Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:644 · Visa register
Kungörelse (1970:644) om undanförsel och förstöring av järnvägsansläggning
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1970-11-27
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:243
Upphävd: 1993-07-01
1 § Med järnvägsanläggning förstås i denna kungörelse 1. statens järnvägar eller enskild järnväg tillhörande a) bana, bro, tunnel och liknande byggnadsverk, b) anläggning i övrigt för järnvägs- eller landsvägstrafik, 2. teleanläggning för drift av anläggning som anges i 1 a och b. Bestämmelserna om anläggning som anges i första stycket 1 b gäller även statens järnvägar eller enskild järnväg tillhörande fartyg, rullande materiel och upplag av motordrivmedel och andra förnödenheter. Planläggning av undanförsel och förstöring 2 § Statens järnvägar fastställer i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap vilka järnvägsanläggningar som skall planläggas för undanförsel. Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar statens järnvägar. Förordning (1991:1208). 3 § Överbefälhavaren fastställer i samråd med statens järnvägar vilka i 1 § första stycket 1 a angivna anläggningar som skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtagas. Statens järnvägar fastställer i samråd med överbefälhavaren vilka i 1 § första stycket 1 b och 2 angivna anläggningar som skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtagas. Ansvaret för planläggning av förstöring åvilar överbefälhavaren beträffande anläggning som anges i 1 § första stycket 1 a och statens järnvägar beträffande anläggning som anges i 1 § första stycket 1 b och 2. 4 § Om planläggning av undanförsel och förstöring av järnvägsanläggning skall överstyrelsen för civil beredskap samt vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1208). Undanförsel 5 § Beslut om undanförsel av järnvägsanläggning samt föreskrifter enligt 2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av statens järnvägar i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap. När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren, militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operationer. Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1208). 6 § Statens järnvägar skall, i den utsträckning förhållandena påkallar, verka för att järnvägsanläggning tillhörande enskild järnväg frivilligt flyttas till plats som är lämplig med hänsyn till undanförselplanläggningen. 7 § Har enligt överenskommelse med statens järnvägar järnvägsanläggning som tillhör enskild järnväg frivilligt omplacerats och meddelas senare beslut om undanförsel som skulle ha berört anläggningen, har ägaren eller innehavaren samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett enligt meddelat beslut. Förstöring 8 § Beslut om förstöring av järnvägsanläggning meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av överbefälhavaren i samråd med statens järnvägar och överstyrelsen för civil beredskap. Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, får överbefälhavaren i samråd med de myndigheter som anges i nämnda stycke bemyndiga militärbefälhavare eller annan militär myndighet att i samråd med vederbörande civila myndigheter besluta om förstöringen. Kan förordnande av regeringen ej erhållas, får överbefälhavaren eller annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av anläggning som anges i 1 § första stycket 1 a. Sådant beslut skall om möjligt meddelas efter samråd med statens järnvägar och överstyrelsen för civil beredskap. Ansvaret för genomförandet av beslutad förstöring åvilar beslutsmyndigheten i fråga om anläggning som anges i 1 § första stycket 1 a och statens järnvägar beträffande anläggning som anges i 1 § första stycket 1 b och 2. Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i tredje stycket skall även statens järnvägar underrättas. Förordning (1991:1208). Särskilda bestämmelser 9 § I fråga om undanförsel och förstöring av järnvägsanläggning som tillhör enskild järnväg gäller utöver denna kungörelse 11 -- 14 §§ kungörelsen (1961:656) om undanförsel och förstöring i tillämpliga delar. 10 § har upphävts genom förordning (1976:153). 11 § Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statens järnvägar i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap i fråga om undanförsel, överbefälhavaren i samråd med statens järnvägar i fråga om förstöring av anläggning som anges i 1 § första stycket 1 a, statens järnvägar i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen i fråga om förstöring av anläggning som anges i 1 § första stycket 1 b och 2. Förordning (1991:1208).