Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:598 · Visa register
Lag (1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län
Departement: Bostadsdepartementet
Utfärdad: 1968-12-06
Författningen har upphävts genom: SFS1987:147
Upphävd: 1987-07-01
1 § Har med stöd av 127 § andra stycket byggnadslagen (1947:385) bestämts att Stockholms län skall utgöra ett regionplaneområde, skall frågor om regionplan för området handläggas av Stockholms läns landstingskommun. Lag (1977:213). 2 § Förslag till regionplan upprättas av en regionplanenämnd och antages av landstinget. Lag (1977:213). 3 § Landstingskommunen får tillsätta särskild regionplanenämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara regionplanenämnd. Har så ej skett är förvaltningsutskottet regionplanenämnd. I fråga om särskild regionplanenämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2--12 §§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. Lag (1977:213). 4 § Regionplan fastställes av regeringen. Har avvikande mening i fråga om förslaget till regionplan uttalats inom regionplanenämnd eller inom landstinget eller har erinran mot förslaget framställts av kommun inom regionplaneområdet, kan regeringen göra den avvikelse från förslaget som är befogad med hänsyn till den uttalade meningen. Lag (1977:213). 5 § Bestämmelserna i 133 § och 149 § första stycket första punkten byggnadslagen (1947:385) tillämpas på motsvarande sätt när landstingskommunen handlägger frågor om regionplan. Vad som sägs om regionplaneförbund och förbundsfullmäktige skall därvid avse landstingskommunen och landstinget. Lag (1977:213).