Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:205 · Visa register
Lag (1969:205) om pensionstillskott
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1969-05-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:800
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:498
Upphävd: 2003-01-01 överg.best.
1 § Till folkpension i form av förtidspension, omställningspension eller särskild efterlevandepension utges pensionstillskott enligt denna lag. Sådant tillskott utges också till folkpension i form av änkepension, som uppbärs med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och handläggning av ärenden, m.m. Lag (1999:807). 2 § Om inte annat följer av bestämmelserna i andra och tredje styckena eller i 2 c § är pensionstillskottet till ålderspension 56,9 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. För den som har börjat att ta ut sin ålderspension tidigare eller senare än den månad under vilken han fyller sextiofem år är pensionstillskottet det belopp som framkommer om det i första stycket angivna procenttalet minskas eller ökas i motsvarande mån som pensionen skall minskas eller ökas enligt 6 kap. lagen om allmän försäkring. Pensionstillskottet till partiell ålderspension är motsvarande andel av det pensionstillskott som angetts i första eller andra stycket. Lag (2000:777). 2 a § Om inte annat följer av bestämmelserna i andra stycket eller i 2 c § är pensionstillskottet till förtidspension 112,9 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. För den som har partiell förtidspension är pensionstillskottet motsvarande andel av det pensionstillskott som anges i första stycket. För den som får förtidspension för tid efter det att ålderspension upphört att betalas ut enligt 6 kap. 3 § lagen om allmän försäkring skall pensionstillskottet minskas i motsvarande mån som förtidspensionen minskas enligt 7 kap. 4 § andra stycket lagen om allmän försäkring. Lag (2000:777). 2 b § Om inte annat följer av bestämmelserna i andra stycket eller i 2 c § är pensionstillskottet till omställningspension, särskild efterlevandepension eller änkepension 62,9 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Pensionstillskottet till änkepension, som enligt 8 kap. 4 § andra eller tredje stycket lagen om allmän försäkring i detta lagrums lydelse vid utgången av år 1989 betalas ut med minskat belopp, är det belopp som framkommer om det i första stycket angivna procenttalet minskas i motsvarande mån. För den som har partiell särskild efterlevandepension eller har änkepension, som med tillämpning av punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring betalas ut med viss andel av en oreducerad sådan pension, är pensionstillskottet motsvarande andel av det pensionstillskott som angetts i första stycket. Lag (2000:777). 2 c § Pensionstillskottet till ålderspension, omställningspension, särskild efterlevandepension, änkepension eller förtidspension som enligt bestämmelserna i 5 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring utges med viss andel av oavkortad sådan pension utgör motsvarande andel av det pensionstillskott som anges i 2, 2 a eller 2 b §. Lag (1996:1589). 3 § Den som utöver folkpension har tilläggspension i form av ålderspension, änkepension, omställningspension, särskild efterlevandepension eller förtidspension har rätt till pensionstillskott endast i den mån tilläggspensionen inte uppgår till det belopp som följer av 2, 2 a, 2 b eller 2 c §. Med tillläggspension avses även sådan tilläggspension som utges enligt 6 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, beräknad utan sådant tillägg som avses i 2 § 2 och utan sådan minskning som avses i 8 § det kapitlet. Om pensionstillskott till ålderspension, omställningspension, särskild efterlevandepension, änkepension eller förtidspension utges med viss andel av oavkortat sådant tillskott till följd av 2 c §, skall avräkning enligt första stycket göras på ett oavkortat pensionstillskott och andelsberäkning enligt 2 c § göras på det belopp som framkommer efter denna avräkning. Lag (2000:777). 4 § Vid tillämpning av 3 § skall, då pensionspoäng enligt 4 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension på grund av underlåten eller bristande avgiftsbetalning inte tillgodoräknats den försäkrade till fullo, hänsyn tas till den tilläggspension, som skulle ha utgetts om full avgift betalats. Därvid skall inte beaktas sådan tilläggspension i form av änkepension, omställningspension eller särskild efterlevandepension som skulle ha utgetts om full avgift betalats. Lag (1998:690). 5 § Pensionstillskott till änkepension skall utgå efter samma grunder som änkepensionen. Minskning av pensionstillskottet med hänsyn till den pensionsberättigades inkomst skall göras först sedan bostadstillägg helt bortfallit men innan minskning sker av änkepensionen. Lag (1996:1589). 6 § I den mån ej annat följer av denna lag skall vad i lagen om allmän försäkring eller i annan författning är föreskrivet om folkpension äga motsvarande tillämpning på pensionstillskott. 7 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av riksförsäkringsverket. Lag (1974:785). Övergångsbestämmelser 1969:205 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969. Bestämmelserna i 4 § skall ej tillämpas på undantagande som återkallats med verkan från och med den 1 januari 1963. Till den, som åtnjuter folkpension i form av ålderspension eller förtidspension och vars pension enligt 18 § andra stycket lagen angående införande av lagen om allmän försäkring utgår med högre belopp än som skolat utges med tillämpning av 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring, skall pensionstillskott utgå utan hinder av bestämmelserna i sistnämnda lagrum. Beslut om pensionstillskott för juli 1969 meddelas av riksförsäkringsverket om icke pensionen för ifrågavarande månad utbetalas av försäkringskassa. Motsvarande gäller då pensionstillskott ökas på grund av bestämmelserna i 2 § andra stycket. 1974:785 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975 såvitt avser 7 § och i övrigt den 1 juli 1976. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före den 1 juli 1976. 3. Har pension minskats eller ökats med tillämpning av punkten 3 eller 4 övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall pensionstillskott till pensionen minskas eller ökas i motsvarande mån. 1981:694 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Har undantagande från försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gällt för försäkrad skall vid beräkning enligt 3 § av pensionstillskott till den försäkrade själv hänsyn tagas till den tilläggspension som skulle ha utgått om undantagande ej ägt rum. Lag (1988:173). 1982:230 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet. 3. Har en pension minskats eller ökats med tillämpning av punkt 3 eller 4 övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall pensionstillskottet till pensionen minskas eller ökas i motsvarande mån. 1983:961 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet. 1987:365 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet. 1988:173 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet. 1988:884 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet. 1989:1045 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet. 1990:740 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet. 1990:775 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet. 1992:1278 Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 § första och andra styckena samt 2 a § första stycket den 1 januari 1993 och i övrigt den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet. Lagen tillämpas första gången på pensionstillskott som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993. Lag (1992:1739). 1995:511 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet. 1996:1589 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. De nya bestämmelserna i 5 § skall dock tillämpas först för tid från och med den 1 april 1997. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet. 1997:795 Denna lag träder i kraft den 1 december 1997. Den skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1997. 1998:690 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser gäller i fråga om pensionspoäng som tillgodoräknats före år 1999. 1998:705 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. 2. Äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla för tid före ikraftträdandet. Lag (2000:800). 1999:807 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet. 2000:777 Denna lag träder i kraft den 1 december 2000 i fråga om 2, 2 a och 2 b §§ och i övrigt den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet. 2001:498 Lagen gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före upphörandet.