Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:86 · Visa register
Lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1970-04-03
1 § Lönad konsul, som är anställd i främmande stats tjänst här i riket och som icke är svensk medborgare, är ej skyldig att avlägga vittnesmål. 2 § Vittnesförhör som hålles med konsul som avses i 1 § får äga rum i hans bostad eller i konsulatets lokaler. Skriftlig vittnesberättelse av sådan konsul får åberopas. 3 § Den som är anställd vid lönat konsulat här i riket får vid vittnesförhör vägra att yttra sig angående omständighet som har samband med hans tjänsteutövning. Han är ej heller skyldig att för rätten förete skriftlig handling som har sådant samband. Första stycket äger motsvarande tillämpning beträffande olönad konsul. 4 § Innehåller avtal, som Sverige ingått med främmande stat, i fråga om vittnesmål av den som är anställd vid konsulat här i riket eller av sådan medlem av hans familj som bor hos honom bestämmelser om mer vittgående förmåner än som anges i 1 -- 3 §§, gäller avtalets bestämmelser.