Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:54 · Visa register
Förordning (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg
Departement: Finansdepartementet PP
Utfärdad: 1969-03-21
Omtryck: SFS 1989:524
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:1310
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:909
Upphävd: 1998-01-01 överg.best.
1 § Lönekostnadspålägg beräknas av statlig myndighet eller annat statligt organ utom affärsverk. Lönekostnadspålägg beräknas vidare, i den mån regeringen bestämmer, på lön som utges av icke statligt organ inom tillämpningsområdet för förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning eller statligt pensionsavtal (reducerat lönekostnadspålägg). Förordning (1992:539). 2 § Underlaget för beräkning av lönekostnadspålägg enligt 1 § skall vara detsamma som gäller för beräkning av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 3-5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter. Lönekostnadspålägget utgör 7,8 procent av det underlag som beräknas av statlig myndighet eller annat statligt organ som avses i 1 § första stycket och 11 procent av det underlag som beräknas av icke statligt organ som avses i 1 § andra stycket. Förordning (1996:1310). 3 § En myndighet skall betala lönekostnadspålägget till Riksförsäkringsverket. Beloppet skall vara Riksförsäkringsverket till handa senast den 10 i varje månad efter den månad beloppet avser. I januari månad får betalning ske senast den 15. Riksförsäkringsverket skall överföra motsvarande belopp till statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisa beloppet under inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter. Förordning (1996:1310). 3 a § har upphävts genom förordning (1996:40). 4 § Riksrevisionsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1989:524). Övergångsbestämmelser 1995:901 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med samma dag. 1996:1310 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas på avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med samma dag.