullmakt som lämnas muntligen inför nämnden, 5. kort beteckning av saken, 6. närvarande personer som skall höras enligt 13 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd och utredning som förebringas på annat sätt, 7. parts yrkanden och invändningar, ändringar i dessa samt medgivande av motparts yrkanden, 8. kort redogörelse för de omständigheter part åberopar och motparts yttrande över dessa, 9. nämndens beslut, om det ej sättes upp särskilt, och skiljaktig mening inom nämnden. Har det som enligt första stycket 7 och 8 skall antecknas i protokollet upptagits i inlaga eller annan handling, skall i protokollet endast hänvisas till handlingen. I protokoll vid besiktning skall antecknas 1. tid och plats för besiktningen, 2. vilka som tjänstgör i nämnden eller, om besiktningen ej företages av nämnden, vem som verkställer besiktningen, 3. närvarande parter, ombud och biträden, 4. kortfattad redogörelse för iakttagelserna vid besiktningen. Förordning (1976:840). 12 § Beslut i mål, som innebär avgörande av saken, sättes upp särskilt och skrives under av ordföranden. Annat beslut i mål, som icke skall tagas upp i protokoll, får tecknas på inlaga eller annan handling. Registrering och aktbildning m.m. i mål 13 § Vid va-nämnden föres förteckning över inkommande mål. Målen upptages i förteckningen efter hand som de inkommer och numreras i löpande följd för kalenderår. När målets beskaffenhet kräver det, föres dagboksblad. Dagboksblad förvaras i den för målet upprättade akten. 14 § I varje mål inrättas en akt som förses med omslag, utvisande målets nummer. Inlagor och andra handlingar som upptages i akten numreras i löpande följd efter hand som de inkommer eller upprättas och förses med uppgift om målets nummer. Inkommande handling förses med uppgift om inkomstdag. Överföres handlingar i samband med förening av mål eller uppdelning av mål från en akt till en annan, utmärkes på dagboksbladet eller omslaget till den förstnämnda akten var övriga handlingar förvaras. I fråga om gallring och andra åtgärder i anslutning till arkivering av akter meddelar riksarkivet föreskrifter. Övriga bestämmelser 15 § I fråga om ersättning som avses i 13 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd äger bestämmelserna om ersättning av allmänna medel till vittne motsvarande tillämpning. Ersättningen skall dock alltid stanna på statsverket. Förordning (1976:840). 16 § Regeringen bestämmer om ersättning åt nämndens ledamöter. Förordning (1996:510). Övergångsbestämmelser 2006:1180 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. 2. Äldre bestämmelser gäller för handläggningen av mål som inletts före den 1 januari 2007.