Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:504 · Visa register
Anvisningar (1969:504) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt Haag-konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1969-09-11
Övrigt: Endast bilaga 1 finns med här.
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:251
Upphävd: 1988-07-01
Med stöd av Kungl. Maj:ts cirkulär (1969:495) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur har ministern för utrikes ärendena meddelat följande anvisningar om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt konventionen. Av cirkuläret framgår att framställning från domstol om delgivning i annan konventionsstat än Danmark och Norge skall göras av domstolen direkt hos centralorganet i den stat där den som söks för delgivningen är bosatt eller uppehåller sig. En förteckning över konventionsstaternas centralorgan är fogad som bilaga 1 till dessa anvisningar. Det skall anmärkas att konventionen är tillämplig endast på fall då adressen till den som skall delges är känd. För delgivningsframställning används blanketterna Dv 812 A och B, engelsk text, eller Dv 813 A och B, fransk text. Formulär till blanketterna är fogade som bilaga 2--5 till anvisningarna. Blanketterna rekvireras hos postverkets centralförråd (adress: Fack, 160 10 Ulvsunda). De uppgifter som skall lämnas på blanketterna får enligt konventionen avfattas på den anmodade statens språk eller på engelska eller franska. I regel bör något av sistnämnda två språk användas. I framställningen skall anges i vilken form - alternativ a), b) eller c) på blanketten -- delgivningen önskas verkställd. Begäres delgivning enligt alternativ a), sker den i den form som lagen i den anmodade staten föreskriver för delgivningar i motsvarande fall (jfr 33 kap. 11 § rättegångsbalken). Fordras personlig delgivning, bör framställningen avse alternativ b) med angivande att handlingen bör överlämnas till den sökte personligen genom stämningsman eller annan behörig person. Sådant formlöst överlämnande av delgivningshandlingen som åsyftas under c) bör komma till användning endast när formlig delgivning ej kräves enligt svensk lag. Vid framställningen skall fogas delgivningshandlingen eller en kopia av denna. Om framställningen avser delgivning enligt alternativ a) eller b), kan centralorganet i den anmodade staten kräva att handlingen avfattas på eller översättes till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den staten. Uppgift om i vilka fall översättning av delgivningshandlingen kräves lämnas i bilaga 1. Måste delgivningshandlingen översättas, ombesörjer domstolen detta. Något krav på bestyrkande av översättningen genom officiellt organ är ej uppställt i konventionen. Föreligger svårighet för domstolen att själv anskaffa lämplig översättare, kan hänvändelse göras till utrikesdepartementets juridiska byrå. Såväl framställningen (med smmanfattningen) som delgivningshandlingen skall översändas i två exemplar. Framställningen översändes som tjänsteförsändelse, jfr 5 § förordningen (1945:329) angående utgörandet av postavgifter för tjänsteförsändelser m.m. Har annan statlig myndighet än domstol med stöd av cirkuläret vänt sig till utrikesdepartementet i fråga om delgivning och därvid fått besked att delgivningen kan göras direkt hos centralorganet i den främmande staten, äger vad ovan föreskrivits om domstol motsvarande tillämpning på myndigheten. Ytterligare upplysningar om konventionens tillämpning lämnas av utrikesdepartementets juridiska byrå (tel.08/224070). Stockholm den 11 september 1969 TORSTEN NILSSON /L. Kellberg Bilaga 1 Förteckning över utomnordiska centralorgan i stater anslutna till delgivningskonventionen m.m. Stat Centralorgan Krav på översätt- ning av delgiv- ningshandlingen m.m. Amerikas Förenta The Department of Justice engelska Stater med Dis- of the United States trict of Columbia, (adr.: Office of Interna- Guam, Jung- national Judicial Assistance, fruöarna och Department of Justice, Puerto Rico Washington, D.C. 20530, USA) Barbados The Registrar of the Supreme Court of Barbados (adr.: Bridgetown, Barbados) Belgien Le Ministère de la Justice, franska Aministration de la Légis- lation (adr.: Place Poelaert 4, 1000 Bryssel, Belgien) Botswana The minister of State in the engelska Office of the President of Republic of Botswana (adr.: Gaborone, Botswana) Cypern The Ministry of Justice of the Republic of Cyprus (adr.: Nicosia, Cypern) Egypten Le Ministère de la Justice arabiska, engelska (adr.: Kairo, Arabrepu- eller franska bliken Egypten) Frankrike Le Ministère de la Justice, franska Service Civil de l'Entraide Judiciaire Internationale (adr.: 13, Place Vendome 75042 Paris Cedex 01, Frankrike) Grekland Department of Administrative grekiska and Judicial Affaires, Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic (adr.: Dimitressa 4, 115 28 Athen, Grekland) Stat Centralorgan Krav på översätt- ning av delgiv- ningshandlingen m.m. Israel The Director of the Courts (adr.: 19, Jaffa Road, Jerusalem, Israel) Italien Ufficio unico degli italienska ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma (adr.: Via Carlo Poma, 5, 00195 Rom, Italien) Japan Minister for Foreign japanska Affairs (adr.: Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo, Japan) Luxenburg Le Parquet Général près la franska eller Cour Supérieure de Justice tyska (adr.: Luxenburg) Malawi The Registrar of the High Court of Malawi (adr.: P.O. Box 30244, Chichiri, Blantyre 3, Malawi) Nederländerna Le Procureur du Roi près le Tribunal d'arrondissement de la Haye (adr.: Juliana van Stolberg- glaan 2-4, Haag, Neder- länderna) Portugal La Direction Général des Ser- vices Judiciaires du Ministère de la Justice (adr.: Lissabon, Portugal) Seychellerna The Registrar, Supreme Court (adr.: Victoria Mahé, Seychellerna) Storbritannien och engelska Nordirland jämte vissa områden för vilkas internationlla förbindelser Stor- britannien ansvarar: England och Wales The Senior Master or the Su- preme Court (adr.: Royal Courts of Justice, Strand, London, W.C. 2, Stor- britannien) Stat Centralorgan Krav på översätt- ning av delgiv- ningshandlingen m.m. Skottland The Crown Agent for Scotland (adr.: Lord Advocate's Department, Crown Office, 9, Parliament Square, Edinburgh 1, Skottland) Nordirland The Master (Queen, Bench and Appeals) (adr.: Royal Courts of Justice, Belfast 1, Nordirland) Anguilla The Registrar of the Sup- reme Court of Anguilla (adr.: Anguilla) Antigua The Registrar, High Court of Justice (adr.: West Indies Associated States Supreme Court, St. John's, Antigua) Belize The Supreme Court Registry (adr.: Belize) Bermuda The Registrar of The Supreme Court (adr.: Bermuda) Caymanöarna Her Majesty`s Principal Secre- tary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (adr.: London S.W. 1, Stor- britannien) Falklandsöarna The Registrar of the Supreme Court (adr.: Stanley, Falklands- öarna) Gibraltar The Registrar of the Supreme Court (adr.: Gibraltar) Gilbertöarna The Registrar of the High Court (adr.: Tarawa, Gilbertöarna) Guernsey The Bailiff (adr.: Bailiff's Office, Royal Court House, Guernsey, Chan- nel Islands, Storbritannien) Stat Centralorgan Krav på översätt- ning av delgiv- ningshandlingen m.m. Hongkong The Chief Secretary of Hongkong (adr.: Central Government Offices, Hongkong) Isle of Man The First Deemster and Clerk of the Rolls (adr.: Rolls Office, Douglas, Isle of Man, Storbritannien) Jersey The Attorney General (adr.: Jersey, Channel Islands, Storbritannien) Jungfruöarna The Registrar of the Supreme Court (adr.: British Virgin Islands, Brittiska Jungfruöarna) Montserrat The Registrar of the High Court (adr.: Montserrat) Pitcairn The Governor and Commander- in-Chief (adr.: Pitcairn) S:t Christopher The Registrar of the West and Nevis Indies Associated State Sup- reme Court, S:t Christopher and Nevis circuit (adr.: S:t Christopher and Nevis) S:t Helena The Supreme Court (adr.: S:t Helena) S:t Vincent The Registrar of the Supreme Court (adr.: S:t Vincent) S:ta Lucia The Registrar of the High Court of Justice (adr.: S:ta Lucia) Turks- och The Registrar of the Supreme Caicosöarna Court (adr.: Turks- och Caicosöarna) Stat Centralorgan Krav på översätt- ning av delgiv- ningshandlingen m.m. Tjeckoslovakien Minstry of Justice, Minis- tjeckoslovakiska för den tjeckiska terstvo spravedlnosti republiken (CSR) (adr.: Vysehradska 16, 128 10 Prag 2 Tjeckoslo- vakien) för den slova- Minstry of Justice, Minis- tjeckoslovakiska kiska republiken terstvo spravedlnosti (adr.: Suvorovova 12, 883 11 Bratislava, Tjeckoslovakien) Turkiet La Direction Générale des Affaires Civiles au Ministère de la Justice (adr.: Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel M<d<rl<g<, Ankara, Turkiet) Förbundsrepubli- tyska av auktori- ken Tyskland serad översättare Baden- Das Justizministerium W<rttemberg Baden-W<rttemberg (adr.: D 7000 Stuttgart) Bayern Das Bayerische Staatsministe- rium der Justiz (adr.: D 8000 M<nchen) Bremen Der Präsident des Land- gerichts Bremen (adr.: D 2800 Bremen) Hamburg Der Präsident des Amts- gerichts Hamburg (adr.: D 2000 Hamburg) Hessen Der Hessische Minister der Justiz (adr.: D 6200 Wiesbaden) Niedersachsen Der Niedersächsische Minister der Justiz (adr.: D 3000 Hannover) Nordrhein- Der Justizminister des Landes Westfalen Nordrhein-Westfalen (adr.: D 4000 D<sseldorf) Stat Centralorgan Krav på översätt- ning av delgiv- ningshandlingen m.m. Rheinland-Pfalz Das Ministerium der Justiz (adr.: D 6500 Mainz) Saarland Der Minister f<r Rechts- pflege (adr.: D 6600 Saarbr<cken) Schleswig- Der Justizminister des Holstein Landes Schleswig-Holstein (adr.: D 2300 Kiel) Berlin Der Senator f<r Justiz (adr.: D 1000 Berlin) Ändring (1984:717).