Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:612 · Visa register
Lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning
Departement: Justitiedepartementet D
Utfärdad: 1969-11-28
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1006
Upphävd: 2007-01-01
1 § Den som här i riket deltager i tävlings-, uppvisnings- eller träningsmatch i professionell boxning dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. 2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes också den som i fråga om match som avses i 1 § 1. anordnar eller ekonomiskt understödjer matchen eller upplåter lokal för den, 2. i egenskap av manager ingår avtal om matchen eller främjar tillkomsten av sådant avtal, 3. tjänstgör som domare eller sekond. 3 § För medverkan till brott mot denna lag dömes ej till ansvar. 4 § Utbyte av brott som avses i denna lag skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.